Förvaltarkommentar ODIN USA 2020

Tack vare riktade stöd till företag, hushåll och kreditmarknaderna, i en aldrig tidigare skådad omfattning, skonades vi från en ny finanskris.

Året som gick
När vi går in i 2021 kan vi blicka tillbaka på ett mycket speciellt år. Med covid-19 har vi ställts inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid. Utan något facit på hand har vi tvingats ändra kurs i takt med att vi har fått ny information och ny kunskap. När det i mars blev känt att vi stod öga mot öga med en global pandemi reagerade finansmarknaderna som de brukar när världen plötsligt blir mindre förutsägbar och vi ger oss ut på främmande vatten. Investerare letar efter säkra hamnar och säljer av riskfyllda tillgångar.

Marknadens största rädsla var att en nedstängning av ekonomin skulle blottlägga sårbarheterna i det finansiella systemet och leda oss in i en ny finanskris. Lyckligtvis reagerade centralbanken och politikerna både snabbt och kraftfullt. Tack vare riktade stöd till företag, hushåll och kreditmarknaderna, i en aldrig tidigare skådad omfattning, skonades vi från en ny finanskris. Vi gick sedan in i en ny fas där företag och hushåll var tvungna att anpassa sig till ett nytt liv präglat av stränga smittskyddsåtgärder och begränsad rörlighet i befolkningen.

Den nya vardagen har skapat vinnare och förlorare. Bland förlorarna finns de företag som har sett sin omsättning decimeras till följd av att människor sitter hemma och inte är ute och reser, går på restaurang eller tar del av olika kultur- och underhållsevenemang. Företag med hög skuldsättning är särskilt utsatta, även om centralbankernas stödåtgärder har räddat flera av dem som redan hade tagit för stora risker och kanske inte förtjänade en hjälpande hand.

Update - COVID-19 in Romania: Restaurants, cinemas and theaters will close  again in Bucharest. Restrictions extended to bars and casinos | Romania  Insider

Vinnarna är de som säljer produkter och tjänster som är anpassade till, eller förenklar, det som för många blivit till en digital vardag. Försäljningen av olika mjukvarulösningar och molnbaserade tjänster har fått fart eftersom företagen tvingats betjäna sina kunder digitalt och möjliggöra hemarbete för sin personal. E-handelsplattformar, företag som är bra på att sälja sina varumärken digitalt och nätbaserade betaltjänster har tjänat mycket pengar på att folk suttit hemma och handlat från sitt vardagsrum. Vi ser också att livsmedels- och byggvaruhandeln är bland de få fysiska butiker som gynnats av Coronapandemin.

Vidare har vi kunnat identifiera en företagskategori som upplevt sjunkande efterfrågan men som klarat att anpassa sig till en svagare marknad. Man har kapat kostnader parallellt med att bibehålla investeringar vilket kommer att stärka deras marknadspositioner och tillväxtutsikter när krisen väl är över. Marknaden har därför varit tillåtande när det kommer till tillfälliga resultatförsämringar. Trots minskade intäkter har dock flera av dessa bolag haft en god aktiekursutveckling.

Dessutom har penningpolitiska åtgärder bidragit till att den låga räntenivån troligen får ligga kvar oförändrad ett bra tag till. Detta har inneburit ett lyft för tillväxtbolag, dvs. bolag vars intäkter i hög grad ligger längre fram i tiden. Nuvärdet av framtida kassaflöden är högre när räntorna är låga och bolagen är därför mer värda. Branscher som är mer beroende av en stark ekonomi, såsom banker och cyklisk industri, har däremot värderats ned på grund av de kortsiktiga ekonomiska effekterna av pandemin och utsikterna till låg tillväxt och låga räntor på längre sikt.

Ytterligare en effekt av Covid-19 är underligt nog ett ökat risktagande på marknaden. Vi ser det i form av kraftigt ökad aktivitet bland småspararna på aktiemarknaden där många investerar i företag som står på ruinens brant. Ett annat exempel är att bolag, som inte är särskilt lönsamma idag, är övervärderade på grund av förväntningar på en strålande framtid. Här är låga räntor och hög likviditet på marknaden bidragande faktorer. Vi står förmodligen också vid ett vägskäl där en stor del av gammal industri kommer att ersättas av ny, grön teknik och affärsmodeller som bygger på mjukvara, artificiell intelligens och datorkraft blir de som skapar störst värden. Exakt vilka som blir de stora vinnarna i detta skifte är inte lätt att förutspå men det hindrar inte investerare från att satsa hårt i hopp om att träffa rätt.

