Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Corporate Bond nov 2023

Fonden hade en positiv avkastning i november.

ODIN Sustainable Corporate Bond gav en positiv avkastning i november. Både ränteutvecklingen och utvecklingen på kreditmarknaden bidrog positivt till avkastningen.

Marknadsutveckling
Efter flera månader av stigande räntor såg vi en rejäl nedgång i räntorna i november. Både korta och långa räntor har fallit mot bakgrund av lägre inflation och svagare ekonomiska nyckeltal. Den amerikanska 10-åriga statsräntan, som låg på nästan 5 procent i slutet av oktober, sjönk till 4,3 procent under november. Marknaden prisar in att räntetoppen med största sannolikhet är nådd – i USA, i eurozonen, i Sverige och i Norge. Detta har mottagits positivt på de finansiella marknaderna och aktier har generellt stigit medan riskpremierna på kreditmarknaden har sjunkit. Detta har resulterat i en gynnsam utveckling för kreditobligationer.

Aktiviteten på kreditmarknaderna har varit hög den senaste tiden med många nya affärer på marknaden, inte minst inom det gröna segmentet. Trots att 2023 var ett utmanande år på finansmarknaderna är volymen av emitterade gröna, sociala och hållbarhetslänkade obligationer nu nästan i linje med vad som emitterades under 2022. Den totala emitterade volymen i dessa tre kategorier är dock på en betydligt lägre nivå än den som emitterades under toppåret 2021.

Investerar i en ny grön obligation
I november investerade ODIN Sustainable Corporate Bond i en treårig grön obligation från den isländska banken Kvika Banki (”Kvika”). Kvika är ett finanskonglomerat som arbetar med investeringstjänster, management, försäkring och dagliga banktjänster. Banken arbetar aktivt för att minimera sitt koldioxidavtryck, både genom åtgärder i den egna verksamheten och genom kapitalallokering för gröna och hållbara ändamål. I sitt gröna ramverk fokuserar Kvika på tre gröna kategorier; hållbara transporter, gröna byggnader och produktion av förnybar energi. Investeringen kommer därför att bidra till fondens investeringsteman om lågt koldioxidavtryck och förnybar energi och energieffektivitet.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.