Årskommentar ODIN Small Cap 2023

År 2023 var ett utmanade år med ett antal större svängningar orsakade främst av förväntningar på om räntorna ska ner eller ej.

Fondens utveckling 2023
År 2023 var ett utmanade år med ett antal större svängningar orsakade främst av förväntningar på om räntorna ska ner eller ej. Det började med stora förhoppningar i början av året, då främst fastighetsbolag utvecklades väldigt starkt, men under senvåren och sommaren grusades förhoppningarna. I slutet av året kom det tydliga indikationer både i data och även från centralbankerna om att höjningarna var över för denna gång och att vi snarare står inför räntesänkningar vilket marknaden snabbt prisade in.

Vårt fokus är alltid på de enskilda bolagen och deras möjligheter. Många av våra innehav fortsatte att utvecklas väl under året med en fin underliggande vinst- utveckling medan andra hade det mer utmanande med minskande orderböcker och tappade kontrakt.

Det har således varit frustrerande periodvis då vi upplevt att bolagen utvecklats bra operationellt medan aktierna har handlats på ränterörelser. Förhoppningsvis går vi in i en period framöver där fokus från marknaden blir på de enskilda bolagens möjligheter och därmed att aktiekurserna återigen avspeglar den fundamentala utvecklingen och inte ränteförhoppningar.

Småbolag som grupp har fortsatt att utvecklas något sämre än börsen som helhet under 2023. Likviditeten har fortsatt varit låg i de mindre bolagen och utflödena ur småbolagsfonder fortsatte under stora delar av året för att vända till positiva först i slutet av året. Värderingarna är i nuläget attraktiva jämfört med större bolag vilket gör småbolag ännu mer intressanta framöver. Däremot såg vi en återhämtning från slutet av oktober för småbolag som en första indikation på ökat intresse efter marknadens förhoppning om att räntorna ska ner.

ODIN Small Cap utvecklades bra i absoluta tal under året, liksom index som utvecklades lite bättre. I relativa termer utvecklades fonden mycket bra under första delen av året men har sedan kontinuerligt tappat lite mot index och slutade året strax efter index vilket såklart är frustrerande. I den kraftiga återhämtning som kom från slutet av oktober så följde inte fonden riktigt med eftersom det då var främst högre skuldsatta bolag som återhämtade sig mest. Vår tilt mot en avsevärt lägre genomsnittlig bolagsstorlek har straffat oss även i år efter att den gynnade oss mycket under 2020 – 2021. Vi har en fortsatt stor tilltro till våra innehav och även på mindre bolag så vi tror att detta kommer vara en positiv faktor framöver.

Vårt fokus har dock alltid varit, och fortsätter att vara, den fundamentala utvecklingen i våra portföljbolag, snarare än vilka makrotrender som för tillfället driver börsen och allokeringen mellan olika tillgångsslag och kategorier av bolag. Vi vill äga bolag som skapar hållbara fundamentala värden över tid i enlighet med ODIN-modellen. Bolag som historiskt har uppvisat en fin prestation som de via sin starka position kan fortsätta att kapitalisera på och som vi finner attraktivt prissatta. I och med den fina underliggande utvecklingen i bolagen och fortsatt attraktivt prissatta aktier så är vi positiva till utvecklingen framöver.

Bidragsgivare 2023
Vid 2022 års utgång hade 32 av 33 portföljbolag visat negativ kursutveckling. Detta förändrades glädjande nog under 2023 där 25 bolag uppvisade positiv avkastning och 10 negativ under den del vi ägde dem under 2023.

Negativa bidragsgivare
De tre största negativa bidragsgivarna under 2023 har varit ChemoMetec, Bravida och Coor.

ChemoMetec har under 2023 inte alls utvecklats som vi tänkt oss. Vi såg medtech segmentet som en stabil portföljkomponent när konsument och andra sektorer skulle få det utmanande. Det visade sig att den enorma tillväxt som ChemoMetec uppvisat under tidigare år hämmades rejält av minskat kapital till bolag som köper in deras produkter som behövs för forskning och utveckling av cancerläkemedel. Detta kombinerat med att många hade investerat i instrument samt förändringar i ledningen fick värderingen att gå från mycket hög till hög. Det är som alltid kostsamt att ha fel i snabbväxande bolag med en värdering som kräver fortsatt god leverans men vi har kontinuerligt minskat vikten i takt med besvikelser för att försöka minska de negativa effekterna på portföljen som helhet.