Avkastning
Kraftfulla finans- och penningpolitiska åtgärder föranledda av pandemin, kombinerat med stark underliggande utveckling i flera stora bolag, bidrog till en stabil utveckling för de amerikanska börserna som slutade året på plus. Framför allt utmärkte sig det tekniktunga Nasdaq-indexet med en avkastning på över 40 procent i dollar mätt. S & P 500 var vid slutet av året upp 17,8 procent.

Året bjöd på stora svängningar i dollarkursen men vid årets slut stod det klart att den amerikanska dollarn hade försvagats med 2,6 procent jämfört med den norska kronan under 2020. ODIN USA avkastade något sämre än index vilket beror på en stark avkastning i vissa stora bolag i referensindex, såsom Apple och Tesla, kombinerat med svag kursutveckling för våra portföljbolag Wells Fargo, Avient och Marriott.

Här kan du ta del av ODIN USAs produktblad för december

Starka kort i fonden
Det bolag som bidrog mest till avkastningen i fonden var Thermo Fisher Scientific. Vårt investeringsbeslut grundar sig i bolagets breda produktportfölj som riktar sig till attraktiva slutmarknader inom läkemedel, genforskning, klinisk forskning och analysverksamhet av olika slag. Stark organisk tillväxt i kombination med förvärv av ny teknik som kan säljas in till befintliga kunder har gett stabilt värdeskapande över tid. Försäljningen av PCR-tester för test av covid-19 och produkter som används vid utveckling av vaccin bidrog till ett mycket starkt 2020 för Thermo Fisher Scientific.

Eindhoven Open Day 2018 - YouTube

På andra plats hittar vi ANSYS som säljer simuleringsmjukvara som används av ingenjörer i en mängd olika branscher. Datorsimulering bidrar till effektivare utveckling och test av nya produkter. ANSYS är marknadsledande och för många ingenjörer är ANSYS mjukvara det viktigaste arbetsverktyget. Coronapandemin har inte påverkat investeringarna i produktutveckling nämnvärt och ANSYS kunde öka sin omsättning under året.

Engineering Simulation & 3D Design Software | Ansys

Microsoft bidrog också starkt till fondavkastningen för 2020. Bolaget har tjänat på den digitaliseringsvåg som Coronapandemin fört med sig. De flesta av oss har fått god kännedom om Microsoft Teams men den stora tillväxtmotorn är molntjänsten Azure. Allt fler bolag inser att de måste öka sina investeringar i molnbaserad infrastruktur för att kunna betjäna sina kunder digitalt och skapa förutsättningar för personalen att arbeta hemifrån. Dessutom har Microsofts spelverksamhet dragit nytta av att folk fått mer tid över att spela på sin Xbox.

Microsoft brings new AI-powered features to Office 365 and Dynamics 365 |  TechCrunch

Bland förlorarna finns två bolag som vi sålde av i april och maj. Hotelloperatören Marriott drabbades hårt av pandemin och tvingades stänga ned många av sina hotell, och de hotell som varit öppna har haft mycket låg beläggning. Marriott hade också en hög skuldsättning när krisen slog till. Vi valde därför att sälja vårt innehav i Marriott och behålla Booking Holdings som exponering mot en framtida förbättring av resemarknaden. Marriott är också mer exponerade mot affärsresor och konferensverksamhet. Detta är marknader som kan komma att gå dåligt länge eftersom man nu upptäckt hur tids- och kostnadseffektiva digitala möten och konferenser kan vara.

I april sålde vi våra aktier i PolyOne (som nu har bytt namn till Avient). PolyOne tillverkar olika plastlegeringar och färgämnen. När Coronakrisen slog till skulle bolaget genomföra ett förvärv som innebar att man måste öka sin skuldsättning avsevärt. Vi bedömde då att det skulle bli svårt för bolaget att finansiera förvärvet på grund av att kreditmarknaden tvärnitat. Därför valde vi att göra oss av med våra aktier i bolaget. Med facit på hand var detta ett dåligt beslut eftersom Feds inträde på obligationsmarknaden ledde till en avsevärd ökning av tillgänglig kredit för bolag som PolyOne.

