Förvaltarkommentar ODIN Global mars

Mars präglades av turbulensen inom banksektorn i USA och av schweiziska UBS förvärv av Credit Suisse.

Mars präglades av turbulensen inom banksektorn i USA och av schweiziska UBS förvärv av Credit Suisse. Efter att rykten spridits om att Silicon Valley Bank (SVB) var i dåligt skick påbörjades en kundflykt från banken då det mesta av SVB:s insättningsbas var oförsäkrad i form av många enskilda insättningar som översteg gränsen på 250 000 dollar. Inlåningsbasen var främst koncentrerad till riskkapital- och private equity-ägda teknikföretag och deras investerare. Som en konsekvens av uttagen var SVB tvungna att realisera förluster i sin portfölj av statsobligationer som dock hade tappat i värde på grund av räntehöjningar. Som en följd av dessa händelser befann sig banken plötsligt i en situation där de inte hade tillräckligt med eget kapital för att täcka dessa förluster och kollapsen blev snart oundviklig.

Tyvärr har vi också påverkats av problemen i banksektorn i USA genom vår position i First Republic Bank (FRC), som vi har ägt aktier i sedan februari 2017. First Republic Bank är inriktad på förmögna amerikaner i San Francisco, Los Angeles, Boston, New York samt delar av Florida och är kända för nära och bra kunduppföljning. First har främst vuxit mycket genom rekommendationer från nöjda kunder. Till skillnad från SVB bestod deras utlåning främst av bolån till förmögna amerikaner med hög kreditvärdighet och en mycket mer diversifierad inlåningsbas.

Men i likhet med SVB hade FRC ett antal kunder med stora enskilda insättningar i banken vilka var oförsäkrade. De hade också kunder i samma geografiska områden som SVB, och förmodligen en till viss del överlappande kundbas. Även FRC hade en del av sitt kapital investerat i statsobligationer med långa löptider, men i betydligt mindre utsträckning än SVB.

När rädslan spred sig på marknaden efter SVB:s kollaps påverkade detta också FRC:s kunder som, för att vara på den säkra sidan, tog ut sina insättningar. Omfattningen av detta blev tydlig först när ett antal stora amerikanska banker, med JP Morgan i spetsen, var tvungna att skjuta till 30 miljarder USD till banken som en likviditetsgaranti vilket fick aktien på fall. När vi insåg att FRC hade allvarliga problem och att en ’bank run’ inte kunde uteslutas valde vi att avyttra vår position. Aktien har fortsatt att falla ytterligare efter vår försäljning och i skrivande stund är bankens situation än så länge olöst med en hög sannolikheten att bankens egna kapital kan gå förlorat.

Indiska HDFC Bank är nu enda banken i fonden
I dagsläget har vi bara exponering mot en bank i fonden och det är i Indiens största privatägda bank HDFC Bank. HDFC är en mycket diversifierad bank, med en hög kapitaltäckningsgrad som växer i takt med den indiska ekonomin och ökad förekomst av banktjänster i landet. Vi har ingen exponering mot den europeiska banksektorn, som vi anser vara sårbar för högre finansieringskostnader till följd av det som hände Credit Suisse. Med undantag för nordiska banker anser vi också att många europeiska banker rent krasst är för dåligt skötta och att det råder stor osäkerhet kring kvaliteten på deras låneportföljer.

Nytt innehav i fonden
Av andra nyheter under mars är det värt att nämna att Constellation Software har knoppat av en del av bolaget till ett nytt vid namn Lumine Group. Vi har därför fått ett nytt innehav i fonden, även om vår position för närvarande utgör en liten del av portföljen. Vi kommer att skriva mer om Lumine Group i april månads fondkommentar.

Under månaden förvärvade British Diploma amerikanska Tennessee Industrial Electronics, som levererar delar och service till marknaden för industriell automation i USA. De gjorde även en kapitalanskaffning för att ytterligare stärka upp det egna kapitalet. Både förvärvet och kapitalanskaffningen välkomnades av marknaden och aktien handlas nu långt över emissionskursen.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.