Förvaltarkommentar ODIN USA mars

Rädslan för amerikanska banker har länge kopplats till ökad kreditrisk och rädsla för ökande kreditförluster.

Situationen med Silicon Valley Bank har dock visat att det är likviditeten som är utmaningen för bankerna. På många sätt har bankerna varit ”vinnare” under pandemin. I Silicon Valley Bank illustreras det genom att deras insättningar ökade från 60 miljarder dollar 2019 till 190 miljarder dollar i slutet av 2021. Sedan finanskrisen har inlåningen hos amerikanska banker stått för cirka 80 procent av BNP, medan den under och efter pandemin ökat till cirka 100 procent av BNP till följd av finans- och penningpolitiska åtgärder. Detta innebär att bankerna först var tvungna att hantera ett inflöde av insättningar och nu för första gången på länge måste hantera en minskning av insättningarna.

Sammanfattningsvis är det tre saker vi tar i beaktande när vi bedömer banker:

  • Strukturella aspekter av bankverksamhet. Konkurrensen i bankerna är hård och antalet banker minskar över tid. Det innebär att välskötta banker kan ta marknadsandelar och förvärva en större andel av inlåning och tillgångar över tid. På många sätt liknar det att producera en vara, i den meningen att bankerna faktiskt måste ”producera pengar så billigt som möjligt”. Detta kan uppnås genom att ha
    1) en finansieringsfördel, strukturellt finansiera sig billigare än andra, eller
    2) en driftskostnadsfördel, genom att ha låga driftskostnader.

  • Kultur. Hård konkurrens och svagare strukturella fördelar än i andra branscher i kombination med hög hävstångseffekt gör kulturen viktig. Det är önskvärt med en ledning som är noggrann, håller kostnaderna nere och inte tar för stora risker. En konservativ och långsiktig kultur är en nödvändighet för att överleva cykler.
  • Sättet de här bankerna kollapsade på har visat hur snabbt osäkerheten kan sprida sig och hur förtroendet kan urholkas. Vi är därför ödmjuka inför att situationen kan utvecklas och förändras snabbt. Detta kan påverka vår värdering. Dessutom råder osäkerhet kring utvecklingen av inlåning och framtida förluster. Bankerna kan därför komma att ha en något tuffare period framför sig. Samtidigt har prissättningen på banker också sjunkit, vilket gör dem mer attraktiva i förhållande till det värdeskapande de levererar och i förhållande till andra branscher.

Vi äger två banker i ODIN USA, Frost och Hingham, som tillsammans står för cirka 4 procent av fonden. Hittills i år har utvecklingen varit svag. Både Frost och Hingham har en lång historik. Vår bedömning är att båda bankerna har en konservativ inställning till risk. Frosts fördel kommer från det faktum att de är en relationsbaserad bank där de bygger relationer med lokala företag och privatpersoner som ger dem en finansieringsfördel och tillgång till billiga och stabila insättningar. Frosts tillvägagångssätt tyder på att bara för att man har en insättning betyder det inte att man ska låna ut pengarna. 22 procent av balansräkningen är därför kontant placerad hos Fed. Hingham verkar i enkel, traditionell bankverksamhet med fokus på fastighetslån. Hinghams styrka ligger i att de är en av de mest kostnadseffektiva amerikanska bankerna när det gäller verksamhet, har låga kreditförluster och ytterligare försäkring med DIF som försäkrar insättningar som överstiger de 250 000 dollar som garanteras hos FDIC. Familjen Gaughen, som äger och driver banken, äger cirka 13 procent av aktierna och har ett starkt fokus på att sänka kostnaderna över tid. Där Frost drar nytta av högre räntor kommer Hingham att uppleva press precis när räntorna stiger eftersom de inte har samma finansieringsfördel. Dessa två banker ska ses i sitt sammanhang – de har olika exponeringar och kompletterar därmed varandra.

Brooklyn bridge

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.