Förvaltarkommentar ODIN Global oktober

Under oktober rapporterade merparten av våra innehav sina siffror för tredje kvartalet. I korthet har rapporterna varit genomgående bättre än väntat, vilket har lett till ytterligare upprevideringar av estimat och stigande aktiekurser. Allt fler av våra industribolag lyfter fram utmaningar relaterade till bristen på komponenter och delar samt förseningar i
leveranskedjan, vilket sannolikt kommer att pågå in i 2022. Däremot har effekten av de ökade råvarukostnaderna till stor del dämpats genom att priserna har höjts. Ett bra tecken på att bolagen bibehåller sina konkurrensfördelar, vilket är centralt för långsiktigt värdeskapande.

Allt fler bolag ansluter sig till SBTi
Under året har vi haft många hållbarhetsdiskussioner med våra bolag där vi bland annat påpekat att vi gärna ser att de går med i Science Based Targets initiative (SBTi) vilket innebär att de åtar sig att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med Parisavtalets två-gradiga mål. Under hösten blev det klart att ytterligare två av våra innehav – svenska Atlas Copco och brittiska Compass Group – åtagit sig att sätta koldioxidutsläppsmål utifrån SBTi vilket är glädjande. Rent allmänt pågår det för närvarande mycket arbete i bolagen för att förbättra rapportering och sätta upp hållbarhetsrelaterade mål. Under nästa år kommer EU:s nya hållbarhetstaxonomi att ställa krav på våra bolag och oss som förvaltare när det gäller att klassificera verksamheternas miljömässiga hållbarhet. Taxonomins påverkan på bolagen och arbetet med att hantera detta har bland annat varit ett nyckelämne i våra senaste bolagsmöten.

Fin tillväxt från franska Dassault
Vad det gäller rapporterna för tredje kvartalet noterade vi att den franska designprogramleverantören Dassault Systemes för närvarande levererar tvåsiffrig tillväxt från 90 procent av sina produkter. Allt fler kunder väljer fortsatt också att använda Dassualts 3DExperience-plattform, vilket kommer att öka inträdesbarriärer och möjligheten att implementera plattformen inom än fler områden. Bolaget rapporterade också att övergången till en större andel molnbaserade tjänster fortsätter, vilket kommer att öka bolagets lönsamhet över tid, och är en viktig del av vår långsiktiga investeringsstrategi i bolaget.

Minskad cyklisk exponering
Vårt amerikanska teknikföretag Roper Industries kom med en bra rapport som var något bättre än förväntningarna. De meddelade även att de nyligen avyttrat tre verksamheter där intäkterna historiskt sett har varit mer cykliska. Under de senaste tjugo åren har bolaget rört sig i en tydlig riktning mot stabilare och återkommande intäkter vilket vi uppskattar. Efter den senaste avyttringen står nu den cykliska delen av bolaget för 10 procent, jämfört med 40 procent 2001.

Den vane läsaren är förmodligen väl medveten om att vår positionering i ODIN Global skiljer sig en hel del från globalindex till följd av vår kvalitetsinriktade ’stock-picking’. De senaste åren har vi exempelvis varit underviktade i amerikanska aktier i allmänhet och de stora teknikbolagen i synnerhet. Vi har dock en liten andel av fonden investerad i ett par amerikanska teknik- och mjukvarubolag eftersom vi anser att deras globala marknadspositioner är svåra att återskapa och att deras konkurrensfördelar av allt att döma kommer att stå sig under lång tid.

Imponerande tillväxt från Microsoft
I senaste kvartalsrapporten rapporterade Microsoft att bolagets totala intäkter ökade med 22 procent. Den stora drivkraften var Azure, Microsofts molnplattform, som växte med 50 procent jämfört med samma kvartal förra året. Med Azure är Microsoft väl positionerat att ta del av en stark strukturell tillväxt inom molntjänster och digital transformation, och har kvartal efter kvartal visat att de med sin breda produktportfölj konkurrerar med mer specialiserade leverantörer inom olika digitala plattformar.

…och även från Alphabet

Alphabet, som upplevde ganska stark motvind under pandemin, redovisade tal som med marginal visade att de tagit igen all förlorad mark från förra året. Omsättningen under sista kvartalet var exempelvis 40 procent högre än samma kvartal för föregående år. Återigen är vi imponerade av YouTube, som växer 43% om året och säljer för lika mycket som Netflix. Google är vidare fortsatt den överlägset viktigaste kanalen för dem som vill marknadsföra sig digitalt, oavsett om det är fysiska butiker, varumärken som säljs både online och offline eller rena onlinebutiker, vilket bådar gott inför framtiden.

Något svagare tal från Amazon
Amazon levererade en helt ok men något svagare rapport än väntat. Intäkterna steg med 15 procent, vilket var under analytikernas förväntningar och en betydligt lägre tillväxttakt än för föregående kvartal. Den lägre tillväxttakten är främst en konsekvens av att världen går mot en normalisering efter pandemin vilket har minskat e-handelns tillväxt. Samtidigt ökar kostnaderna för Amazon, både i arbetskostnaderna och i form av problem i leveranskedjorna. Vi är dock inte särskilt oroade över tillfälliga kostnadsökningar och fluktuationer i bolagets tillväxttakt. Amazon investerar alltjämt kraftigt och bygger ständigt en allt starkare plattform. Allt detta kommer att bidra till bolagets långsiktig tillväxt, vilket är grunden till vår investering i bolaget. Det är också viktigt att påpeka att AWS, som är Amazons molntjänster, växte med hela 39 procent till en lönsamhet som är mycket högre än för bolagets e-handel.

Obefogad marknadsoro för de breda penseldragen
På kort sikt har den svagaste kursutvecklingen varit för vårt innehav i VISA, delvis till följd av en något svagare återhämtning i den globala ekonomin än väntat. Värt att poängtera är att redovisad omsättning dock var 7 procent högre än för det senaste ”normala året” 2019. Men i korthet är vi väldigt nöjda över de tal som redovisades och vår långsiktiga syn är fortsatt oförändrad. Oktober månads återhämtning tyder också på att marknaden återigen var alltför skeptisk kring de breda penseldragen. Vår bedömning är att de utmaningar vissa bolag har noterat kring exempelvis leveranskedjor och ökade råvarupriser till stor del är övergående. Bolagen har visat sig vara duktiga på att överföra ökade kostnader till slutkunden. Det har således inte påverkat marginalerna negativt, vilket både är positivt samt tyder på stark prismakt.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.