Policy för dataskydd

Vi arbetar kontinuerligt med dataskydd

Vi fokuserar på att skydda dina personuppgifter. ODIN Forvaltning AS (fortsättningsvis ODIN) ansvarar för allt innehåll på www.odinonline.com, www.odinfonder.se och alla tillhörande sidor (underdomäner) och ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer personuppgiftslagen.

I denna policy för dataskydd kommer vi att förklara hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive hur vi samlar in information om dig, hur vi använder informationen och hur vi tar hänsyn till ditt dataskydd.

 • Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. De personuppgifter vi behandlar får vi främst från dig. Men ibland får vi också personuppgifter från andra, till exempel din bank och offentliga databaser (som folkbokföringen eller Brønnøysundregisteret).

  All information om dig lagras i ett strukturerat system i företagets interna kundregister.

  Nedan kan du läsa mer om de personuppgifter vi behandlar:

  Identitetsinformation

  Uppgifter om din identitet, till exempel namn, födelsenummer, medborgarskap, födelseland och ID-handling (inklusive foto). Vi får denna information direkt från dig. Till exempel genom en köpprocess i en eller flera av våra fonder eller från offentliga register som folkbokföringen.

  Kontaktuppgifter

  Uppgifter som gör att vi kan föra en dialog med dig, till exempel adress, telefonnummer och e-postadress. Vi får denna information direkt från dig eller från offentliga register.

  Transaktionsinformation

  Information om transaktioner kopplade till din kundrelation, till exempel belopp och tidpunkt för betalning. Informationen genereras genom din aktivitet och användning av våra tjänster.

  Kontoinformation

  Information om ditt konto där dina fonder finns, inklusive innehav och portfölj. Vi behandlar även information om bankkonton som har använts för in- eller utbetalning samt information om kontotillhörighet. Vi samlar in denna information direkt från dig samt från ditt konto och adressregistret (KAR).

  Kundinformation

  Uppgifter som kan krävas för att skapa, underhålla eller avsluta kundrelationen. Till exempel preferenser när det gäller kommunikationskanal, samtycken och förbehåll. Om du kontaktar vårt fondcenter noteras detta i ett fritextfält i din kundrelation så att vi får en överblick över vår kontakt med dig. Vi lagrar även uppgifter om e-postkorrespondens, chattar och annan kommunikation vi har med dig.

  Ljudinspelning

  Vi behandlar inspelningar av telefonsamtal som du har med vårt fondcenter och våra förvaltare. Du kommer att meddelas om att samtalet spelas in innan inspelningen startar.

  Information om andra

  Uppgifter om andra personer med koppling till din kundrelation med oss, som personer med dispositionsrätt och fullmaktsgivare.

  Loggar

  Uppgifter om din aktivitet i våra program. Informationen genereras genom din aktivitet och användning av våra tjänster.

  Nätinformation

  Uppgifter om besök på våra webbplatser www.odinonline.com, www.odinfond.no och alla tillhörande sidor (underdomäner) via cookies på webbplatserna. Informationen är anonymiserad om du inte loggar in eller på annat sätt anger din identitet på webbplatsen.

  Cookies

  Vi använder cookies för att samla in nätinformation på våra webbplatser. Du kan läsa mer om vår användning av cookies genom att klicka här.

  Personuppgifter som vi samlar in från tredje part

  Utöver de personuppgifter som samlas in från dig och folkbokföringen som nämns ovan samlar vi även in information från andra offentliga källor, som Brønnøysundregisteret och brottsbekämpande myndigheter i samband med kundkontroll enligt lagstiftningen om penningtvätt och finansavtal. Dessutom behandlar vi sanktionslistor som förs av norska myndigheter, internationella organisationer som EU och FN samt register som förs av andra kommersiella informationstjänster som levererar information om till exempel reella rättighetsinnehavare.

 • Syftet med vår användning av personuppgifter är i första hand att uppfylla de skyldigheter vi har gentemot dig som kund.

