Ansvarsfull förvaltning

I ODIN investerar vi i företag som skapar värde på lång sikt. Långsiktig värdeskapande kräver att företagen vi investerar i har en hållbar verksamhet.

Varför är det viktigt med ansvarsfulla investeringar?
Med en hållbar verksamhet menar vi att företagens verksamhet uppfyller de samhällsmässiga kraven inom sociala- och miljömässiga frågor och att företagen följer de vedertagna riktlinjerna för god bolagsstyrning.

Vi försöker identifiera företag som kan skapa värde för aktieägarna på lång sikt och vi integrerar alltid ansvarsfulla och hållbara parametrar i våra investeringsanalyser och investeringsbeslut.

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport för första halvåret 2020

Våra förvaltare integrerar hållbarhet i investeringsbesluten med förväntningen att företag som verkar på ett ansvarsfullt sätt även kommer att vara de företag som skapar störst långsiktig avkastning till sina aktieägare.

Företag som driver verksamhet som inte är hållbar och ansvarsfull kommer så småningom att stöta på patrull hos myndigheter och konsumenter. Företag som inte behandlar sina anställda väl kommer inte heller att kunna locka den bästa arbetskraften. Företag som inte behandlar sina aktieägare väl kommer med tiden att förlora förtroendet på kapitalmarknaden.

Sommaren 2012 signerade och förpliktigade vi på ODIN oss till att följa FNs principer för ansvarsfulla investeringar, så kallad PRI signatur. PRI står för Principles for Responsible Investments.

Mer specifikt betyder det att vi förbinder oss till:

  • Integrera ansvarfulla och hållbara parametrar i investeringsanalysen och investeringsprocessen
  • Arbeta aktivt för att företagen vi investerar har en hållbar verksamhet
  • Främja öppenhet runt hållbarhet i de företag som vi investerar i
  • Samarbeta med andra investerare för att främja prioriteringen av hållbarhet i kapitalförvaltningsindustrin.
  • Förbereda rapporter om våra aktiviteter och framsteg i förhållande till ansvarsfulla investeringar

Våra fonder har koncentrerade portföljer och förvaltarna kan därmed använda mer av sin tid på varje enskild investering i portföljen. Våra förvaltare har själva ansvar av integreringen av hållbara och ansvarsfulla parametrar i investeringsprocessen.

Ett centralt element i våra analyser är tillgång till relevant information. Informationen om hållbarhet får vi primärt från tre källor; offentligt tillgänglig information, diskussioner och samtal med företagsledningen och information från externa specialister på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

Exkludering
Vi har två former av exkludering av företag i våra fonder; etisk exkludering och riskbaserad exkludering. Etisk exkludering är baserad på vad företagen gör. Bolag som producerar varor och tjänster som inte är i enlighet med allmänt accepterade etiska värderingar kommer att bli exkluderade.

Riskbaserad exkludering är baserad på hur företagen opererar. Företag som bedriver sin verksamhet på ett sätt som inte är hållbart, och innebär en risk för bolagets resultatutveckling. När vi upptäcker denna typ av risk i bolag vi har investerat i försöker vi påverka företagsledningen att förändra verksamheten i rätt riktning. Om företaget efter dialog inte visar någon vilja till förändring kommer vi att avsluta vårt ägarförhållande.

Vi investerar i företag som skapar värde för sina aktieägare och långsiktigt värdeskapande är tätt sammankopplat med hållbara verksamheter. Att integrera ansvarsfulla investeringar i investeringsprocessen kommer att ge våra andelsägare en bättre riskjusterad avkastning över tid.

Här kan du läsa ODINs ESG-policy