De här bolagen ligger på vår observations- och uteslutningslista

Vi gör noggranna hållbarhetsanalyser innan vi investerar och arbetet fortsätter efter att vi har investerat. Vi är aktiva och engagerade ägare och strävar alltid efter att träffa ledningen för våra företag och att använda vår röst på bolagsstämmorna.

Vi undviker att investera i företag som producerar kontroversiella vapen, tobak, kol (30 %) och pornografi. Utöver att diskutera specifika hållbarhetsfrågor med företagen efterfrågar vi också rapportering. Under våren har vi kontaktat bland annat amerikanska Constellation Software och PolyOne – i båda fallen för att få höra om deras syn på hållbarhet samt för att efterfråga bättre rapportering.
Det kan vara bra att skilja mellan denna typ av dialog och möten där ett specifikt problem eller en händelse föranleder mötet. I de fall där händelsen kan strida mot våra riktlinjer kommer företaget att hamna på vår interna observationslista. Om vi inte ser att företagets ledning har
förmåga eller vilja att genomföra förbättringar kommer företaget att uteslutas.

This image has an empty alt attribute; its file name is Uteslutna-bolag-640x456.jpg

Norsk Hydro sattes upp på vår observationslista i samband med problemen med Hydro-ägda Alunorte i Brasilien. Det började med kraftig nederbörd och utsläpp av regnvatten från anläggningen i februari 2018, då miljömyndigheterna och en regional domstol ålade aluminiumraffinaderiet
att minska produktionen. Produktionsförbudet lyftes i våras efter en hearing där en tredje part bedömde att anläggningen var säker. Vi har haft flera möten med ledningen, och i kombination med undersökningar från vår analysbyrå är vår bedömning att företaget har hanterat detta på ett bra sätt och att de har bra rutiner på plats både för att förebygga och hantera liknande händelser i framtiden. Vi har därför tagit bort företaget från observationslistan.

Danske Bank utreds fortfarande för penningtvätt. Vi träffade representanter från bankens koncernledning både i juni och december 2018 för att diskutera situationen. Vårt intryck var att Danske Bank var på rätt väg och att man har ansträngt sig hårt för att bringa ordning i situationen. Danske Bank har anställt drygt 1 500 personer som ska arbeta med processer för att motverka penningtvätt i banken och incitamenten för att inte göra samma fel igen bör vara på plats. Vi träffade dem igen i juni 2019 och det framkom då inte så mycket nytt, annat än att de fortfarande inför förbättringar och samarbetar med myndigheter. Vi sålde under halvåret av våra aktier i Danske Bank, efter en helhetsbedömning kring framtida potential för värdeskapande. Marknaden väntar nu på hur stora sanktionerna blir (eventuellt böter).

Wells Fargo är under utredning och är inblandade i flera rättsprocesser som en följd av att banken öppnade 3,5 miljoner bankkonton utan kundernas tillstånd. Företaget har sedan detta blev känt 2016 vidtagit en rad åtgärder för att undvika att något liknande ska hända i framtiden.
Bland annat har de ändrat försäljningsmål och belöningssystemen
inom delar av banken. VD avgick och ersattes av COO. Vi investerade i Wells Fargo efter att detta blev känt. Vår uppfattning vid investeringstillfället var att företaget har inlett omfattande förändringar som begränsar sannolikheten för att något liknande ska hända igen
och det gör företaget bättre rustat för att hantera överträdelser av de interna riktlinjerna i framtiden.

Swedbank drogs under våren 2019 också in i penningtvättshärvan
i Baltikum. Rapporteringen kring avslöjandet var omfattande, särskilt som VDn tidigare hade bekräftat för marknaden att banken inte var inblandad
i detta. Dessutom fick banken kritik för att ha informerat de största aktieägarna om ärendet innan det offentliggjordes. Vi sätter företaget på observationslistan då vi äger obligationer i Swedbank.

ING Groep är en nederländsk bank som också fått penningtvättsproblem.
De anklagades för att ha undvikit att rapportera misstänkta transaktioner och när transaktionerrapporterades skedde det för sent. De ålades rekordböter på 900 miljoner USD. Vi träffade ledningen i april och diskuterade problemen. Vi valde att sälja våra aktier i ING Groep då vi ser mycket bättre investeringsmöjligheter i mer specialiserade delar av finanssektorn.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.