  Vi använder också uppgifter för att samla in statistik som kan bidra till utvecklingen av både användarupplevelsen och innehållet i våra kanaler.

  Dessutom använder vi personuppgifter för följande syften:

  Kundadministration

  Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig. Det inkluderar att genomföra transaktioner på dina konton, svara på förfrågningar från dig och på annat sätt administrera din kundrelation.

  Under din kundrelation uppdaterar vi regelbundet din adress mot folkbokföringen för att säkerställa att vi har rätt information om dig. Du kan alltid se vilken adress vi har registrerad på dig genom att logga in på www.odinonline.com.

  Kunduppföljning och marknadsföring

  Vi använder dina personuppgifter för uppföljning av din kundrelation och för marknadsföring. För detta syfte använder vi identitetsinformation, kontaktuppgifter och information om din kundrelation. Vi dokumenterar denna kommunikation med dig som potentiell kund/kund, t.ex. e-post, chattar och telefonsamtal. Du kan när som helst välja att tacka nej till sådan kommunikation med ODIN genom att klicka på ”uppdatera e-postinställningarna” i de e-postmeddelanden du får från oss.

  Kunduppföljning och marknadsföring baseras på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla relevant information för dig som kund.

  Data som används för statistik och analys anonymiseras alltid när så är möjligt. Om statistiken eller analysen inte kan utföras med anonymiserade uppgifter vidtar vi olika åtgärder för att maskera de uppgifter vi använder för att hantera ditt dataskydd.

  Kundautentisering med hjälp av elektroniska tjänster

  Vi behandlar nätdata för att identifiera den dator eller mobila enhet som du använder för att komma åt våra elektroniska tjänster. Grunden är vårt berättigade intresse av att verifiera dig som kund och att tillvarata din säkerhet.

  Tekniska loggar

  Identifierande information som IP-adress sparas endast i tekniska loggar och används endast för tekniska syften, till exempel för att förbättra den tekniska inställningen.

  Följande platser loggar personuppgifter:

  • I brandvägg: Tidsstämpel, käll-IP, källport, destinations-IP och port för alla besökare.
  • I säkerhetskopieringen av loggar, som lagras separat, ingår samma personuppgifter som i brandväggsloggen. Sparas så länge det är ändamålsenligt för tjänsten.

  Loggar lagras hos Norge ODIN Forvaltning AS. Vid misstänkta brottsliga handlingar kan denna information användas för fortsatt utredning eller i en anmälan. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till andra parter om inte den person som gör begäran har domstolsbeslut eller stöd i lagen för utlämnandet.

  Vi använder också cookies, vilket du kan läsa mer om här.

  Förebyggande och upptäckt av brottsliga handlingar

  Vi använder information om dig för att förebygga, upptäcka, lösa och hantera eventuella bedrägerier och andra brottsliga handlingar riktade mot dig, andra kunder eller oss (inklusive penningtvätt). Dessutom gör vi det för att förhindra och upptäcka alla transaktioner som rör vinning från brottsliga handlingar eller som har koppling till terrorfinansiering. Det gör vi för att vi är skyldiga att utreda och rapportera misstänkta transaktioner enligt penningtvättslagen samt att utföra legitimationskontroller av alla våra kunder. Vi är också skyldiga att rapportera misstänkt information och misstänkta transaktioner till norska Økokrim. Uppgifterna kommer att samlas in från och kan komma att lämnas ut till andra banker och finansinstitut, polisen och andra offentliga myndigheter.

  Ljudinspelning av telefonsamtal

  Vi gör inspelningar av telefonsamtal med vårt fondcenter och våra förvaltare. Innan samtalet inleds informeras du om detta. ODIN är enligt lagen om värdepappershandel skyldigt att göra ljudinspelningar av alla samtal i anslutning till våra investeringstjänster och angränsande tjänster.

  Anpassning

  Vi använder cookies och nätinformation för att göra analyser, personliga anpassningar av våra webbplatser och för att tillhandahålla kundservice. Genom att använda cookies kan vi göra det enklare för dig att vidarebefordra din information, känna igen besök från återkommande användare och registrera allmän statistik om hur våra tjänster används.

