Premiär för vår nya specialfond ODIN Micro Cap idag, 31 oktober

ODIN Micro Cap är en aktivt förvaltad specialfond som investerar i riktigt små och lönsamma kvalitetsbolag som växer.

ODIN Micro Cap – Ännu mindre bolag, större potential

Historisk har sådana bolag skapat en hög avkastning. ODIN Micro Cap förvaltas, liksom alla våra fonder, enligt vår investeringsfilosofi ODIN-modellen där hög bolagskvalitet, lönsamhet och etablerade affärsmodeller är i fokus.

Fonden är månadshandlad och vänder sig till institutionella investerare. Den kommer att vara tillgänglig på ODINs eget ISK, men inte på några andra plattformar.


Riktigt små bolag har över tid utvecklats betydligt bättre än stora bolag, vilket bekräftas av flera oberoende studier och avkastningsdata. Mikrobolag har lättare att växa och är oftare underanalyserade av marknaden. De är oftast mer nischade och därmed får man det man önskar utan en massa annat på köpet. Stora bolag har ofta delar av verksamheten som är intressanta men kan ha andra delar som är mindre intressanta. Mindre bolag ger en större chans till högre avkastning då de har en förväntat högre tillväxttakt jämfört med stora, redan etablerade företag. Nackdelen kan vara att det vanligtvis är en högre risk i mikrobolag än det är i börsens största bolag.

Majoriteten av alla noterade bolag är just mikrobolag, vilket ger oss ett stort univers med många bolag att välja på. Vi söker efter lönsamma bolag med en stark företagskultur som driver förbättring via etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv. Fördelarna med mikrobolag är många, bland annat är de ofta flexibla med en engagerad styrelse och ägare som arbetar nära affären. Mindre, entreprenörsdrivna bolag har därför nära till beslut, kan lättare skala upp sin affärsidé och har därmed en större potential för tillväxt. I små bolag har vi också en större påverkan då vår röst väger tyngre och det är lättare att driva förändringar.

Hållbarhet är en förutsättning för ett högt värdeskapande över tid. Bland mikrobolagen finns det en stor andel hållbara bolag, men rapporteringen kan ofta bli bättre. De regulatoriska kraven är inte lika höga som för storbolag. Förbättringar sker dock och vi är proaktiva i processen. Generellt har vi en bra täckning av portföljen från externa leverantörer som Sustainalytics. Vi vill investera i bolag vi kan vara stolta över där vi har en stor möjlighet till positiv påverkan och dialog. 
Exkludering: kol, olja, alkohol, gas, GMO, pornografi och betting

Marknadsvärde Fonden kommer att investera i börsbolag med ett marknadsvärde under 8 miljarder. Det nordiska investeringsuniverset består av runt 1200 mikrobolag, där många har funnits länge och en stor del är mycket lönsamma. Fonden inriktar sig på placeringar baserade i Norden, med tonvikt på Sverige, där ungefär hälften av mikrobolagen finns.

Genomsnittlig bolagsstorlek:
ODIN Sverige – ca 190 mrd Mcap
ODIN Small Cap – ca 15 mrd Mcap           
ODIN Micro Cap – ca 3 Mrd Mcap

Förvaltningsavgift ODIN Micro Cap:
• Andelsklass A och B: 1,0 procent per år
• Andelsklass C och D: 1,85 procent per år

Prestationsbaserad avgift (rörlig avgift): Utöver den fasta förvaltningsavgiften utgår, för andelsklass A, en prestationsbaserad avgift till förvaltaren om högst 15 procent av andelsklassens andel av totalavkastningen som överstiger avkastningströskeln Carnegie Micro Cap Sweden Index. 

Jämförelseindex är Carnegie Micro Cap Sweden index.

Minsta belopp vid insättning i fonden är:
Andelsklass A: 5,000,000 kronor
Andelsklass C: 100,000 kronor eller 5,000 kronor i månadssparande

Utdelning: Fonden är inte utdelande.

Kontakt:
Jan-Ove Sundgren, Stockholmsregionen och norra Sverige
Jan-ove.sundgren@odinfonder.se
David Reiser, Göteborgsregionen och södra Sverige David.reiser@odinfonder.se

HC, Carolina, Jonathan

Förvaltare – Carolina Ahnemark, Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Carolina Ahnemark har en kandidatexamen i nationalekonomi och statistik från Göteborgs Handelshögskola. Carolina började som analytiker i ODIN i oktober 2020 och blev förvaltare i juni 2023. Hon arbetar i det svenska teamet i Stockholm som medförvaltare för alla tre Sverigefonderna – ODIN Sverige, ODIN Small Cap och ODIN Micro Cap. Innan hon kom till ODIN arbetade Carolina som analytiker på Danske Bank med inriktning mot småbolag och hälsosektorn.

Jonathan Schönbäck är ansvarig förvaltare för ODIN Micro Cap och ODIN Small Cap. Han har arbetat i ODIN sedan juli 2019 och har en ekonomie magister i nationalekonomi med inriktning finansiering vid Uppsala Universitet samt studier motsvarande filosofie kandidat i matematik vid Uppsala Tekniska Högskola. Tidigare arbetade Jonathan i Handelsbanken där han var en del av Selektivförvaltningen sedan 2008. Han var delaktig i arbetet med alla fonder i Selektiv, vilket innebar Sverige, Norden, Europa, Global samt en hedgefond. Från juni 2013 var han huvudansvarig för AstraZeneca Allemansfond och sedan januari 2014 huvudansvarig för Sverige Selektiv – vilka båda låg bland de fem bästa på fem års historik när han slutade på Handelsbanken i maj 2019. Jonathan var även central i utvecklingen av den screening och analysmodell som låg till grund för selektivförvaltningen och 2017-2019 var han huvudansvarig för selektivförvaltningen. 

Hans Christian Bratterud är förvaltare sedan 2020, huvudansvarig för ODIN Sverige sedan 2023 och delförvaltare för ODIN Small Cap och ODIN Micro Cap. Han har arbetat i ODIN sedan mars 2018 och är utbildad ekonom med fördjupning inom Corporate Finance, och även jurist med fördjupning inom och kapitalmarknads-rätt från Uppsala universitet. Innan Hans Christian började i ODIN arbetade han i över sex år med finansiell analys och företagsvärdering på Ernst & Young i Stockholm, senast som Senior Manager inom Transaction Advisory Services. Han har också arbetat på Carnegie, DNB Markets och Swedbank. Han har även många års erfarenhet som privat investerare.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.