Såhär fungerar swing pricing

Swing pricing är en internationellt accepterad metod för att beräkna nettoandelsvärdet.

Vid förvaltning av fonder hanteras större nettoköp och inlösen av den fondförvaltare som genomför köp och försäljning av värdepapper på marknaden. Dessa transaktioner medför kostnader, både direkt (t.ex. provision till mäklare) och indirekt (t.ex. spread mellan köp- och säljpris, påverkan på marknaden). Dessa transaktionskostnader belastar fonden, vilket påverkar fondens avkastning och späder ut fondens värde för befintliga andelsägare.

För att säkerställa en rättvis behandling av fondens andelsägare och tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen använder fondbolagen en metod för att fastställa fondens nettoandelsvärde som tar hänsyn till sådana transaktionskostnader. Denna metod kallas swing pricing.

Swing pricing är en internationellt accepterad metod för att beräkna nettoandelsvärdet. Metoden innebär att transaktionskostnaderna till följd av inlösen i fonden debiteras de andelsägare som orsakat kostnaderna. Detta skyddar de befintliga andelsägarna från den utspädning som följer av kostnaderna som andra andelsägares transaktioner orsakat.

Vad är swing pricing?
Swing pricing innebär att fondens kurs kan justeras vid större teckningar eller inlösen i en fond.

Låt oss ta ett exempel: Fondens kurs är 100 kronor. En stor kund bestämmer sig för att lösa in/sälja sina fondandelar. Beroende på storleken på inlösenkostnaderna för fonden justeras fondens kurs ner, t.ex. till 99,50 kronor.

Hur fungerar swing pricing på ODIN?
Swing pricing fungerar genom att fondens kurs justeras upp respektive ner med en swingfaktor. ODIN använder partiell (delvis) swing pricing. Detta innebär att swing pricing endast används de dagar då fonden har haft nettoteckningar eller inlösen som överstiger en förutbestämd andel av fondens totala tillgångar (tröskelvärde).

Varför har ni swing pricing?
Syftet med swing pricing är att säkerställa att de kostnader som uppstår i samband med större teckningar eller inlösen inte belastar andra investerare i fonden. När en stor andel av kunderna säljer samtidigt kan det skapa betydande transaktionskostnader för fonden. För att dessa kostnader inte ska belasta kvarvarande kunder debiteras de enbart de andelsägare som orsakat dessa kostnader genom att justera fondens pris med en swingfaktor.

Swing pricing gör det också mer gynnsamt att agera i förhållande till marknaden genom att det till exempel blir billigare att teckna andelar i fonden när många säljer.

När använder ODIN swing pricing?
Swing pricing används om nettoteckningen eller inlösen överstiger ett förutbestämt tröskelvärde. Tröskelvärdet är fastställt utifrån en bedömning av när fonden, på grund av nettokundflöden, förväntas göra väsentliga portföljusteringar som medför transaktionskostnader utöver normal handel med värdepapper.

De dagar då nettoflödet inte överstiger gränsen görs ingen justering av fondens kurs. Tröskelvärdet utvärderas löpande av fondbolaget.

Hur mycket kan fondens pris förändras?
Storleken på förändringen i fondens pris kallas swingfaktorn. Swingfaktorn bestäms av ODIN och kan variera över tid. Swingfaktorn bestäms utifrån historiska handelskostnader på de värdepappersmarknader som fonden investerar i, såsom courtage- och spreadkostnader. Swingfaktorn är positiv när nettoteckningen överstiger tröskelvärdet och negativ när nettoinlösen överstiger tröskelvärdet.

Den maximala swingfaktorn för fonderna kommer normalt att vara 1 procent. Det innebär att fondens kurser kan justeras med max 1 procent upp eller ner. Storleken på den faktiska swingfaktorn kommer att variera över tiden.

Här är ett exempel på hur swing pricing kan påverka fondens pris:
Fondstorlek: 1 miljard kronor
Tröskelvärde: 50 miljoner kronor (5% av fondens värde)
Aktiens nettovärde: 100 SEK
Svängfaktor 0,5 %

 Scenario 1: Nettoteckning 20 MSEKScenario 2: Nettoteckning 100 MSEKScenario 1:
Nettoinlösen 20 MSEK
Scenario 2: Nettoinlösen 100 MSEK
Fondens växelkurs före swing pricing100,00 SEK100,00 SEK100,00 SEK100,00 SEK
Svingfaktor+0,5 %-0,5 %
Fondens kurs efter swing pricing100,00 SEK100,50 SEK100,00 SEK99,50 SEK

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.