Årskommentar ODIN Sustainable Corporate Bond 2023

Fonden fick ett bra år 2023 med en god avkastning både i absoluta tal och relativt jämförelseindex. 

2023 har varit ett år präglat av hög inflation, högre räntor, geopolitiska spänningar och snabb teknisk utveckling, särskilt inom artificiell intelligens. Både företag och privatpersoner har känt av högre priser och högre räntor, men den recession som befarades i början av året har uteblivit. Den globala ekonomin har varit mer motståndskraftig än väntat.

ODIN Sustainable Corporate Bond startade den 31 maj 2022 och hade därmed sitt första hela år under förvaltning förra året. Fonden fick ett bra år 2023 med en god avkastning både i absoluta tal och relativt jämförelseindex. 

Marknadens utveckling
Det tog längre tid än väntat att få inflationen under kontroll och centralbankerna har tvingats strama åt penningpolitiken kraftigt under 2023. Styrräntorna höjdes i snabbare takt än vad som prisats in på förhand. Mot slutet av året finns starka indikationer på att inflationen är under kontroll och ränteförväntningarna har kommit ned. Många av de flaskhalsar i leveranskedjorna i ekonomin som uppstod i samband med coronapandemin och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har försvunnit. Energisituationen är inte lika akut, även om den fortfarande är sårbar. ”Världens viktigaste ränta” – den amerikanska 10-åriga statsräntan – avslutade året ungefär där den började, på knappt 4 procent, efter att ha fallit brant från 5 procent i oktober.

Riskpremierna på kreditmarknaden har fluktuerat under året och var som högst i mars till följd av problem i banksektorn i USA och Europa. Kollapserna av Silicon Valley Bank och Signature Bank väckte farhågor om en stor bankkris, och det var stora kursutslag för både enskilda banker och för finansiella aktier och finansiella obligationer i allmänhet. Turbulensen spred sig också till Europa, där Credit Suisse fick problem och togs över av UBS. I både USA och Europa var myndigheterna dock snabba med att vidta åtgärder för att förhindra att bankproblemen utvecklades till en systemkris, och hanteringen visade sig vara framgångsrik. Kreditmarginalerna föll tillbaka igen och har sjunkit ytterligare under årets sista månader, i linje med fallande ränteförväntningar och högre riskpreferenser på de finansiella marknaderna.

Hållbara investeringar som mål – 7 utvalda hållbarhetsteman
ODIN Sustainable Corporate Bond är klassificerad som en artikel 9-fond enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) som ska lämnas inom den finansiella sektorn. Det innebär att fonden, förutom att fokusera på att generera avkastning, har hållbara investeringar som mål. Enligt fondens mandat ska varje investering bidra till minst ett av fondens sju utvalda hållbarhetsteman, samtidigt som den inte ska orsaka någon betydande skada för de övriga. Fondens sju utvalda hållbarhetsteman är:

1) Förnybar energi och energieffektivitet

2) Lågt koldioxidavtryck

3) Cirkulär ekonomi

4) Hållbara transporter och infrastruktur

5) Vattenförvaltning

6) Skydd av den biologiska mångfalden

7) Hälsa, livskvalitet och social delaktighet

Fondens investeringar
I slutet av 2023 var ODIN Sustainable Corporate Bond investerad i 56 obligationer, fördelade på 55 bolag. Fondens största sektorexponering finns i banker som står för 50,8 procent av portföljen. Bankerna spelar en viktig roll för en hållbar utveckling genom sin utlåningsverksamhet, och bankobligationerna i fonden bidrar till fondens utvalda hållbarhetsteman, till exempel genom att finansiera energieffektiva byggnader och produktion av förnybar energi. Fondens näst största sektorexponering finns i utilitysektorn. Här bidrar obligationer som fonden har investerat i till produktion av förnybar energi, samt till utvecklingen av elnätets infrastruktur.

Vid utgången av året var 77,3 procent av fonden investerad i gröna obligationer, där lånebeloppet riktas mot specifika hållbara aktiviteter. Förnybar energiproduktion genom vind- och solenergi samt investeringar i energieffektiva byggnader är några av de viktigaste målen för fondens gröna obligationer. Utgivningen av gröna obligationer har varit kraftig tillväxt under det senaste decenniet, även om den har mattats av något under de senaste åren, i linje med en stramare marknad för obligationsemissioner i allmänhet. Det är viktigt att poängtera att gröna obligationer inte automatiskt kvalificerar sig för fonden, och det finns flera exempel på gröna obligationer där vi har valt att inte investera efter en bedömning av det emitterande bolaget och obligationens gröna ramverk. Som aktiv investerare försöker vi också kommunicera med emittenten om varför vi väljer att inte investera i en obligation och vad vi tror kan förbättras i deras gröna ramverk.

Hållbara investeringar är mer än gröna obligationer
Fonden strävar också efter att vara investerad i vanliga obligationer utgivna av företag som vi anser har en ansvarsfull affärsprofil och bidrar till fondens utvalda hållbarhetsteman. Vid årsskiftet var 12,6 procent av fonden investerad i vanliga obligationer. Fondens ordinarie obligationer inkluderar investeringar i banker och telekombolag.

Vid årsskiftet var ODIN Sustainable Corporate Bond investerad i två sociala obligationer som tillsammans utgjorde 3,5 procent av fonden. En social obligation finansierar projekt med sociala syften. Fondens båda sociala obligationer bidrar till hållbarhetstemat ”Hälsa, livskvalitet och social inkludering”.

Under 2023 investerade fonden för första gången i hållbarhetslänkade obligationer (SLB). Medlen från en SLB är inte begränsade till finansiering av specifika projekt, tillgångar eller resurser, såsom gröna eller sociala obligationer, utan kan användas för allmänna ändamål. Obligationens hållbarhetsvinkel kommer från definitionen och den registrerade uppfyllelsen av utvalda hållbarhets-KPI:er. Vid årsskiftet var ODIN Sustainable Corporate Bond investerad i två SLB:er som tillsammans utgjorde 2,7 procent av fonden; en från det spanska infrastrukturföretaget Ferrovial och en från det tyska kooperativet REWE. Båda obligationerna är kopplade till bolagens utsläppsminskningsmål och bidrar till fondens investeringstema med lågt koldioxidavtryck.

Utsikter för 2024
För år 2024 är förväntningarna på de finansiella marknaderna att vi får en mjuklandning i ekonomin, där inflationen kommer ner och den ekonomiska aktiviteten faller något, men inte särskilt mycket. Räntemarknaden prisar in fler räntesänkningar det kommande året, men det finns inga förväntningar på att vi ska återgå till den nollränteregim vi kom ifrån. Räntorna och inte minst realräntorna har nått en nivå där det finns goda avkastningsmöjligheter på räntemarknaden framöver. Vi vill tacka våra andelsägare som har visat oss förtroende för förvaltningen av ODIN Sustainable Corporate Bond. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att generera avkastning genom ansvarsfulla investeringar för våra investerare under det kommande året.

Gudvangen, hållbarhet, natur, Norge, berg

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.