  Vi använder även Google Analytics för trafikanalys på våra webbplatser. Detta har sin grund i vårt berättigade intresse av att förbättra och utveckla våra webbplatser. Du kan tacka nej till Google Analytics från den här sidan, Google Analytics förbehåll. Du kan läsa mer om vår användning av cookies här.

  Loggning

  Vi loggar din aktivitet i ”Min profil” och ODIN Online för att kunna spåra vilka ändringar som har gjorts och av vem. Syftet med att logga ändringarna är att upptäcka säkerhetsöverträdelser eller om det finns ett fel i systemen.

  Kvalitetssäkring och hantering av klagomål

  ODIN är enligt norska Finanstilsynets riktlinjer skyldigt att utföra kvalitetskontroller. Syftet med kontrollerna är att säkerställa att våra medarbetare följer lagar, regler och interna riktlinjer. För att kunna utföra sådana kontroller kan vi i vissa fall behöva behandla personuppgifter, till exempel genom att lyssna på ljudinspelningar eller behandla klagomål eller andra förfrågningar från kunder.

  Vid eskalerade kundklagomål eller rättstvister behandlar vi de personuppgifter som krävs för att svara på förfrågan eller följa upp ett rättsligt anspråk eller en tvist.

  Testning

  Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av våra program och system för att optimera våra system, produkter och tjänster. I slutfasen inför lansering av viktiga systemförändringar kan vi behöva använda personuppgifter i testningen för att säkerställa att lösningen fungerar som den ska. Som huvudregel används anonymiserade uppgifter för sådana ändamål, men i vissa fall använder vi pseudonymiserade personuppgifter. Pseudonymiserade personuppgifter innebär att vi har ersatt dina identitetsuppgifter och kontaktuppgifter med fiktiva datapunkter, men behållit övriga uppgifter. Det innebär att de som utför testningen inte kan se vilka individer som testdata gäller, men i princip är det möjligt för databasägaren att spåra uppgifterna.

  Rätten att använda personuppgifter för teständamål grundar sig på vårt berättigade intresse av att säkerställa att våra system fungerar på ett säkert och tryggt sätt för våra användare. Testdata sparas i separata områden med mycket begränsad åtkomst.

  IT-administration

  Drift, felkorrigering, felsökning och hantering av våra IT-system och program kan i vissa fall medföra behandling av personuppgifter. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att underhålla våra informationssystem samt att leverera tjänster till dig. Vidare kommer genomförande av radering, rättelse/korrigering och anonymisering av personuppgifter när så krävs att medföra behandling av personuppgifter.

  Vi kommer inte att använda uppgifter om dig för något annat ändamål utan att informera dig i enlighet med lagen. Vi kan dock använda anonymiserade uppgifter, t.ex. analys och statistik, för andra ändamål än de som nämns ovan.

  Facebook

  För att ge dig information om våra produkter och tjänster har ODIN skapat en Facebook-sida: https://www.facebook.com/odinfond.

  Om du följer eller gillar vår Facebook-sida kan ODIN se vissa grundläggande uppgifter om dig, till exempel namn, kön, vilka inlägg du har gillat, inlägg som du har publicerat på vår sida (eller där vi är taggade i andra inlägg) eller meddelanden som du har skickat till oss på Facebook. Vi använder denna information för att svara på förfrågningar från dig. Det gör vi utifrån vårt berättigade intresse av att följa upp förfrågningar, se artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi delar, lagrar eller använder inte dina personuppgifter från Facebook-sidan för något annat syfte och du kan när som helst sluta följa vår Facebook-sida. Observera att vi av säkerhetsskäl inte kan lämna ut konfidentiell information på Facebook. Om du har frågor om din kundrelation ska du kontakta vårt fondcenter.

