Förvaltarkommentar september ODIN Sustainable Corporate Bond

ODIN Sustainable Corporate Bond hade en positiv avkastning i augusti.

Amerikanska långräntor steg både i juli och augusti, medan de europeiska långräntorna har varit mer eller mindre oförändrade under sommaren. Efter den senaste höjningen av Fed Funds-räntan i slutet av juli prisar marknaden nu en sannolikhetsövervikt att räntetoppen i USA har nåtts, i intervallet 5,25 – 5,50 procent. Det finns dock flera anledningar till att de långa räntorna är fortsatt höga, bland annat stora budgetunderskott i USA och de ständiga höjningarna av skuldtaket. Detta kommer att leda till ett större utbud av amerikanska statsobligationer samtidigt som det är svårt att föreställa sig att efterfrågan stiger i samma grad. Efter en lugn sommar kom de nordiska och europeiska kreditmarknaderna igång igen i mitten/slutet av augusti. Den sista veckan i augusti har varit den mest aktiva veckan på året hittills när det gäller nyemissioner på den europeiska kreditmarknaden.

Ökad position i två gröna obligationer
Under augusti ökade fonden sin position i det italienska kraftbolaget A2A och i den irländska banken AIB Group. Det gör att dessa två nu utgör fondens största positioner. A2A är en av Italiens största elproducenter. Bolaget har kommunicerat att de kommer att använda medlen från lånet till att investera i elproduktion från förnybara källor som sol- och vindkraft. Energieffektivisering och kompostering av biologiskt avfall nämns också som fokusområden. Banken AIB Group kan bidra till hållbar utveckling genom riktade finansieringsaktiviteter. I sitt ramverk för gröna obligationer pekas finansiering av gröna byggnader (både kommersiella och bostadsfastigheter) ut som ett användningsområde för fonderna. Bolaget ska även investera i förnybar energi i form av land- och havsvindkraft, solkraft och biogas. Utifrån dessa fokusområden har dessa två innehaven potential att bidra till målet om förnybar energi och energieffektivitet.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.