Rekordaktivitet på obligationsmarknaden trots att ECB inte köper mer

Enligt Nils Hast, förvaltare av ODIN Sustainable Corporate Bond, kan obligationer utmana aktier om titeln som det mest lönsamma tillgångsslaget justerat för risk.

Denna utveckling kommer i takt med att inflationen stegvis kommit ner, även om den verkar vara något mer seglivad i USA än i eurozonen. Trots detta tycks centralbankerna inte ha någon brådska att sänka styrräntorna.

Vid Federal Reserves senaste möte i mars antydde deras ”dot plot” att tre räntesänkningar om vardera 25 punkter kan väntas under 2024, vilket låg i linje med marknadens förväntningar då. Sedan dess har Fed-ledamöter signalerat färre räntesänkningar och att marknaden nu prisar in lite mer än en sänkning i 2024. I Sverige och i eurozonen förväntas första räntesänkningarna före sommaren.

Marknaden blomstrar trots ECB:s återhållsamhet
Mars månad bevittnade fortsatt hög emissionsaktivitet på den europeiska kreditmarknaden, med första kvartalet som det näst mest aktiva någonsin sett till emissioner i European Investment grade-indexet. Trots en betydande mängd nya obligationer och att Europeiska centralbanken dragit sig tillbaka från kvantitativa lättnader, har marknaden lyckats absorbera dessa volymer med sjunkande riskpremier som resultat. Det är ett styrketecken.

Alternativa avkastningsmöjligheter i en ny ekonomisk era
Efter en period av hög inflation och markanta räntehöjningar framstår nu obligationer som ett alltmer attraktivt alternativ till aktiemarknaden. Till skillnad från för bara några år sedan erbjuder obligationsmarknaden nu möjligheter med högre räntor och kreditspreadar.

– Att räntan steg så pass kraftigt under förra året påverkade både aktier och obligationer, och speciellt obligationer med längre löptider. När räntorna stiger faller obligationspriserna, vilket gjorde att centralbankernas snabba räntehöjningar påverkade obligationsfondernas kurser negativt, säger ODINs förvaltare Nils Hast.

Han fortsätter:

-Tittar man på marknaden ur ett längre perspektiv, efter den här chockomställningen, är detta positivt då man nu kan få avkastning även om man sparar i en investment grade-fond. Det är dessutom bra för ekonomin att det börjar kosta att låna pengar igen så att inte alla investeringar i princip är gratis.

Följ ODIN Fonder på Linkedin

Gröna obligationer – ett bra val för framtiden
När man investerar i en aktie köper man hela bolagets verksamhet, både bra och mindre bra delar. Som obligationsinvesterare kan man däremot köpa en grön obligation som kan vara riktad mot ett specifikt projekt. Som investerare säkerställer man då att man finansierar något som bidrar positivt i den gröna omställningen.

I mars deltog ODIN Sustainable Corporate Bond i emissionen av en 5-årig grön obligation från Tomra. Tomra är ett ledande globalt företag inom återvinningssystem för dryckesförpackningar och avancerade lösningar för återvinning av metall och avfall samt sortering av livsmedelsavfall. Från den egna verksamheten siktar företaget på nollutsläpp till 2050, en 80-procentig minskning av utsläppen från operativa transporter och användning av 100 procent förnybar energi till 2030. Tomras produkter och teknologier är avgörande för vägen mot en mer cirkulär ekonomi. Investeringen stärker därmed fondens fokus på cirkulär ekonomi som en viktig hållbarhetsfråga.

Selektiv strategi stärker hållbarhetsmål
ODINs ränteförvaltning grundar sig på aktiv ”bond-picking”, där de inte bara utesluter oönskade bolag, utan aktivt väljer in obligationer utifrån definierade hållbarhetsmål, som exempelvis lågt koldioxidavtryck, förnybar energi, hälsa och social integration.

Alla innehav är dock inte så kallade gröna obligationer.

-Det är viktigt att påpeka att bara för en obligation är grön är den inte automatiskt kvalificerad som ett innehav. Vi tittar på det gröna ramverk som följer med en grön obligation för att se att pengarna går till det som vi tycker uppfyller de miljömål och sociala mål som vi har satt upp för fonden. ”Vanliga”  obligationer kan också platsa i fonden, men då gäller det att emittentens hela verksamhet passar in på våra hållbarhetsmål och att det inte är någon negativ påverkan på något av de övriga målen. Även om vi har övervägande del gröna obligationer balanserar vi det med en del vanliga obligationer, avslutar Nils Hast.

Risktext: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.