ESG-rating – vad säger den oss egentligen?

ESG-rating ger inte en fullständig översikt över de ESG-risker som ett företag står inför.

På ODIN utbildas därför alla i förvaltningen i att göra egna, oberoende ESG-analyser och genomför dessa som en naturlig del av det övergripande analysarbetet.

Företag med hög ESG-rating visar ofta ett betydande engagemang för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrningsarbete. Detta kan bidra till att minska risken och kan ge bättre ekonomiska resultat över tid. Man kan alltså säga att ett ESG-rating ger ett första intryck av ett företags ESG-risk. Men ett första intryck kan naturligtvis inte enbart användas som grund för ett investeringsbeslut. För att verkligen få en överblick över ESG-risken måste man gå på djupet och göra analysen själv.

– Att göra egna, oberoende ESG-analyser är därför en viktig del av vår investeringsstrategi”, säger ODINs investeringsdirektör aktier, Alexander Miller.

ESG-rating – inte ett definitivt svar på investeringsbeslut
ESG-ratingen baseras till stor del på företagens egen rapportering. De redovisar ett antal hållbarhetsmål, som sedan samlas in och analyseras av oberoende analysföretag. De tilldelas sedan en ESG-rating baserat på denna information.

– Det finns ingen internationellt erkänd standard. Därför rapporterar inte alla företag samma siffror i samma mängd och med samma kvalitet på informationen. Därför kan det finnas variationer i hur olika företag bedöms och rankas, säger Alexander Miller.

– Det är inte heller så att analysföretag arbetar på samma sätt när de omvandlar insamlad information till en ESG-rating. De betonar olika ämnen på olika sätt. Så baserat på samma information kan ett företag få olika ESG-rating från olika analysföretag.

En annan utmaning med att använda ESG-rating för att bedöma risk är att det bara ger en övergripande ögonblicksbild i form av en kvantifierad sammanfattning av hur företaget arbetar med ESG idag. Ratingen säger inte mycket om vilka specifika ESG-risker företaget står inför i framtiden – eller hur företaget är positionerat för att hantera dem. Och det är just framtidsutsikterna för ett bolag som förstås är helt nödvändiga för att göra grundliga analyser av när man som fondförvaltare står inför ett investeringsbeslut. En sådan förståelse måste byggas upp med hjälp av ratingens underliggande analys, såväl som egna bedömningar.

Det är flera av anledningarna till att vi på ODIN inte enbart använder ESG-betyg för att fatta våra investeringsbeslut.

Alexander

Investeringsdirektör aktier, Alexander Miller

ODINs förvaltare är utbildade i att göra oberoende ESG-analyser
– Våra förvaltare är därför utbildade i ESG-analyser och de gör dessa på varje enskilt bolag som en del av det övergripande investeringsbeslutet, säger Alexander Miller.

Något förenklat kan man sammanfatta huvudpunkterna i ESG-analysen enligt följande:
1. Kartlägg vilka ESG-risker ett företag står inför – Här arbetar man med både ESG-analys och data från externa leverantörer.
2. Gör en bedömning av hur sannolikt det är att dessa risker uppstår.
3. Uppskatta vad konsekvenserna för företaget blir om riskerna uppstår.
4. Bedöm om företaget har en medveten och aktiv inställning till sina ESG-risker, och om arbetet med detta kan kompensera för en del av riskerna.

För en fiskodlingsanläggning kan till exempel konsekvenserna av klimatförändringarna, såsom högre havstemperaturer, vara en ESG-risk. Hur sannolikt är det att havstemperaturen i området kommer att stiga avsevärt? Om vi bedömer att det är sannolikt att denna risk kommer att uppstå måste vi överväga vilken inverkan detta kan ha på företaget. Betydligt högre temperaturer kan påverka fiskens hälsa och tillväxt, vilket i sin tur kan leda till minskad produktivitet och ekonomiska förluster. Om företaget inte har adekvata åtgärder på plats för att hantera denna risk kan det påverka företagets hållbarhet och långsiktiga lönsamhet.

I ESG-analysen kommer vi vidare att överväga hur fiskodlingsföretaget förbereder sig för denna potentiella risk. Har de en plan för att anpassa sig till förändringar i havstemperaturen? Har de investerat i forskning och utveckling för att hitta lösningar som kan hjälpa dem att hantera denna utmaning? Om svaret är ja kan det tyda på att företaget är väl positionerat för att hantera denna ESG-risk – vilket kan kompensera för en del av den.

Genom ESG-analyser kartläggs och bedöms risker relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning på ett grundligt sätt. Analyserna är inte isolerade utan en integrerad del av det bredare analysarbete som ODIN bedriver.

– ODINs investeringsfilosofi är att vara långsiktiga ägare av värdebolag och ESG-analyser är därför en naturlig och viktig del av vårt analysarbete. Det räcker inte med den ögonblicksbild man kan få från en ESG-rating. Vi behöver ha analyser som ger oss en djupare förståelse för de potentiella risker och möjligheter som ligger i varje investering – vilket kan bidra till att ge oss bättre avkastning över tid, avslutar Alexander Miller.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.