Bravida har också haft en mycket svag kursutveckling under året med en nedgång på 25 procent. Bolaget har fortsatt att utvecklas helt ok men byggmarknaden har varit mycket utmanande och man har även hamnat i några tvister med kunder om betalningar. Värderingen har därför kommit ner avsevärt och bolaget har varit tydliga med att det kommer att vara mer utmanande framöver. Man har dock ett antal stora projekt som tar vid när annat viker så som förbifart Stockholm samt ombyggnationen av slussen. Båda är projekt som vi har besökt och fått insikter i hur de utvecklas och vilka delar Bravida står för. Stora projekt medför dock även större risker så vi har varit försiktiga under året och minskat vår vikt något.

Coor har under 2023 mött ett antal utmaningar. Dels har man förlorat ett antal större projekt vilket minskat omsättningen och tyngt lönsamheten eftersom man vill lämna kontrakten på ett bra sätt. Man har även haft utmaningar med ökade kostnader inom olika delar som man därför initierat olika kostnadsbesparingsprogram för att möta. Vår tanke med Coor i portföljen har varit att det ska vara en stabil komponent vilket fungerade mycket bra under 2022 men tyvärr inte under 2023. Vi har därför kontinuerligt minskat vårt innehav och sålde ut de sista aktierna i oktober efter ytterligare en rapportbesvikelse.

ODIN Small Cap, hundar

Positiva bidragsgivare
Fondens tre bästa bidragsgivare under året var Hemnet, Bufab och Troax.

Hemnet blev fondens bästa bidragsgivare med en uppgång på 93 procent under året. I en bostadsmarknad med utmanande förutsättningar på grund av ökande räntor så har behovet av den mycket starka position som Hemnet besitter blivit ännu tydligare. Man har även lyckats mycket bra med utvecklingen av sitt erbjudande och därmed kunnat öka priserna per objekt på ett väldigt bra sätt. Diversifieringen i priser mellan attraktiva och mindre attraktiva objekt fortsätter och man specialiserar sig alltmer mot de enskilda säljarna. Vi upplever däremot inte att den fundamentala utvecklingen under året varit så pass stark som aktiens utveckling och vi har därför kontinuerligt minskat vår position under året. Vid utgången av 2023 hade Hemnet en vikt på 1,6 procent i ODIN Small Cap.

Bufab är ett bolag som levererar så kallade C-parts till sina kunder. Det innebär att man levererar bland annat skruvar, muttrar och andra mindre kritiska komponenter till tillverkare som exempelvis Thule eller Scania. Kunderna slipper därmed hålla koll på alla småkomponenter som trots allt är mycket viktiga för att kunna slutföra produktionen av produkten. Bufab har drabbats av industrikonjunkturen men bolaget har fortsatt att förvärva bolag under året och vunnit nya kunder när allt fler outsourcar hanteringen till aktörer som Bufab. Bolaget är ett av de i portföljen som har högst skuldsättning och var bland annat därför ett av de som återhämtade sig kraftigast under hösten när räntorna vände nedåt. Vi besökte även deras välbesökta kapitalmarknadsdag där den relativt nya ledningen presenterade alla möjligheter och initiativ som pågår för fortsatt långsiktigt värdeskapande. Vid utgången av 2023 vägde Bufab 3 procent i fonden.

Troax var den tredje bästa bidragsgivaren till fondens utveckling under året. Det har varit en utmanande kundsituation under en längre tid där biltillverkare inte investerat på historiska nivåer i nya produktionslinor. De behöver Troax nätgaller för att skydda människa och maskiner mot varandra. När även sektorer som automatiserade lager och stora lager till bland annat kunder som Amazon haft en lägre investeringsperiod så har det varit utmanande. Under året så har vi bland annat besökt dotterbolaget Natom Logistics i Polen som jobbar med lösningar mot lager. Mot slutet av året så började man däremot se vissa positiva signaler inom dessa områden och aktie tog rejäl fart för att sluta i topp runt årsskiftet. Vid slutet av året var Troax den fjärde största positionen i fonden med en vikt på 4,8 procent.

