ODIN Small Cap – glädjande att marknaden varit villig att investera kapital i kvalitetsföretag trots turbulensen

Juni var en bra månad för ODIN Small Cap även om marknadens fokus på kapitallätta, lågt skuldsatta kvalitetsbolag avtog något under perioden till förmån för mer cykliska och lägre värderade bolag.

Efter det häftiga raset i mars har marknaden varit betydligt mer eftertänksam under återhämtningen och gynnat fundamentalt välskötta bolag. Trenden att marknaden ser covid-19 som en allvarlig, men övergående chock fortsatte under juni. Även om mycket under månaden visar på en förbättring – om än från mycket låga nivåer – är vi i vår mening ännu inte ”helt över ån”. Vi ser framemot kvartalsrapporterna som börjar trilla in under juli. Inte för att vi förväntar oss några fantastiska siffor, men för att det ska bli intressant att höra respons och påverkan av covid-19.

Förändringar i portföljen
Fonden startade i slutet av januari 2020 med en noggrant utarbetad portfölj som var satt i god tid före lanseringen. Vi hade också genomfört en grundlig analys av företagens skulder, risker och möjliga kapitalbehov vilken vi också uppdaterat under våren. Vi känner oss trygga med portföljen och bolagens förmåga att motstå den pågående krisen. Av den anledningen har vi inte heller gjort några större förändringar annat än att stödja bolagen via eventuella emissioner. De stora fallen i marknaden har vi använt för att öka vikterna i vissa bolag till attraktiva kurser.

Emissioner
Under våren har vi deltagit i flera emissioner då flera av våra portföljbolag har behövt kapital till förvärv. I mars deltog vi exempelvis i Sinch’s emission. Det har varit glädjande att se att marknaden varit villig att investera kapital i kvalitetsföretag trots den turbulens vi befunnit oss i. I fallet Sinch var intresset så stort att bolaget fick in mer kapital än väntat och många investerare därför inte fick den allokering de önskat.

I slutet av april deltog vi i MedCaps emission för att möjliggöra nya förvärv. Vi deltog också i NCABs emission för att finansiera ett förvärv i USA. I maj var det lugnare på emissionsfronten. Vi ökade ytterligare i Bredband2, där vi nu är stolta ägare till mer än 7 procent av företaget.

I juni deltog vi i emissionen i Sdiptech i samband med förvärvet av ett finskt företag. Vi sålde inte några innehav under perioden, men under maj tvingades vi sälja av lite i Sinch eftersom utvecklingen hade varit så bra att företaget riskerade att utgöra mer än 10 procent av fonden.

Positiva bidragsgivare
När vi tittar på vilka företag som har bidragit mest till avkastningen hittills i år är Sinch, MIPS, Lime och Bredband2 i topp.

Sinch är ODIN Small Caps största position och har också varit den bästa bidragsgivaren. Sinch är ett svenskt företag som hanterar SMS-kommunikation från olika företag och institutioner till konsumenter. I mars föll aktiekursen oproportionerligt mycket när det stormade som värst. Trots detta genomförde bolaget framgångsrikt en emission och vi utnyttjade möjligheten att öka positionen ytterligare. Företaget har visat sig vara motståndskraftigt och har gjort flera förvärv under den här perioden. Dessutom överraskade Sinch på den positiva sidan när de rapporterade bättre tillväxt och lönsamhet än väntat. Aktien har sedan dess kommit tillbaka kraftigt till en punkt där vi faktiskt tvingades sälja en del aktier för att vår position inte skulle bli för stor. Idag utgör Sinch cirka 7 procent av portföljen.

MIPS, som har utvecklat en teknik för säkrare hjälmar, har också varit en stark bidragsgivare. Systemet används i många typer av hjälmar, och trenden med cykel som transportmedel har blivit ännu starkare på sistone.

En annan stark bidragsgivare är Lime Technologies som levererar CRM-system. Deras vinnande företagskultur med fokus på att vara nära kunden har fungerat bra eftersom företaget snabbt har anpassat sig till de nya förutsättningarna.
Vår bredbandsleverantör Bredband2 och deras fokus på kundrelationen kombinerat med det interna verktyget för att hantera kundflödet så effektivt som möjligt gör dem till ett av de mest välskötta företagen bland bredbandsleverantörer. Företaget har under våren påverkats minimalt av covid-19 och har snarare upplevt en större efterfrågan på sina tjänster och produkter.