  ODIN får också statistik från Facebook genom att använda en tjänst som heter ”Page Insights”, ofta kallad ”Insights”. Den här tjänsten ger oss insikt i hur besökare använder vår webbplats, vilka inlägg som är mest lästa och liknande. Statistiken ger oss också information om vilka som använder webbplatsen genom att tillhandahålla information om kön, ålder, geografiskt område etc. All statistik vi får från Insights-tjänsten aggregeras och anonymiseras, vilket innebär att vi inte kan koppla informationen till enskilda individer. Facebook har dock tillgång till informationen på individnivå när de tar fram den statistik de levererar till Insights-tjänsten. Enligt ett beslut från EU-domstolen är Facebook och ODIN därför gemensamt ansvariga för att dina dataskyddsrättigheter tillvaratas i samband med användningen av Insights-tjänsten.

  Enligt avtalet mellan Facebook och ODIN om användning av Insights-tjänsten har Facebook huvudansvaret för att skydda dina rättigheter eftersom det är Facebook som samlar in relevanta data och behandlar dem för att skapa aggregerad statistik. Facebook måste därför förse dig med nödvändig information om sin behandling, dina rättigheter och möjligheten att lämna in klagomål. Kortversionen av hur detta är uppbyggt finns här. Mer information om Insights, inklusive hur de använder cookies, finns här.

  ODIN använder den aggregerade statistik vi får via Insights-tjänsten baserat på vårt berättigade intresse av att förstå vem som använder vår Facebook-sida så att vi kan anpassa vårt innehåll utifrån detta och förbättra våra tjänster, se artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst sluta följa eller sluta gilla vår Facebook-sida och/eller radera eventuella cookies som lagras på din dator, surfplatta eller mobil om du inte vill vara en del av dataunderlaget för den aggregerade statistiken.

  Om du vill lämna in klagomål om vår användning av Insights ska du kontakta vårt dataskyddsombud (se odinfond.no/personvern under ”Kontakt” för mer information) eller Datatilsynet. Observera att det är den irländska dataskyddsmyndigheten som ansvarar för Facebooks behandling av personuppgifter, men norska Datatilsynet kan hjälpa dig att vidarebefordra ditt klagomål till rätt instans.

 • Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till andra om det inte är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig, du har samtyckt till det eller det föreligger en rättslig grund för utlämnande.

  Om det är tillåtet enligt lag och vår tystnadsplikt inte utgör något hinder kan vi lämna ut information om dig till andra banker, finansföretag och samarbetspartners baserat på vårt berättigade intresse av att förebygga eller upptäcka brottsliga handlingar. Till exempel vid bedrägeriförsök. Vi kommer i så fall att se till att uppgifterna endast lämnas ut för användning inom ramen för de syften som anges i denna policy för dataskydd.

  Utlämning enligt lag

  Vi kan lämna ut information om dig till myndigheter och andra utomstående när detta följer av en lagstadgad informationsplikt eller informationsrätt. Exempel på sådan utlämning är till skattemyndigheten, den norska myndigheten NAV och polisen.

  Till leverantörer och samarbetspartners

  Vi kan vid behov lämna ut information om dig till leverantörer och andra företag när så krävs för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och för att administrera din kundrelation med oss eller samarbetspartnern, inklusive för att genomföra transaktioner på ett säkert sätt.

  Detta är våra viktigaste kategorier av leverantörer och samarbetspartners:

  IT-system, administration och underhåll

  Vi använder leverantörer för att leverera infrastruktur, systemutveckling och tekniska drifttjänster. De största leverantörerna är:

  Genus AS: Utveckling och drift av andelsägarregister och kundsystem

  Hubspot Incorporated: Drift av kärnsystem för uppföljning av befintliga och potentiella kunder, e-postutskick och marknadsföring.

  Telenor: telefonisystem och lösningar för inspelning och lagring av telefonsamtal

  Knowit AS: Utveckling och drifttjänster för interna program och webbplatser

  Signicat AS: E-signeringstjänster och arkivering av digitala objekt

  Scrive AS: Digital e-signeringslösning

  Vi använder även andra externa leverantörer för transaktionsspår, systemutveckling och systemunderhåll.