Ändringar 2023
Under 2023 har vi köpt in sju nya och sålt sex bolag varav en avknoppning, vilket har ökat antalet innehav från 33 till 35 bolag. Det överordnade syftet med ändringarna har varit att öka kvaliteten på portföljen ytterligare samt få till en ännu bättre diversifiering för att minimera risken för större besvikelser. Vi har främst sålt bolag där vi upplevt att marknads-positionen har försämrats och tagit in bolag som haft en utmanande period som de klarat av att hantera på ett bra sätt. På lång sikt tror vi det kommer vara värdeskapande, men som alltid förutsätter det att de nya bolagen fortsätter att leverera och utvecklas väl.

Nya innehav
Wihlborgs blev årets första nytillskott i samband med att vi köpte in det i februari. Vi har ägt det tidigare i fonden men sålde det när vi såg att fastighetsbolag skulle få det alltmer utmanande, men bolaget har under denna tid bevisat sin styrka i position och riskhantering. Det är således ett av de mer försiktiga fastighetsbolagen som vi därmed är bekväma att äga i en fortsatt turbulent tid.

Catena köpte vi in i april och det blev därmed årets andra nytillskott i portföljen och ökade vår andel fastighetsbolag ytterligare. Bolaget har utvecklats mycket fint historiskt via sitt fokus på lager och logistikfastigheter och har en stabil finansiering vilket är en styrka som de nyttjat väl i en turbulent marknad. Bolaget fokuserar mycket på hållbarhet och bygger så stora solcellsanläggningar som de tillåts på sina fastigheter till gagn för miljön och hyresgästerna.

Bergman & Beving blev årets tredje nyförvärv och det kom in i portföljen i april när vi sålde ut Sdiptech. Bolaget är urmodern till ett antal av våra innehav i ODIN Small Cap, Sverige och Micro Cap men har haft en utmanande period när andra bolag som Lagercrantz, Addtech och MomentumGrouputvecklats desto bättre. Den kulturförändring som pågått sedan Lagercrantz VD blev styrelseordförande och man tillsatte en VD som tidigare varit dotterbolags-VD i Lagercrantz börjar synas alltmer i form av decentralisering. Bolaget fortsätter även sin resa mot en större andel bolag med starka positioner och därmed allt högre lönsamhet.

Hanza blev årets fjärde nya innehav och det köpte vi in i maj. Hanza är en kontraktstillverkare som gjort en imponerande tillväxtresa där de tar allt större del av kundernas värdeskapande vilket förbättrat lönsamheten. Efter besök i deras anläggningar i Estland så gjordes den första investeringen som sedan utökats under året.

cBrain blev årets femte nya innehav och det köpte vi in i september. cBrain som är baserat i Danmark har utvecklat en unik mjukvaruplattform som är skräddarsydd för offentlig sektor och skapar stora besparingar och effektiviseringar för myndigheter och deras kunder.

Nordnet blev årets sjätte nya innehav och det köpte vi in i oktober. Nordnet kompletterar vårt innehav i Avanza och breddar portföljens diversifiering ytterligare. Med en stark position i främst Norge, Finland och Danmark men även Sverige och en bra mjukvaruplattform så ser vi goda tillväxtmöjligheter framöver.

Mycronic blev årets sjunde och sista nya innehav som köptes in i december. Mycronic har en mycket stark global position inom bildskärmsindustrin och breddar sitt erbjudande kontinuerligt till nya områden för att diversifiera och utveckla affären vilket vi finner attraktivt.

Avyttrade innehav
Sdiptech sålde vi ut i april. Sdiptech har utvecklats mycket bra sedan investeringen i samband med fondstarten i januari 2020 och vi ser att vi kan följa med på motsvarande förbättringsresa i Bergman & Beving istället när Sdiptech har fått allt större fokus på elbilsladdning och genomgår ett antal förändringar i ledningsgruppen. Skuldsättningen som periodvis har varit hög har fått oss att kontinuerligt minska vikten tills det blev läge att sälja ut de sista aktierna helt till förmån för Bergman&Beving.

Thunderful blev i maj det andra bolaget vi sålde under året. Bolaget har många kvaliteter och möjligheter men har inte utvecklats som vi tänkt oss, vilket gjorde att vi skiftade ut den till förmån för Hanza.

