Halvårskommentar ODIN Emerging Markets

Utvecklingen på tillväxtmarknaderna har generellt varit något svagare under senaste tiden.

Tillväxtmarknadsindex (MSCI Emerging Markets) har haft en något svagare utveckling hittills i år jämfört med utvecklingen på världsindex för de utvecklade länderna (MSCI World). Bidragande orsaker till den något svagare utvecklingen har varit många, men alla är mer eller mindre kopplade till pandemin. Bland annat kan nämnas oro kring huruvida de kinesiska stimulansåtgärderna kommer fortsätta, den långsamma vaccinationstakten, uppkomsten av nya virusmutationer samt allmänna produktions- och leveransstörningar.

ODIN Emerging Market C:s månadssiffror

Tillfälligt lugnare tillväxt på tillväxtmarknaderna
Sett till den globala aktiemarknaden som helhet har vi just nu något högre värdering än det historiska snittet. Tillväxtmarknaderna drar generellt ner snittvärderingarna då de inte haft samma uppgångar som till exempel den amerikanska aktiemarknaden. Inflationsrädslan som plötsligt återkom under vårvintern har nu lagt sig och verkar främst vara kopplad till temporära effekter efter pandemin. Trots detta ser vi att det finns risk för att det kan komma större svängningar i marknaden på kort sikt.

Utvecklingen på tillväxtmarknaderna har generellt varit något svagare under senaste tiden. ODIN Emerging Markets består av en portfölj av lönsamma bolag med stabila affärsmodeller, stabil hög avkastning på det egna kapitalet, som har god tillväxt och är bra positionerade för att möta en generell välståndstillväxt på världens framväxande ekonomier. Vi sätter stort värde på företag som drivs av en kompetent företagsledning som skapar mervärde genom förnuftiga affärsval och vill gynna aktieägarna.

Starka bidragsgivare
De bästa bidragsgivarna under det första halvåret är flera indiska företag, däribland Garware och Crisil. Den gemensamma nämnaren för de företag vars aktiekurs stärkts under perioden är att de har en stark position på sina respektive marknader samt att de anpassat sig väl till de nya förutsättningar som pandemin fört med sig.

Garware Technical Fibers, fondens näst största innehav med en portföljvikt på 6,1 procent, tillverkar rep och nät för en mängd olika applikationsområden. Fiske- och vattennäringsindustrin har varit ett av de viktigaste områdena, och företaget har också diversifierat sig till andra segment baserat på kompetensen inom fiskenät. Ett exempel på nya områden är nät till sportarenor, bland annat levererar de nät till tennisturneringen Wimbledon. Företaget fortsätter att expandera både i Indien och internationellt och har visat att de har en stark företagskultur som hjälper dem att växa inom nya affärsområden. Företaget är ännu ett relativt litet bolag och bevakas av väldigt få analytiker.

Den andra starka bidragsgivaren, CRISIL, är en av Indiens största analyshus och ratingbyrå. Företaget gynnas av en kapitalmarknad, och speciellt en obligationsmarknad, som stadigt växer sig allt större i Indien. Som landets första ratingbyrå har företaget upparbetat ett gott renommé som är till god hjälp för att vinna marknadsandelar i en mycket lönsam bransch där det är svårt för nya aktörer att göra entré. Företaget växer såväl organiskt som genom uppköp för att expandera på nya marknader. Vår position i CRISIL uppgick till 3,1 procent den 30 juni och var därmed fondens tionde största innehav.

Negativ bidragsgivare men som har mera att ge
Hartalega utvecklades starkt under fjolåret men har haft en negativ påverkan på fondens utveckling hittills i år. Företaget som är baserat i Malaysia, och en stor producent av bland annat engångshandskar, fick erfara såväl en enorm efterfrågetillväxt och prisökning under fjolåret. I takt med minskande smittotakt runt om världen har efterfrågan minskat, något som också haft en negativ effekt på sentimentet för engångsprodukter och aktiekursen. Vi tror dock att marknaden överreagerar och vi har därför valt att behålla vår position på drygt 1,5 procent i fonden.

Förändringar i fonden
Hittills i år har vi tagit in två nya innehav och avyttrat ett.

I början av året tog vi in det vietnamesiska företaget Digiworld. Företaget verkar som grossist inom IT-relaterade konsumentvaror och mobiltelefoner i Vietnam och under året har Digiworld tecknat nya distributionsavtal med bland annat Apple. Marknaden inom detta område har växt med 15 – 20 procent det senaste året och Digiworlds största kund, Xiaomi, har vunnit marknadsandelar inom mobiltelefonimarknaden. Vi gillar ledningens fokus på entreprenörsskap och att företaget är väl positionerat för att gynnas av den starka digitaliseringstrenden i Vietnam. Lägg därtill till att vi bedömer att företaget har en attraktiv värdering samt att det fortsättningsvis är ett relativt litet bolag som ännu går under radarn för de flesta stora institutionella investerare.

Det andra nya innehavet i portföljen är Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) som är en av de största bankerna i Vietnam som fokuserar på personmarknaden. Banken har en konservativ syn på risk och klarade av att hålla nere kreditförlusterna jämfört med andra vietnamesiska banker under pandemiåret. Vi gillar företagets goda lönsamhetssiffror men även att vi här får en god exponering mot den starkt växande personkundsmarknaden i Vietnam.

Det enda innehavet vi valt att avyttra till sin helhet under perioden är Cevron Lubricants Lanka, ett företag baserat i Sri Lanka som producerar och distribuerar smörj- och bromsoljor. Deras verksamhet blev under pandemiåret reglerat av staten vilket skapade en oligopolställning för företaget. Även om detta har varit positivt för bolaget på kort sikt anser vi att utvecklingspotentialen på längre sikt blivit mera svårbedömd. Även om företaget är ett kvalitetsbolag, som kan uppvisa en solid lönsamhet just nu, kan regleringen missgynna tillväxtmöjligheterna vilket också är det primära skälet till vårt beslut att sälja av hela vårt innehav.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.