Hållbarhet på agendan

- Vi gör noggranna hållbarhetsanalyser innan vi investerar och det arbetet fortsätter även efter att vi har investerat, säger Ane S. Rongved, ansvarig för ODINs hållbara investeringar.

Vi investerar i företag som skapar värde över tid och långsiktigt värdeskapande kräver hållbara affärsmodeller. Det innebär att de bolag vi investerar i måste drivas i linje med de krav och förväntningar som idag ställs på miljö- och samhällsansvar. Dels handlar det om vårt ansvar som
förvaltare men även om avkastning och risk. Vi anser att det finns en stark koppling mellan långsiktigt värdeskapande, samhällsansvar och god ägarstyrning. Företagens ägare måste fokusera på långsiktig konkurrenskraft och värdeskapande och ledningen måste ha förmågan och viljan att genomföra den långsiktiga strategin.

ODINs hållbarhetsansvariga Ane S. Rongved

– Arbetet med ansvarsfulla investeringar är viktigt och vi strävar ständigt efter att utvecklas för att få bästa möjliga effekt av det arbete vi lägger ned. Under första halvåret 2019 har bland annat alla på förvaltningen gått kurser i PRI, FNs principer för ansvarsfulla investeringar. Vi har också engagerat oss i olika grupper och initiativ för att bidra till förändring och för att skaffa oss kunskap, säger Ane.

Kort om våra processer
Vi gör noggranna hållbarhetsanalyser innan vi investerar och arbetet fortsätter efter att vi har investerat. Vi är aktiva och engagerade ägare och strävar alltid efter att träffa ledningen för våra företag och att använda vår röst på bolagsstämmorna. Vi undviker att investera i företag som producerar kontroversiella vapen, tobak, kol (30 %) och pornografi. Utöver detta kan förvaltaren också välja att utesluta branscher inom sitt eget mandat. I de fall vi identifierar något som kan strida mot våra riktlinjer placeras företaget på vår observationslista. Vi initierar då en dialog med företaget där uteslutning är den sista utvägen.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2-640x144.png

Aktivt ägande och röstning
Vi ska representera andelsägarna på så många bolagsstämmor som möjligt i de företag som fonderna investerar i. Vi har företagsinvesteringar i hela världen och använder tjänster från ISS Proxy Voting Service för att effektivisera och garantera att vi utnyttjar vår rösträtt på bästa möjliga sätt. Här fokuserar vi specifikt på hållbarhet genom att alla förslag bedöms utifrån hållbarhetsfaktorer. Under första halvåret 2019 lade vi 2 889 röster på 199 bolagsstämmor. I 171 fall röstade vi emot företagens rekommendationer. Det har till stor del handlat om belöningsmodeller där kriterierna för utbetalning av bonusen inte legat i linje med våra principer och i vissa fall inte angetts. Vi utövar aktivt ägande och sitter i flera valberedningar. Valberedningarnas uppgift är att utse kandidater till företagets styrelse. Det här är ett viktigt arbete som vi utför tillsammans med andra stora ägare i företagen.

Den 29 juni 2019 satt vi i följande valberedningar:
• Norge: Multiconsult, Kongsberg Gruppen, Tomra, Borregaard och XXL
• Sverige: Axfood, Beijer Alma, Addnode, Byggmax och AQ Group

En viktig del av arbetet är att bedöma företagets föreslagna belöningsmodeller. Under våren bidrog vi med synpunkter på Byggmax, Addnode och Lagercrantz’s belöningsmodeller.

Händelser och dialog
– Vi följer noga upp våra investeringar genom att ha kontinuerliga möten med ledningen för företagen. Det är ett bra forum för dialog kring strategi och företagens utmaningar och möjligheter på både kort och lång sikt. Det är viktigt för oss att företagets ledning har förmåga att både tänka och agera långsiktigt och att ramarna kring företaget ger utrymme för detta. Naturligtvis handlar det också om företagsstyrning, samhällsansvar och miljö, säger Ane.

– Vi har fokus på att ledningen förstår hur företaget påverkas av förändringar, men också på hur företaget i sig påverkar omvärlden – både lokalt och globalt. Vi tycker att företagen tar detta på allvar och vi ser att de lägger allt mer resurser på det. Vi har under det senaste halvåret varit i kontakt med flera av de företag vi investerar i, antingen genom fysiska möten, i telefonsamtal eller via e-post, fortsätter Ane.

Våra tre teman under 2019
I början av året valde vi tre teman som vi skulle prioritera under 2019 – korruption, koldioxidutsläpp och belöningsmodeller. Under första halvåret har det sistnämnda varit något som vi har diskuterat mycket med de företag vi äger i samband med bolagsstämmorna. Under första halvåret har vi tagit in extern kompetens inom dessa teman på våra förvaltarmöten för att öka vår kunskap kring frågeställningarna. Det har gjort det möjligt för oss att ställa mer relevanta frågor. Bland annat har vi pratat med flera av våra företag, inom olika branscher, om hur de hanterar korruptionsrisker.
Det är en risk som finns inom alla företag, men vissa sektorer är mer utsatta än andra och det kan ha stor betydelse var i världen verksamheten bedrivs. Vi menar att företag inom hälsosektorn är särskilt utsatta. I våras träffade vi Novo Nordisk och Coloplast och diskuterade korruption samt utmaningarna med etisk prissättning. Detta är teman vi kommer att följa upp.

Nordiska banker har haft en alltför svag internkontroll under det senaste året. Rutiner för att motverka penningtvätt är ett naturligt diskussionstema i samtalen vi för med de banker vi investerar i. Vi har träffat Danske Bank flera gånger och har också haft möte med Handelsbanken och ING Groep. Klimatvänliga byggnader är något som kan bidra stort till att minska koldioxidutsläppen. Vi har fört en dialog med fastighetsbolag, där fokus på att minska utsläppen av växthusgaser genom grönare byggnader börjar få fäste. Flera av våra företag, som Wihlborgs, Fabege och Entra, arbetar med att miljöcertifiera sina byggnader. Det bidrar också till lägre finansieringskostnader genom gröna obligationer.

Här kan du läsa om vilka bolag som ligger på vår observations- och uteslutningslista –>

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.