ODIN-modellen – så investerar vi

Vår investeringsmodell innebär att våra fonder investerar i kvalitetsbolag med hållbara affärsmodeller och ett långsiktigt värdeskapande i fokus, vilket tenderar att ge en bättre långsiktig avkastning. Våra förvaltare arbetar varje dag med att försöka hitta välskötta bolag där framtidsutsikterna inte redan är fullt inprisade i aktiekursen.

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport för 2023

Vi investerar i företag som har en tydlig företagskultur med en kompetent företagsledning, en lönsam tillväxt och en stark konkurrenskraft – till ett attraktivt pris. För att identifiera de mest attraktiva investeringsmöjligheterna analyserar vi alltid alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar – prestation, position och pris.

Lyssna på tre minuter om ODIN-modellen

Prestation – Lönsam tillväxt
Med lönsam tillväxt menar vi företag som långsiktigt har bevisat sin förmåga att kombinera lönsam tillväxt med goda och stabila resultat. Lönsam tillväxt är viktigt av flera orsaker. Företag är beroende av duktiga och motiverade medarbetare för att behålla sin konkurrenskraft, och för att kunna ge medarbetarna utmaningar och utveckling krävs en lönsam tillväxt. Det är även en viktig faktor som ligger till grund för vår avkastning som långsiktiga investerare.

En stark balansräkning är viktigt då tillgången till finansiering varierar över tid. I goda tider finns det ofta stort utbud av prisvärd finansiering men när marknaderna är svaga är den mer svårtillgänglig. Samtidigt är det i de svaga perioderna som de bästa möjligheterna till lönsam tillväxt uppstår. Lågt skuldsatta bolag med hög kvalitet kan passa på att genomföra förvärv och vara offensiva i sina åtgärder under svagare perioder eftersom de då kan fokusera på nya möjligheter som uppstår.

Lyssna på tre minuter om kvalitetsbolag

Position – Stark konkurrenskraft och en tydlig bolagskultur
Våra förvaltare är fokuserade på att hitta bolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig bolagskultur. Kraften i dessa ’mjuka’ faktorer över tid är viktiga värdedrivare som aktiemarknaden kan underskatta och många beaktar inte dessa parametrar alls eftersom de är svåra att mäta. Det är kombinationen mellan de hårda siffrorna och de mjukare mänskliga faktorerna som gör att vi hittar vinnarna.

I turbulenta tider är bolagskulturen ännu mer central. Genom vårt fokus på bolagskultur har vi hållbara, välskötta och högkvalitativa bolag i våra fonder. En etablerad bolagskultur driver en stark affärsmodell vilket gör att man får fram rätt produkter och tjänster och bolaget kan hantera tuffa situationer bättre.

Vi har ett långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger. Därför är det viktigt för oss att bolagen vi investerar i har en hållbar verksamhet och en företagsledning som har kraft och vilja att genomföra de åtgärder som behövs för att skapa långsiktig konkurrenskraft.

Lyssna på tre minuter om bolagskultur

Pris – Attraktivt pris
”De flesta bolag som är billiga är det av en anledning, och de flesta bolag som är dyra är det också av en anledning.”

Men de mest välskötta bolagen är sällan övervärderade – utmaningen är att förstå dem tillräckligt väl för att med tillräckligt hög grad av säkerhet kunna avgöra vilka bolag som har de bästa långsiktiga framtidsutsikterna.

Med ett attraktivt pris menar vi att priset vi betalar ligger på en bra nivå i relation till företagets resultatutveckling och utdelningskapacitet. Det kan bli en bra affär att betala ett något högre pris för ett kvalitetsbolag som är välskött. Det som på ytan kan se ut som lite väl höga priser kan över tid visa sig vara riktiga fynd.

Det är viktigt med balanserade riskbedömningar för att få en bra avkastning. Vi undviker helst företag där en alltför stor del av vinsten ligger i framtiden. Som långsiktiga investerare bekymrar vi oss inte för kapitalmarknadens kortsiktiga kurssvängningar så länge de kvalitetsföretag som vi investerar i långsiktigt skapar värde. Vi ser svängningarna som en möjlighet till ökad avkastning genom felprissättningar i marknaden. Den verkliga risken är att företagen vi investerar i utvecklas dåligt och medför varaktiga förluster för våra kunder. Den typen av risk vill vi undvika. Därför investerar vi i företag som vi lärt känna väl som har en kompetent företagsledning, en lönsam tillväxt och en stark konkurrenskraft till ett attraktivt pris.

Goda investeringsbeslut är beroende av gott omdöme och det är bara möjligt med relevant kunskap. Vi är aktiva ägare och har en kontinuerlig dialog med våra bolag och besöker dem ofta. Vi vet varför vi har valt just de här bolagen till våra portföljer. Det är företag som skapar stabila värden över tid.

Läs mer om hur vi på ODIN Fonder arbetar

Så hittar vi de bästa bolagen

Kompetens, koncentration och konsistens
Våra aktiefonder förvaltas aktivt och långsiktigt. Kontinuerliga värderingar och grundliga bolagsanalyser är centralt i arbetet. Enbart de företag som vi anser är de bästa kommer med i portföljerna vilket bidrar till att dessa håller en jämn och hög kvalitet.

Socialt ansvarstagande och bolagsstyrning

ODIN som ansvarsfull förvaltare
Vi försöker alltid hitta bolag som kan skapa värde för aktieägarna på lång sikt. Vi integrerar också ansvarsfulla och hållbara parametrar i våra investeringsanalyser och investeringsbeslut.