Ett maraton fullt av sprinters

Aktiemarknaden har blivit extremt fokuserad på kortsiktiga resultat. Denna närsynthet är en utmaning för bolag som ODIN som försöker hålla fast vid långsiktiga strategier.

Tillgången på information har blivit i det närmaste oändlig. I detta överflöd av data och information är investeringsvärlden särskilt utsatt. Mycket data och information kan vara önskvärt men utgör samtidigt ett hot mot god förvaltning och långsiktigt sparande.

Ökande information kan leda till kortsiktighet
Informationstillgången är nämligen ett tveeggat svärd. Å ena sidan är viktig och korrekt information avgörande för bolagens värdering. Å andra sidan tyder mycket på att denna enorma tillgång på information gör oss mer kortsiktiga. Det mesta av informationen är nämligen ”brus” och utan betydelse för aktievärdena. I kombination med mycket enklare och billigare börshandel kan detta vara en bidragande orsak till att den genomsnittliga ägarperioden för aktier fallit från sju år för 35 år sedan till endast sex månader idag1*.

Kvartalshysteri
Aktiemarknaden har blivit extremt fokuserad på kortsiktiga resultat. Denna närsynthet är en utmaning för de bolag som försöker hålla fast vid långsiktiga strategier – särskilt som styrelserna sätter upp kortsiktiga mål för bolagsledningarna och resultatet mäts genom aktiekursen. Fokus blir då gärna på att maximera resultatet varje kvartal i stället för att satsa på långsiktigt värdeskapande.

Samma fara står vi fondförvaltare inför. Fonderna mäts ofta mot varandra med kort avkastningshistorik som måttstock. Belöningssystemen är uppbyggda på likartat sätt. En studie av kompensationsstrukturen bland amerikanska fondförvaltare visar att uppemot 80 procent av förvaltarna får bonus baserad på historisk avkastning där mätperioden endast är tre år**. Förvånansvärt många mäts också på det sista kvartalet och senaste årets avkastning. Detta gör att vi får en marknad med fler sprinters än långdistanslöpare.

Viktigt att hålla fast vid sin strategi
Vilken är då den största faran med att fatta kortsiktiga beslut för långsiktigt kapital? För fondförvaltare är en av farorna att strategin ständigt förändras i jakten på god avkastning under den korta mätperioden. Portföljen präglas då av vad som är i ropet. Dessutom ådrar man sig kostnader på grund av att man gör fler transaktioner. Sist, men inte minst, är det lätt att förlora överblicken över sitt ursprungliga investeringsbeslut.

Oberoende av trenderna och stämningarna på marknaderna så återspeglar aktiekurserna över tid bolagens underliggande värdeskapande. Alla som gjort en klassisk kassaflödesanalys vet att största delen av bolagsvärdet ligger i terminalledet, dvs. de intäkter som uppstår efter analysperioden (som regel tio år). Hur stort kassaflödet blir nästa kvartal, eller under de kommande två åren, är av underordnad betydelse, även om man kan få intrycket av det motsatta.

Grundläggande utveckling hos bolagen viktigast på lång sikt
I sin bok Financial Physics delar författaren Dr. Rama Rao in avkastningen på aktiemarknaden i spekulativ avkastning (förändring av prismultipel) och grundläggande avkastning (tillväxt som härstammar från resultat och utdelning över tid). Det grundläggande värdet förändras inte dagligen vilket stämningar och således även prissättningen på aktier gör. Föga överraskande visar Raos siffror att ju längre tidshorisont man har, desto mindre betydelse har spekulativ avkastning. De senaste 40 åren kan all avkastning på den amerikanska aktiemarknaden tillskrivas grundläggande utveckling. På lång sikt fungerar alltså marknaden som en vikt och inte en mentometer, för att citera den avlidne investeringsgurun Benjamin Graham.

För investerare och förvaltare gäller det därför att ha siktet inställt långt fram. Man ska inte låta sig störas av det dagliga marknadsbruset utan i stället fokusera på de viktiga frågorna: Kommer dagens konkurrensförsprång att hålla i sig? Hur ser bolagets långsiktiga tillväxtmöjligheter ut? Detta är viktigare än förväntningarna på nästa kvartalsresultat som i alla händelser kan förväntningsstyras av bolagens informationsavdelningar.

Marknadens kortsiktighet skapar emellertid möjligheter. Bra företag kan bli billiga. Alla bolag kommer nämligen att ha otur och stöta på motgångar då och då. Otursperioder varar emellertid inte för evigt och välskötta bolag kommer att få medvind igen.

* James Montier, Behavioural Investing
**Ma, Tang and Gomez, Portfolio Manager Compensation in the U.S Mutual Fund Industry (2015)

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Håvard Opland är ansvarig förvaltare för ODIN Global och delförvaltare av ODIN Emerging Markets. Håvard har arbetat i ODIN sedan 2005 och är civilekonom från Høgskolen i Agder med specialisering inom finans. Han är dessutom auktoriserad finansanalytiker (AFA) från NHH.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.