Ett turbulent år på marknaderna

Vår investeringschef Vegard Søraunet reflekterar över året som gått och ger oss sin syn på marknaderna. Han delar också med sig av insikter relaterade till investeringsklimatet framöver och hur ODIN ska bemöta det.

2018 har på många sätt varit ett speciellt år för både aktie- och kreditmarknaderna i hela världen. Svagare makroekonomiska utvecklingar och handelskrig har lett till ökad rädsla för att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Detta bidrog till att de globala aktiemarknaderna levererade negativa resultat 2018. Det gjorde även våra aktiefonder. Endast två av våra tio aktiefonder, ODIN Fastighet och ODIN USA, levererade positiv avkastning 2018. ODIN Fastighet och ODIN Emerging Markets var också de som lyckades leverera positiv meravkastning. Tre av våra fonder, ODIN Norge, ODIN Sverige och ODIN USA levererade avkastning utan större avvikelser från jämförelseindexet. Aktiefonderna ODIN Global, ODIN Finland och ODIN Energi levererade sämre än sitt jämförelseindex 2018 och ODIN Norden och ODIN Europa betydligt sämre.

Trofasthet och långsiktighet

I turbulenta tider, som vi har haft sedan oktober, försöker vi att inte låta oss dras med i den negativa attityd vi ser på marknaderna. Vi lägger hellre mycket tid på att analysera vilka företag som kan vara bra investeringsmöjligheter de närmaste åren. ODIN ska över tid slå index. Vi är en långsiktig och aktiv investerare som har få företag i portföljerna för att maximera våra investeringsidéer. Vi vet att värdeskapandet i bolagen tar tid och därför är det viktigt att identifiera de bolag som är väl positionerade på lång sikt, snarare än sådana som levererar fina siffror i det korta perspektivet.

Vår målsättning för fonderna är enkel. Med hjälp av våra verktyg och erfarenheter ska vi leverera en god och riskjusterad avkastning för våra andelsägare. Vi vill investera i bolag med dokumenterat goda resultat, som har starka konkurrenspositioner inför framtiden och som kan köpas till ett attraktivt pris. Detta är kärnan i vår verksamhet och den grundläggande filosofi som vi följer varje dag. Vi kallar det för ODIN-modellen.

Det är däremot inte alltid helt lätt att avgöra om ett bolag kan upprätthålla sina konkurrensfördelar på lång sikt. Vi lägger större delen av vår tid på att hitta kommersiellt och kulturellt bra bolag, som är finansiellt solida och skapar värde för sina aktieägare år efter år. I bra bolag jobbar tiden för dig. Om bolagets fundamentala utveckling är stark över tid kommer resultatutvecklingen på sikt att återspegla kursutvecklingen bolaget får på kapitalmarknaden. I 2018 anställde vi därför flera interna analytiker för att stärka oss i jakten på oslipade diamanter på marknaderna. Dessutom har vi anlitat en advisory board, som med sin långa erfarenhet och specialiserade kunskap hjälper oss att fatta ännu bättre långsiktiga beslut för våra kunder. Allt i enlighet med vår grundläggande filosofi om långsiktighet.

När underliggande värden inte biter

När vi nu utvärderar året som gått är det den fundamentala utvecklingen för de bolag som ingår i fonderna som vi lägger störst fokus på. Under 2018 har det varit väldigt stora skillnader mellan underliggande utveckling och aktiekurser. Detta sker i vissa perioder när marknaden fokuserar mer på svagare makro och framtidsförväntningar. Bolagen utvecklas positivt emedan aktiekursen faller. Detta sker under perioder då osäkerheten i samband med den framtida ekonomiska situationen ökar. Den ökade osäkerheten överskuggar då den positiva utvecklingen i företagen, något som 2018 hänt i större utsträckning än tidigare år. Trots det tror vi att det på lång sikt fortfarande kommer att finnas en tydlig koppling mellan underliggande utveckling och aktiekurser. Under 2018 har vi dock inte fått utdelning av detta, vilket har resulterat i att många av våra portföljbolag har blivit billigare på marknaden.

Förklaringen till detta är komplicerad. En del av förklaringen är det faktum att centralbankerna har spelat en avgörande roll efter finanskrisen. De har bidragit till stabiliseringen av ekonomierna och finansmarknaderna. Aktiemarknaderna har därför dragit nytta av två tydliga trender: Låga räntor har lett till stigande priser på reala tillgångar och stark resultatutveckling. Båda dessa trender började avta under senare halvåret av 2018 och följer efter allt att döma också med oss in i 2019. Utöver det har ökad populism och förändrad politik ökat risken för ett globalt handelskrig med lägre globala tillväxtutsikter som följd.

När vi tittar på de prissättningsnivåer enskilda bolag har i dag, i kombination med god direktavkastning, anser vi att sannolikheten för att pengar fortfarande hittar vägen till aktiemarknaden är stor. En aktiv förvaltare bör därför ha goda förutsättningar att skapa en bättre avkastning än index de kommande åren. Vi har sett exempel på att indexexponering utan hänsyn till pris eller kvalitet har gått väldigt fel under 2018. Nedgång i den globala tekniksektorn i slutet av året, alltför mycket optimism om norsk oljeservice under sommaren, svenska industribolag till mycket höga priser under första kvartalet, liksom danska kvalitetsbolag med höga P/E-tal är exempel på detta. Senast för någon vecka sedan bevittnade vi en kurskollaps för Apple, som i början av året var världens största företag mätt i marknadsvärde. För ägare av globala indexfonder var detta den största exponeringen mot ett enda bolag med runt två procent.

På vissa marknader är en lågkonjunktur i dagens aktiekurser redan medräknad. Bra bolag, som vi varje dag försöker hitta, klarar sig oftast bättre i en konjunkturnedgång och är oftast de som kommer starkast ut ur den. Vår ambition är att investera i dessa kvalitetsbolag på våra kunders vägnar. Med en konsekvent filosofi och ett aktivt ägande har vi förutsättningar att fortsätta med detta i framtiden.

Kontinuerlig utveckling

Vi försöker ständigt förbättra oss och utveckla våra produkter för våra kunders bästa. För att vända den sista tidens svaga utveckling i ODIN Norden kommer vi att göra några förändringar. Vi kommer att öka antalet bolag i fonden något, från 25-35 företag till 30-40 bolag. Den kommer dessutom att bli en fokuserad all cap-fond i linje med våra andra fonder. Då drar vi i större grad nytta av vår goda historia med länderfonderna inom små och medelstora bolag. För att klargöra ansvaret för fonden fortsätter undertecknad som ansvarig förvaltare medan Truls Haugen fortsätter som förvaltare. Team Norden, inklusive våra analytiker, ska bidra till att ODIN Norden vänder den negativa avkastningstrenden vi har haft under de senaste två åren.

Med förhoppning om ett gott investeringsår 2019!

Skrivet av

Investeringsdirektör
Vegard Søraunet är utbildad civilekonom från Handelshögskolan BI i Oslo med specialisering inom finans. Han har dessutom en magisterexamen i redovisning och har tidigare arbetat på PriceWaterhouseCoopers.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.