ODIN Global – världen är full av möjligheter

ODIN Global är en konservativt och aktivt förvaltad all-capfond med ett brett globalt mandat där vi främst söker efter etablerade och förståeliga affärsmodeller som växer. Till skillnad från en global indexplacering är ODIN Global betydligt mer diversifierad geografiskt och branschmässigt och erbjuder därmed en bättre riskspridning.

Vi lägger stor vikt vid mjuka faktorer som ägarstrukturer och vilka människorna är bakom bolagen. Fonden består till 50 procent av investmentbolag, 25 procent ägarledda bolag och 25 procent bolag som är institutionellt ägda (ex Accenture).

Målsättningen med fonden är att skapa en långsiktig attraktiv avkastning genom att investera i cirka 25-35 etablerade kvalitetsbolag, företrädelsevis små- och medelstora, som kännetecknas av stabila affärsmodeller, goda tillväxtmöjligheter, starka marknadspositioner, hög kapitalavkastning (ROE) och det vi betraktar som bra ledarskaps- och ägarstyrning. Vi är speciellt fokuserade på att försöka hitta kompetenta ledare som är synnerligen duktiga på kapitalallokering och att investera bolagets kapital på ett framgångsrikt sätt. Fonden har ett långsiktigt mål om att ge en högre avkastning än den globala aktiemarknaden. Fonden lämpar sig alltså väl för den som söker en global exponering utifrån en relativt konservativ och traditionell förvaltningsfilosofi som inte går för långt ut på riskskalan. Det som gör fonden unik är förvaltarens förmåga till stockpicking.

ODIN Global har ett förvaltat kapital om 4,5 mdr SEK, vilket skapar flexibilitet då vi kan investera i allt från micro cap till large cap. Vad som gör ODIN Global unik är att vi aktivt har valt att primärt exponera oss mot kvalitativa små- och medelstora bolag med erfarna och framgångsrika ägare av kött och blod, en engagerad ledning och en bra tillväxtpotential. De flesta globalfonder är vanligtvis inriktade mot large- och mega-cap segmentet eller förvaltar betydligt större belopp vilket gör det svårt att investera i mindre bolag.

Fonden har en active share på 98 procent och förvaltas indexoberoende med en hög avvikelsegrad gentemot jämförelseindex. Vi är också väldigt transparanta på hemsidan med vilka innehav vi har i portföljen, vilket är ovanligt. Du ser dem under rubriken ”Portfölj”.

Utifrån ett risk/reward-perspektiv
Diversifiering utifrån bolagsstorlek, geografi och bransch
”Konservativ” förvaltning som inte går för långt ut på riskskalan
Etablerade kvalitetsbolag med tillväxt, effektiv kapitalallokering och engagerade ägare
Vi investerar i och tillsammans med människor – stor vikt läggs på mjuka faktorer som ägarstrukturer, organisationsmodeller och människor
Vi strävar efter en låg skuldsättning bland innehaven.

Hållbarhet
Miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG) är en integrerad del av fondens investeringsprocess. Vi exkluderar bolag baserat på interna utvärderingar och NBIM (Oljefonden). Vi screenar regelbundet våra portföljer med hjälp av Sustainalytics, vi för en aktiv dialog med ledningen i de bolagen vi äger, vi röstar på bolagsstämmor och sitter med i flertalet valberedningar och skrev tidigt på FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Under 2018 arbetade vi intensivt med att konkretisera och förtydliga vårt eget ramverk för ansvarsfulla investeringar, vilket bland annat innebar följande:
– kartläggning av utmaningar och möjligheter för det enskilda bolaget vid investeringsbeslut
– bättre rutiner för hantering av ”händelser” på de bolag vi äger
– samordning av vår kommunikation med bolagen mellan olika investeringsteam
– frekventare ESG-rapportering under 2019 (halvårsvis i stället för på årsbasis).

Vi är aktiva ägare och ska representera andelsägarna på så många bolagsstämmor som möjligt i de bolag över hela världen som fonderna investerar i. För att effektivisera och garantera att vi utnyttjar vår rösträtt på bästa möjliga sätt använder vi tjänster från ISS Proxy Voting Service. Här fokuserar vi specifikt på hållbarhet genom att alla stämmor sker utifrån hållbarhetsfaktorer.

Under 2018 lade vi 3 205 röster på 225 bolagsstämmor. Detta motsvarar ett röstdeltagande på 100 procent. I 172 fall röstade vi emot bolagens rekommendationer. När vi väljer att göra det handlar det som regel om bonusprogram och ersättningsnivåer till ledning och styrelse, val av styrelseledamöter, inskränkning av aktieägarrättigheter eller att vi vill trycka på ökad rapportering, öppenhet och riktlinjer på ESG-området.

Många av våra bolag gör enligt vår mening bra ifrån sig och vi ser att de tar miljö- och samhällsansvar ytterst seriöst. De inser vikten av att ange en tydlig riktning och påverka hela värdekedjan. Ökade krav från kunder, ägare, myndigheter och inte minst investerare leder till förbättringar. Detta är positivt för såväl vår omvärld som för vår avkastning. Under 2019 fortsätter vi vår dialog med bolagen. Vi kommer att ta upp problemställningar som vi tycker är viktiga och vi kommer att fokusera särskilt på koldioxidutsläpp, ersättningsmodeller och korruption. Genom att skaffa oss mer kunskap på olika områden blir vi också bättre rustade att ställa rätt frågor och hjälpa de bolag vi äger att välja rätt väg för framtiden.

Etiska exkluderingar i ODIN Global:
Tobak
Pornografi
Spel
Alkohol
Upstream olja
Kontroversiella vapen

ODIN Global har fyra andelsklasser – A, B, C och D
ODIN Global A riktar sig mot institutionella investerare då minsta insättning är 10 miljoner
ODIN Global B vänder sig till de som vill göra en investering från 1 miljon kronor – 10 miljoner kronor
ODIN Global C är vår vanliga andelsklass utan insättningskrav
ODIN Global D kan du köpa i vårt ISK till en lägre förvaltningsavgift

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.