Negativa bidragsgivare
På den negativa bidragssidan hittar vi Loomis, Bufab och Coor som de svagaste. Dessa bolags aktiekurser föll likt resten av marknaden, men har ännu inte återhämtat sig. Alla tre har drabbats hårt av den nedstängning som följde i kölvattnet av covid-19.

Loomis har minskat med cirka 40 procent hittills i år. Genom sin kontanthanteringsverksamhet är företaget starkt exponerat mot restaurang- och kommersiella sektorer som har drabbats hårt av nedstängningen. Företaget påverkas nu och inom den närmaste framtiden negativt av covid-19. På lång sikt tror vi dock att företagets ställning kommer att stärkas eftersom konkurrenterna har svagare positoner och drabbas än hårdare av covid-19. Kontanthanteringen går även i vissa segment mot ett monopol vilket klart gynnar Loomis.
Bufab är vårt småländska industriföretag som levererar komponenter och tjänster till den globala tillverkningsindustrin. När produktionen stannar upp globalt blir det detsamma för behovet av delar. Aktiekursen har minskat med cirka 25 procent hittills i år. Behovet av outsourcing av mindre komponenter och delar ökar dock mer när industrin sätts under det tryck som covid-19 har medfört. På lång sikt ser vi därför att företagets ställning blir starkare och inte minst vid ökad efterfrågan på lokala producenter.
Coor tillhandahåller drifts- och servicelösningar för företag och kan leverera allt från lösningar inom administration, logistik, drift av personalmatsalar, konferenslösningar, lokalvård mm. När viruset slog till och anställda började jobba hemifrån har Coors tjänster inte varit lika behövda. Dessutom meddelade företaget i maj förändringar i ledningen och verkställande direktören avgick. Det är inte onaturligt att det orsakar en oro, men med det sagt har vi en stor tilltro till företaget. De har nu tillsatt en ny VD som har varit i företaget i 19 år och därmed känner verksamheten väl.

Sammanfattning
De senaste månaderna har visat oss hur snabbt saker kan vända, och vi har av allt att döma fortfarande utmanande tider framöver. Samtidigt har vi också sett hur snabbt både vi och bolagen förmår att anpassa sig. Vinstestimaten för svenska bolag har minskat med cirka 30 procent för 2020. Förväntningarna har också fallit något för 2021 och 2022. Ser man på aktiekursutvecklingen var den svenska aktiemarknaden som värst nere på runt 30 procent, men har haft en stark återhämtning på kort tid. När vinstestimaten har sjunkit medan aktiekurserna har vänt uppåt betyder det att prissättningen har blivit mer utmanande.

Framöver kommer det att bli spännande att följa rapporteringen för andra kvartalet då företagen publicerar siffrorna under juli. Då kommer vi i större utsträckning att se hur denna period har påverkat företagen och samtidigt höra vad de tycker om framtiden. Trots generellt lägre tillväxtförväntningar och osäkra tider framöver är vi övertygade om att vi som långsiktiga ägare av kvalitetsbolag är väl rustade för att komma igenom denna kris.

Vi är också övertygade att flera företag kommer att ha goda möjligheter att stärka sina positioner nu, precis som de gjorde under finanskrisen 2008. Vi har redan sett det i några fall under våren när flera av företagen har skaffat kapital via emissioner för förvärv.

ODIN Small Cap fokuserar på att investera i välskötta företag med en stark företagskultur. En stark företagskultur styr en god affärsmodell på bästa möjliga sätt och utvecklar därmed de bästa produkterna och lösningarna för kunderna. Under dessa turbulenta tider är företagskulturen ännu mer i centrum och i många fall kommer det att bli en positiv överraskning. I vissa fall kommer det sannolikt att bli en del besvikelser eftersom den kanske inte har varit så stark som väntat.

Det är lättare att gå igenom en kris när man har ett stort förtroende för företagen och dess förmåga att fatta rätt beslut och bygga långsiktigt värde. Vi är därför övertygade om att innehaven i ODIN Small Cap kommer att komma ut ännu starkare på andra sidan, tack vare våra företag som tar oss igenom denna fas på bästa möjliga sätt.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.