Aros Bostadsutveckling sålde vi även i maj efter att det avknoppats från ALM Equity och var en mycket liten post med låg likviditet. Det var således inget innehav som kunde få en väsentlig vikt och därmed påverkan på avkastningen i fonden över tid.

Swedencare sålde vi i samband med att cBrain köptes in i september. Efter en uppgång på 50 procent under året och ett budpliktsbud från huvudägaren Symrise som inte gick igenom såg vi en risk för försvagad likviditet i aktien och sålde ut de sista till förmån för cBrain.

Coor sålde vi i oktober efter ytterligare en rapportbesvikelse. Vi har minskat innehavet kontinuerligt under året efter ett antal tappade större kontrakt och utmanande utveckling sett till lönsamheten. Den fundamentala stabiliteten i affären har således inte fungerat som vi tänkt oss och dess position i fonden har blivit alltmer ifrågasatt varpå vi sålde ut de sista aktierna under månaden.

Borregaard sålde vi i december efter en vinstvarning. Vi har under en längre tid haft en för portföljen hög exponering mot nordiska innehav och Borregaard har kontinuerligt minskat i fonden varpå vi sålde ut de sista aktierna under månaden. Bolaget har en stark position i sin nisch men det är samtidigt en verksamhet som är beroende av externa priser och bolaget påverkas mer av konkurrenter än många av våra övriga innehav i fonden. Således ett mycket välskött bolag men verksamt i vissa konkurrensutsatta nischer som fick ge plats åt vår nyinvestering i Mycronic med en betydligt starkare position i en attraktiv nisch med stark underliggande tillväxt.

Utsikter för 2024 – Högre kvalitet till lägre pris
Vi vet inte hur börsen kommer utvecklas 2024.

Vi har gått igenom en period med stora slag på världens börser de senaste fyra åren. Covid fick stor påverkan på världen under 2020 och därmed även på tillverkning och logistik i det globala perspektivet. Därefter följde Rysslands tragiska invasion av Ukraina med stor påverkan på energipriser globalt och efterföljande inflationsimpulser. Således har centralbankernas agerande varit i stort fokus under den här perioden och det har varit ett mindre fokus på de enskilda bolagens utveckling.

Vårt fokus är alltid på de enskilda bolagen och deras möjligheter till långsiktigt värdeskapande. Således lägger vi inte så mycket tid på att försöka förstå och förutspå makrofaktorer och centralbankers agerande. Vi vill äga de bästa bolagen över tid och många av våra innehav har gjort det fantastiskt bra under dessa enormt utmanande förutsättningar. Givetvis kommer vi att göra misstag och investera i ett antal bolag som inte levererar som förväntat men det hör till och är den främsta anledningen till att investera i en fond. Diversifieringen i en fond minimerar påverkan från enskilda felbeslut och skapar en grund för långsiktig stabil utveckling.

Vi fortsätter således med att fokusera på att hitta fantastiska bolagskulturer som skapar värden som marknaden underskattar på sikt. Som alla som haft förmånen att vara del av ett oslagbart team vet så finns det en enorm kraft i ett långsiktigt fokus med tydliga mål och fantastiska kollegor som lyfter varandra till nivåer som man som individ inte trodde var möjliga att uppnå. Detta kombinerat med ett lokalt ansvarstagande och en gnutta intern tävling ger en utveckling som konkurrenter har mycket svårt att komma i närheten av. Denna typ av fokus lönade sig i både 2020 och 2021, och även om aktiekurserna år 2022 och delvis 2023 sa något annat så har det fortsatt att vara fin underliggande operationell utveckling i många av våra bolag. Vi tycker därför att förutsättningarna ser goda ut inför 2024 med en fin underliggande förväntad vinstutveckling kommande år tillsammans med attraktiva värderingar.

Vi vet som sagt inte hur börsen kommer utvecklas 2024, men vi vet att fokus är extremt viktigt och vi väljer att fokusera på högkvalitativa bolag som har bevisat sig historiskt via en fantastisk prestation. Bolag som har en stark position som de kan fortsätta att kapitalisera på och som är attraktivt prissatta av marknaden givet det långsiktiga värdeskapandet. Vi fokuserar som alltid på ODIN-modellen och det värdeskapande som den typen av bolag genererar. Det tror vi skapar en fin avkastning på lång sikt för våra fondandelsägare även om det från år till år kan variera en del.

Förvaltarteamet i Sverige

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.