På listan över de bolag som bidrog negativt återfinns banken Wells Fargo. Banksektorn måste bära betydande förluster till följd av Coronapandemin men det kommer att dröja et tag innan vi ser den faktiska omfattningen av krisen. Trots detta är Wells Fargo väl rustat kapitalmässigt och pandemin går inte att jämföra med finanskrisen. Wells Fargos aktiekurs har förmodligen drabbats extra hårt eftersom det skett stora förändringar i banken efter tillsättandet av en ny VD. Banken håller fortfarande på att städa upp efter försäljningsskandalen 2016 och har nyligen meddelat planer på stora kostnadsnedskärningar. Bättre ekonomi kombinerat med effekten av kostnadsnedskärningarna kommer att bidra till betydande vinstökningar under åren framöver.

Wells Fargo Paying $3 Billion To Settle U.S. Case Over Illegal Sales  Practices : NPR

Förändringar i fonden
Vi tror på färre beslut, lägre omsättningshastighet och ett ökat fokus på reflektion och analys som nyckelfaktorer i aktiv förvaltning. Vårt arbete består i att studera företag och branscher genom att läsa årsredovisningar, analyser, böcker och nyhetsbrev samt träffa analytiker och bolagsledningar. Vi tror att en av vägarna till god långsiktig avkastning är tålamod och begränsad handel. Därför kommer det inte att bli många förändringar i fonden från år till år. Under 2020 gjorde vi fler förändringar än vi brukar. Under det gångna året lyfte vi in sex nya bolag i fonden och sålde fyra.

I februari köpte vi aktier i Intercontinental Exchange (ICE). ICE äger några av världens största börser för handel med olika typer av derivat såsom räntederivat, råvaruderivat och energikontrakt. De äger också New York-börsen. Utöver börsverksamheten äger ICE stora datamängder med värdefulla finansiella data. 50 procent av bolagets intäkter kommer från försäljning av data. Datamängder med lång historik är svåra för andra att kopiera, vilket gör det möjligt för aktörer som ICE att dominera prissättningen. ICE leds av Jeffrey Sprecher som grundade bolaget på 1990-talet. Hans vision är att öka effektiviteten, transparensen och likviditeten för olika marknader.

ICE expands data business by buying MOVE indices | Financial Times

I april köpte vi aktier i konglomeratet Berkshire Hathaway. Berkshire har skapat enorma värden sedan Warren Buffett tog kontroll över bolaget 1965. Aktien har sedan dess gett en årlig avkastning på över 20 procent. Under de senaste 10 åren har Berkshire emellertid inte kunnat slå marknaden. Därför finns det de som menar att bolaget blivit för stort och därför inte kommer att kunna växa tillräckligt för att ge bättre avkastning än marknaden. Något man underskattar i detta sammanhang är den låga underliggande risken i Berkshire. Berkshire är ett mycket diversifierat bolag med exponering mot ett antal olika branscher och de har också starka finanser.

Berkshire Hathaway (BRK) Results: Warren Buffett's Record Profit - Bloomberg

I dagsläget räknar marknaden inte in mycket tillväxt i Berkshires aktier, vilket innebär att vi får ett mycket välskött bolag med låg riskprofil till en rimlig prislapp. Berkshire tillför fonden diversifierad industriexponering och goda defensiva egenskaper.

I juli ökade vi exponeringen mot elektroniska betaltjänster genom att köpa aktier i Mastercard. Vi tror att både Visa och Mastercard kommer att skapa stora värden framöver tack vare utfasningen av kontanter, ökad näthandel och ökad användning av deras nätverk för företagsbetalningar (B2B). Vi har därför valt att äga båda bolagen i fonden.

I september köpte vi aktier i Amazon. Vi har följt Amazon länge och är imponerade av deras kundfokus och starka vilja att investera i nya produkter och tjänster med ett långsiktigt investeringsperspektiv. Utmaningen för oss har varit att den höga investeringstakten gjort det svårt att bedöma verksamhetens underliggande lönsamhet. Först efter några kvartal där vi kunnat se tydliga tecken på god underliggande lönsamhet kände vi att det var attraktivt att köpa Amazon-aktien. När vi sedan såg hur pandemin bidrog till kraftigt ökad tillväxt för Amazons e-handelsplattform  och bolagets molntjänst AWS, som konkurrerar med Microsoft Azure, valde vi att lyfta in aktien i portföljen.