  Marknadsföring och webbplatsanalys

  Analys

  Vi använder Google Analytics och Hotjar för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Baserat på detta gör vi förbättringar och försöker att anpassa webbplatsen på bästa möjliga sätt. De insamlade uppgifterna aggregeras och kan inte kopplas till enskilda användare. Vi kan inte spåra vem besökaren är, men det är till exempel möjligt att se att samma besökare besöker webbplatsen två gånger.

  Google Analytics används endast tillsammans med Google Ads för besökare som tillåter marknadsföringscookies. För andra besökare används endast analysfunktionerna.

  Marknadsföring

  Vi använder Facebook, Adform och Google Ad som annonsplattformar. Plattformarna visar annonser och registrerar statistik som antal visningar och klick på annonser för att ge dig anpassade marknadsföringskampanjer. Data används också för att skräddarsy annonser för specifika målgrupper och för att vända sig till kunder som har besökt ODIN:s webbplats och som uppfyller vissa kriterier. Plattformarna samlar inte in personligt identifierbara data från ditt besök eller dina annonsvisningar.

  Hubspot används som ett verktyg för kunddialog och loggar handlingar på ODIN:s webbplatser, om du har samtyckt till detta. Data som registreras i Hubspot är kopplade till den enskilde användaren, för de användare som är kund hos ODIN eller har registrerat sig via ett formulär (t.ex. anmäld till en e-postlista, vill bli kontaktad av en rådgivare, anmält sig till ett webbseminarium).

  Som användare och kund kan du när som helst tacka nej till att bli registrerad av våra marknadsföringsverktyg. Du kommer dock ändå att se annonser från ODIN på andra webbplatser. De kommer då att vara allmänna och inte anpassade till dig som kund.

  Både första- och tredjepartscookies används i dessa tjänster, se översikten över cookies.

  Utlämning till andra länder

  ODIN använder leverantörer som behandlar personuppgifter för oss, bland annat för att driva våra IT-program. Särskilda databehandlingsavtal reglerar alla personuppgifter som delas med dessa leverantörer. Våra leverantörer får inte använda uppgifterna för något annat ändamål än vad de samlas in för.

  Vissa av leverantörerna har verksamhet i länder utanför EU, till exempel USA, som Google Analytics och Hubspot. I sådana fall använder företagen standardavtalsklausuler. Det innebär att de omfattas av regler som skyddar dina uppgifter vid överföring och lagring på samma sätt som om uppgifterna hade lagrats i Europa. Detta för att säkerställa dataskydd och att våra kunders rättigheter tillvaratas på bästa sätt, se GDPR art. 45-47.

  Här kan du läsa mer om överföring av personuppgifter till andra länder och säkerhetskrav [Länk till norska Datatilsynet]

 • Vi lagrar endast uppgifter om dig så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka informationen samlades in.

  När alla våra skyldigheter enligt avtalet, antingen gentemot dig eller gentemot myndigheter, har uppfyllts raderar eller anonymiserar vi alla personuppgifter.

  Anonymisering innebär att vi tar bort alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild individ med rimliga medel.

  Som huvudregel lagrar vi personuppgifter under dessa perioder:

  Identitetsinformation

  Information om din identitet sparas i minst fem år efter det att kundrelationen har avslutats i enlighet med 22 § i penningtvättslagen.

  Kontaktuppgifter

  Information om sådant som din adress sparas i minst fem år efter det att kundrelationen har avslutats i enlighet med 22 § i penningtvättslagen. Uppgifter som telefonnummer och e-postadress lagras i upp till fem år efter att kundrelationen har avslutats och du har rätt att kräva att denna information raderas så snart kundrelationen har avslutats.

  Transaktionsinformation

  Uppgifter och transaktioner, kopior av avtalsdokumentation och korrespondens med kunder avseende en transaktion sparas i fem år i enlighet med kraven i bokföringslagen och bokföringsförordningen.

