Principer för bolagsstyrning

ODINs syn på:

1) A- och B-aktier

2) Utdelningspolicy

3) Incitamentsprogram för ledning och styrelse

4) Styrelsens sammansättning och kompetens

5) Investerarkommunikation

6) Miljömässiga och sociala förhållanden

7) Kapitalanskaffning

1. A- och B-aktier
Grundprincip: En aktie och en röst

Utgångspunkten är att alla aktier ska ge lika rättigheter i bolaget. Vissa faktorer kan dock motivera olika rösträtter på aktier:

Om huvudägaren har visat förmåga att skapa värde och delar värdeskapande med sina medaktieägare kan A- och B-aktier med olika rösträtt skapa värde. Aktier med olika rösträtt kan i sådana fall säkerställa att huvudägaren har tillräckligt inflytande för att genomföra långsiktiga dispositioner med tillhörande värdeskapande samt ge bolagets ledning arbetsro under perioder med många olika synsätt från ägarna.2.

2. Utdelningspolicy
Grundprincip: Utdelning som disciplinerande faktor
Utdelning säkerställer en disciplinerad kapitalanvändning. Utdelningspolicyn bör göras känd för bolagets aktieägare. Utdelningsnivån ska anpassas till bolagets mål, strategi och resultatutveckling samt hänsyn ska tas till att bolaget har en solid balansräkning. Företag med volatila vinster bör undvika att binda sig till en absolut utdelningsnivå. Under svaga perioder med låg intjäning bör utdelning inte betalas. I goda tider kan mer betalas ut till aktieägarna.

Vi är generellt skeptiska till permanenta aktieåterköpsprogram som ett alternativ till ordinarie utdelningar. Återköp av aktier är dock ett alternativ till extraordinära utdelningar. De aktier som återköps ska utgå eller användas i värdeskapande syfte. Återköp av aktier bör endast ske i de fall företagsledningen bedömer att sådana återköp ger den bästa långsiktiga avkastningen till aktieägarna.

3. Incitamentsprogram för ledning och styrelse
Grundprincip: Sammanfallande intressen med ägare
Riktlinjerna för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare bör utformas så att intressen sammanfaller mellan ledande befattningshavare och ägare så långt det är möjligt.

• Prestationsbaserad ersättning till ledande befattningshavare ska så långt möjligt återspegla långsiktigt värdeskapande för ägarna.

• Prestationsbaserad ersättning ska inte bidra till kortsiktiga dispositioner som kan vara skadliga för bolaget.

• Prestationsbaserad ersättning ska vara kopplad till mål som ledande befattningshavare kan påverka så mycket som möjligt. Vid utformningen av incitamentsprogram ser vi helst att ledningen erhåller aktier med inlåsningsperiod framför optioner. Ledande befattningshavare bör uppmuntras att äga en betydande andel av tilldelade aktier efter inlåsningsperioden. Ledningen ska ha en fast lön som kompenserar för risken med att inneha en hög chefsposition. Vid bedömningen av lämplig nivå på den totala ersättningen jämför vi den ersättning som betalas till chefer med lönenivån i fria yrken.

4. Styrelsens sammansättning och kompetens
Grundprincip: Oberoende och kompetens
Som aktiva ägare deltar vi i valberedningar i bolag där vi finner det naturligt. Det är viktigt för oss att styrelsens sammansättning representerar rätt kompetens i förhållande till den fas bolaget befinner sig i.

• Styrelsens sammansättning ska bestå av rätt kompetens utifrån bolagets långsiktiga strategi.

• Styrelsen ska företräda mångfald vad gäller bakgrund och kompetens. I detta sammanhang bör hänsyn tas till en jämn könsfördelning.

• För att säkerställa styrelseledamöternas oberoende bör styrelseledamöter ha en privatekonomi som indikerar att de inte är ekonomiskt beroende av att erhålla styrelsearvode.

• Styrelsen ska bestå av personer med vilja och samarbetsförmåga. Styrelsens ordförande ska ha kapacitet och intresse att realisera den potential som finns bland styrelseledamöterna.

• Styrelseledamöter ska äga aktier i bolaget.

5. Investerarkommunikation
Grundprincip: Lika information till alla aktieägare samtidigt
Styrelsen ska fastställa riktlinjer för bolagets kontakt med aktieägare utanför bolagsstämman. Information till bolagets aktieägare bör läggas ut på bolagets hemsida samtidigt som den skickas till aktieägarna.

I den mån bolaget vill presentera prognoser för sin verksamhet för investerare och analytiker vill vi att dessa ska vara långsiktiga och att prognoserna följs upp och kommenteras med jämna mellanrum.

Kortsiktiga vinstprognoser från kvartal till kvartal kan få ledningen att offra långsiktiga förnuftiga dispositioner för att möta kortsiktiga prognoser, vilket vi finner olyckligt.

6. Miljömässiga och sociala förhållanden
Grundprincip: Hållbar verksamhet är en grund för värdeskapande
Som långsiktiga ägare tror vi att en långsiktigt hållbar affärsmodell och hållbarhet är två sidor av samma mynt. Företag som kan integrera miljö- och sociala frågor i sin företagskultur kommer att få konkurrensfördelar på lång sikt. Dessa typer av företag kommer att vara bättre rustade att möta utmaningar i framtiden.

Företag som har integrerat viktiga ESG-frågor i sin affärsmodell kommer att attrahera rätt arbetskraft och bättre kunna skapa långsiktigt aktieägarvärde. Risken i denna typ av bolag är lägre än i bolag som inte tar ESG-frågor på allvar.

7. Kapitalanskaffning
Grundprincip: Bevarande av befintliga aktieägares rättigheter
Vid emissioner bör ägare tillförsäkras företrädesrätt i förhållande till den enskilde ägarens ägarandel. Vid riktade emissioner ska befintliga ägare ges möjlighet att behålla sin relativa andel av bolaget.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.