I november köpte vi aktier i Frontdoor. Frontdoor erbjuder en prenumerationsbaserad tjänst som består i att skicka ut en reparatör till kunden om något där hemma går sönder. Det kan handla om problem med uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, rörledningar eller vitvaror som kylskåp, tvättmaskiner och diskmaskiner. Värdet av tjänsten är att du som kund snabbt och enkelt får den hjälp du behöver och slipper obehagliga överraskningar i månadsbudgeten. I Frontdoors nätverk ingår 17 000 företag med 60 000 reparatörer som utför service och reparationer, vilket ger Frontdoor skalfördelar och nätverkseffekter. Frontdoor får bra priser från sina leverantörer eftersom de kan erbjuda ett jämnt flöde av uppdrag. Frontdoor är marknadsledande på en underpenetrerad marknad. 5 miljoner av totalt 120 miljoner hushåll i USA har idag en s.k. ”home service plan” och 2,2 miljoner av dessa är kunder till Frontdoor.

Home | FrontDoor | Saint Louis, MO

I slutet av året köpte vi aktier i det amerikanska industribolaget IDEX. IDEX innehar marknadsledande positioner på en rad mindre nischmarknader. Bolaget har också en decentraliserad affärsmodell där de underliggande bolagen har en hög grad av självständighet och därför kan arbeta nära kunderna för att anpassa produkter efter deras behov. Starka marknadspositioner ger höga marginaler och ett starkt kassaflöde som bolaget använder för att göra förvärv.

Utöver försäljningen av Marriott och PolyOne sålde vi under året av våra aktier i ölbryggeriet Anheuser-Busch InBev, industribolaget 3M och IT-tjänsteleverantören Cognizant.

Utsikter
Trots att flera vaccin blivit godkända och vaccineringarna kommit igång, finns det fortsatt orosmoln kring hur vi ska ta oss ur den rådande pandemin. Det kommer att ta lång tid innan vaccineringen har kommit så långt att vi kan tala om flockimmunitet. Risken är också att viruset muterar till nya varianter.

Även om det blir några bakslag på vägen kommer vi sannolikt att röra oss mot en gradvis normalisering av den ekonomiska aktiviteten under 2021. Detta innebär att vi kommer att se starkare resultat under årets lopp. Vissa resultatökningar har förmodligen redan räknats in och det lär inte dröja länge förrän aktiemarknaden börjar blicka framåt och in i 2022.

Den stora frågan på aktiemarknaden blir hur centralbankerna kommer att agera när ekonomin hämtar sig igen. Mycket av den optimism vi trots Coronapandemin fått se på aktiemarknaden beror på de globala centralbankernas kraftiga stimulansåtgärder och tydliga signaler om att man är beredd att hålla fast i dessa under lång till framöver. I synnerhet är den amerikanska centralbankens beslut att låta inflationen ligga över målet på två procent ett tag, innan man överväger att höja räntan, en stark signal om att inbromsningen kanske dröjer lite den här gången.

Det kommer också att bli spännande att följa utvecklingen i handelskriget mellan Kina och USA, som inte fått någon lösning trots en ny president i Vita huset.

Inauguration 2021: What happens on the day Joe Biden and Kamala Harris are  sworn in? - BBC News

Vad beträffar de bolag vi äger så grundar vi inte våra investeringsbeslut på kortsiktiga vinstförväntningar. Viktigast för oss är att bolagen har förmåga att växa lönsamt över tid. Coronapandemin har visat att de bolag vi äger är både robusta och kan anpassa sig till nya förhållanden. De har starka marknadspositioner och goda företagskulturer som skapar en stabil grund för framtida värdeskapande. Vi har flera bolag i fonden som kommer att rida på den starka digitaliseringstrend som kommer att prägla den ekonomiska utvecklingen även framöver. Dessutom har vi många bolag som under lång tid visat att de kan skapa värde genom förvärv på fragmenterade marknader.

Vårt mål är att alltid vara investerade i bolag som kan öka sitt resultat med drygt tio procent per år över tid, och gärna betala några procent i utdelning. Med tiden kommer avkastningen att återspegla denna värdeökning.

Student Guide to United States of America (USA) - Admissions, Requirements,  Cost, Timeline

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.