  Kontoinformation

  Kontospecifikationer sparas i fem år i enlighet med kraven i bokföringslagen och bokföringsförordningen. Information om bankkonto och bankkontotillhörighet sparas i fem år efter det att kundrelationen har avslutats i enlighet med 22 § i penningtvättslagen.

  Ljudinspelning

  Ljudinspelningar av samtal med rådgivare/fondcenter och förvaltare sparas i minst fem år från det att inspelningen görs i enlighet med lagen om värdepappershandel.

  Information om andra

  Uppgifter om andra personer med koppling till din kundrelation med oss, t.ex. personer med dispositionsrätt och fullmaktsgivare, lagras i fem år från dagen för transaktionen eller dispositionsrelationen avslutades i enlighet med 22 § i penningtvättslagen.

  Förebyggande av brottsliga handlingar

  Personuppgifter som behandlas som ett led i arbetet med att förebygga och upptäcka brottsliga handlingar sparas i fem år efter det att kundrelationen har upphört i enlighet med 22 § i penningtvättslagen. För öppna ärenden som rör misstanke om brottsliga handlingar kommer uppgifterna att sparas tills handläggningen av ärendet avslutas internt och hos berörda myndigheter (t.ex. norska Økokrim).

  Bedrägeri

  Information om bedrägeri och oegentligheter sparas i tio år.

  Marknadsföringsinformation

  Personuppgifter som samlas in i samband med marknadsföring raderas så snart som möjligt efter att du har avregistrerat dig och senast inom tre månader. Om du tackar nej till marknadsföring från oss raderar vi omedelbart marknadsföringsinformation och kundprofiler.

  Annan information och övrig kunddialog kommer att lagras i upp till fem år efter att kundrelationen har avslutats. Du har rätt att kräva att denna information raderas så snart kundrelationen upphör. Vår erfarenhet är dock att kunderna ofta kommer tillbaka till oss med frågor om sin kundrelation under de första åren efter att kundrelationen har avslutats.

 • Rätt till insyn

  Du har rätt att få detaljerad information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Denna information hittar du under ”Min profil” genom att logga in på ODIN Online

  Du har också rätt att få en kopia av den information vi har om dig.

  Observera att insynsrätten inte ger dig rätt till insyn i uppgifter om någon annan än dig själv. Om du begär uppgifter som innehåller sådan information kommer vi att redigera bort andra personers namn och personuppgifter. Vi ger inte heller insyn i våra affärshemligheter eller dokument som endast är avsedda för intern hantering av ärenden.

  Rätt till rättelse

  Detta innebär att vi uppdaterar uppgifter om dig och rättar eventuella felaktiga uppgifter. Vi vill behandla uppgifter om dig som är korrekta och uppdaterade. Kontakta oss därför om du upptäcker att de uppgifter vi har är felaktiga.

  Rätt till radering

  Du kan kräva att vi raderar uppgifter om dig som vi inte längre har grund för att spara. Som beskrivs ovan lagrar vi dina uppgifter så länge som du är kund hos oss. Uppgifterna raderas automatiskt när vi inte längre har skyldigheter enligt det avtal du har ingått med oss eller andra regelverk. Observera att du inte kan kräva att vi raderar uppgifter som vi är skyldiga att spara i enlighet med gällande regelverk, till exempel enligt penningtvättslagen eller bokföringslagen.

  Rätt att invända

  Du har rätt att kräva att vi inte längre använder uppgifter om dig när det baseras på ett legitimt berättigat intresse, såvida inte vårt intresse för behandlingen väger tyngre än dina intressen. Enligt denna bestämmelse har du också rätt att invända mot direkt marknadsföring, vilket också följer av marknadsföringslagen. Du kan enkelt hantera detta själv under ”Min profil” i ODIN Online eller genom att klicka på ”uppdatera e-postinställningarna” i e-postmeddelanden du får från oss.

  Rätt till begränsad behandling

  Det innebär att vi begränsar hur vi använder uppgifter om dig medan ett klagomål behandlas.

