Fusion av fonder

ODIN Forvaltning planerar en fusion mellan fonden ODIN Europa SMB och ODIN Europa.

Den 10 februari 2014 fick alla andelsägare i de berörda fonderna information om den planerade fusionen. Frågan om fusionen tas upp på en andelsägarstämma den 5 mars 2014. Det planerade fusionsdatumet är 24 mars 2014.

Fusionsavtalet går ut på att ODIN Europa SMB (överlåtande fond) slås samman med ODIN Europa (övertagande fond). ODIN Europa SMB’s egendom och förpliktelser överlåts till ODIN Europa och andelsägarna i ODIN Europa SMB tilldelas andelar i ODIN Europa motsvarande värdet på de andelar de ägde i ODIN Europa SMB till den senast fastställda kursen före fusionen. Därefter upplöses ODIN Europa SMB.

ODIN anser att det ligger i allas intresse att genomföra en fusion av fonderna eftersom det skapar förutsättningar för en mer fokuserad förvaltningsprocess. Genom en fusion får portföljförvaltaren största möjliga frihet att sätta samman en koncentrerad och balanserad portfölj av hög kvalitet. Förvaltarna för fonden ODIN Europa kommer då kunna välja portföljbolag fritt oavsett marknadsstorlek, det ger förvaltaren större frihet att bygga upp en portfölj med både stora och små företag.

ODIN har genom åren haft stor framgång av sin kärnkompetens – att förvalta fonder med relativt stor andel små- och medelstora företag och vi kommer fortsatt ha en inriktning mot små- och medelstora företag i ODIN Europa. Vi har som mål att fortsätta ge våra kunder god meravkastning och fondens mål är att leverera en högre avkastning än index, MSCI Europe net Index USD. Genom fusionen av dessa två fonder kommer förvaltarna Alexandra Morris och Håvard Opland, som tidigare förvaltat både ODIN Europa SMB och ODIN Europa, fokusera på portföljen för ODIN Europa fullt ut. De kommer att kunna följa upp innehaven i fonden på ett ännu djupare plan och frigöra mer tid för att finna morgondagens kursvinnare bland bolagen i fondens investeringsunivers.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.