  Så här kan du utöva dina rättigheter

  Om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan kan du använda vårt kontaktformulär eller skicka ett e-postmeddelande till innsyn@odinfond.no. Observera att e-post anses vara en oskyddad kanal och vi rekommenderar därför att du inte skickar konfidentiell information via e-post. Vi rekommenderar att du istället använder vårt kontaktformulär när du är inloggad på ODIN Online, eftersom det är ett krypterat och säkert sätt att kommunicera med oss. Du kommer att få ett svar från oss så snart som möjligt och senast inom 30 dagar. Om vi märker att behandlingstiden kommer att bli längre än 30 dagar meddelar vi dig.

  Om du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss eller genom att justera dina samtycken under ”min profil” i ODIN Online.

  Om du anser att vi bryter mot regelverket om dataskydd eller inte är nöjd med vår behandling av din förfrågan kan du lämna in ett klagomål hos norska Datatilsynet. Vi uppmanar dig att först kontakta oss så att vi kan ge svar och reda ut eventuella missförstånd.

  På Datatilsynets webbplats kan du läsa mer om vilka krav som ställs för behandling av personuppgifter.

 • I vissa fall är vi beroende av ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla dina samtycken under ”min profil” i ODIN Online eller genom att kontakta vårt kundcenter.

  Om du har gett ditt samtycke till lagring av chattdialoger med oss kan du enkelt återkalla det genom att stänga av marknadsföringscookies här.

  Om du inte längre vill få nyhetsbrev från oss kan du klicka på ”uppdatera e-postinställningarna” i e-postmeddelanden du får från oss.

 • Oskyddad e-post betraktas inte som en säker kommunikationskanal. Norska banker och finansinstitut kommer aldrig att be dig att lämna ut personuppgifter, lösenord eller kontouppgifter via oskyddad e-post.

  Kontakta oss om något verkar onormalt

  • Om du märker att något är onormalt med din inloggningsbild eller om du får ett sms eller e-postmeddelande från oss som verkar misstänkt ska du omedelbart kontakta oss
  • Om du upptäcker transaktioner som du inte känner igen ska du kontakta oss

  Scrive

  ODIN använder Scrive för att formulär ska kunna fyllas i elektroniskt, t.ex. vid kundetablering, köp och försäljning av andelar. Beroende på vilket formulär du vill fylla i kan du bli ombedd att ange personuppgifter som namn, födelse- och personnummer och bankkontonummer. Formulären skickas ut från ODIN på begäran och är personliga. När ett sådant formulär skickas ut får du ett e-postmeddelande med en länk till ditt personliga formulär från noreply@scrive.com. Om du har fått ett e-postmeddelande från denna adress och inte nyligen har varit i kontakt med ODIN ska du omedelbart kontakta oss.

  Tänk efter innan du klickar

  Känsliga uppgifter som exempelvis födelsenummer eller bankkontonummer ska aldrig lämnas ut via

  • oskyddad e-post
  • oskyddade sidor

  Det gäller också om du uppmanas att göra det. Var försiktig om det oväntat dyker upp fönster eller dialogrutor som begär känslig information.

  Var försiktig när du besöker webbplatser som behandlar känslig information eller kräver personlig inloggning. I stället för att klicka på en länk som någon har skickat till dig bör du använda personliga bokmärken eller själv skriva in adressen i adressfältet. Länkar kan vara kamouflerade genom att verka bekanta och ofarliga, men kan ta dig till oönskade webbplatser.

  Mer information om nätsäkerhet finns här

  1. Mer information och råd om säker användning av internet finns på no
  2. Mer information om hur du förebygger ID-stöld finns på no/id-tyveri/
  3. På nohittar du information om hur du kan radera dina uppgifter från olika program och applikationer.
 • När du besöker vår webbplats lagras cookies på din enhet. Du samtycker till vissa cookies genom att tillåta cookies i din webbläsare, medan du aktivt måste samtycka till andra cookies. Du kan när som helst ändra vilka cookies som används via vår kontrollpanel eller genom inställningarna i din webbläsare.

  Läs mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy