Årskommentar ODIN Micro Cap 2023

Starten av specialfonden ODIN Micro Cap den 31 oktober kom i någon form av botten och sedan start har fonden gått starkt i absoluta tal.

Fondens utveckling 2023

Efter ett tydligt skifte i sentimentet i slutet av oktober vände marknaden upp på hoppet av räntesänkningar under 2024. Starten av ODIN Micro Cap den 31 oktober blev därmed på någon form av botten och sedan start har fonden gått starkt i absoluta tal. Det förändrade sentimentet gjorde även att vi kunde sätta portföljen relativt enkelt under första halvan av november och fonden består idag av 29 innehav med ett genomsnittligt vägt börsvärde om cirka 3,2 miljarder SEK. Trots en väldigt stark start ligger dock fonden något efter sitt jämförelseindex. Den främsta förklaringen till avvikelsen är att fonden inte var fullinvesterad från fondstart och heller inte är lika exponerad mot de mest räntekänsliga bolagen som framför allt drivit index under årets två sista månader. Tidsperioden är emellertid kort för utvärdering samtidigt som marknadsdynamiken varit ytterst speciell under november och december. 

Under de senaste åren har vi genomlevt en period med stora slag på världens börser. Likt föregående år har 2023 varit ett annorlunda år där ränteförväntningar och makrofaktorer styrt aktiemarknaden i tvära kast på både upp- och nedsidan. Från tid till annan har kursrörelser varit frånkopplade fundamental utveckling vilket har gjort marknaden svårnavigerad. Intresset för små- och mikrobolag har även varit lågt under året och därmed också likviditeten. Samtidigt är värderingen av mikrobolag jämfört med storbolag för närvarande historiskt låg, vilket gör mikrobolagssegmentet extra intressant då det finns gott om högkvalitativa mindre bolag som inte värderas alltför högt.

Vårt fokus är inte främst på att analysera makrofaktorer eller vad som driver marknaden för stunden, utan på att sätta samman en balanserad portfölj av bevisade kvalitetsbolag med olika värdedrivare. När vi satte ihop portföljen till ODIN Micro Cap har fokus legat på de individuella bolagens värdeskapande i enlighet med ODIN-modellen där vi vill äga de bästa bolagen över tid.

Positiva bidragsgivare 2023
Stille har haft en fin utveckling och bidrag till portföljen, efter det förvärv som annonserades i slutet av november. I samband med detta gjordes även en riktad emission där vi deltog. Stille är ett litet medicinteknikbolag baserat i Eskilstuna med anor som sträcker sig tillbaka till 1840-talet. Bolaget har en ledande premiumposition inom specialiserade kirurgiska instrument, en position som Stille stärker ytterligare med tillskottet av det tyska familjebolaget Fehling Instruments. Förvärvet adderar strax över 70 procent till försäljningen med högre marginal än gruppen. Bolaget har nu en större plattform för internationell expansion och ägarbilden har stärkts ytterligare.

Fondens bästa bidragsgivare är Cellavision. Aktien har gynnats av det mer positiva sentimentet för tillväxtbolag. Bolaget är global marknadsledare inom digital blodanalys. Bolaget kommer, likt flera bolag i samma sektor, ur en långsammare period men har nu en spännande period framför sig med produktsläpp och flertalet långsiktiga drivare och möjligheter i angränsande områden.

Det finns två fastighetsbolag i fonden varav SLP är det ena. SLP har likt andra fastighetsbolag utvecklats starkt under perioden. Bolaget är verksamt inom ett attraktivt segment, lager och logistik, med stor förädlingspotential i befintligt bestånd. Bolaget är entreprenörsstyrt med stark ägarbild och har kunnat vara offensiva på marknaden när andra har haft det tufft.

Negativa bidragsgivare 2023
Ett bolag som inte har följt med i marknadsuppgången är XANO Industri. Bolaget har

under en period rapporterat sämre rapporter med motgångar drivet av bland annat komponentbrist och lägre efterfrågan. Det är ett av fondens mindre innehav drivet av just detta, men vi ser också att ljuset i tunneln för bolagets automationslösningar borde vara inom räckhåll, särskilt drivet av lösningar för batterifabriker.

Gofore är ett finskt IT-konsult. Bolaget har uppvisat en fantastisk tillväxt och marginaler över en lång tidsperiod, även i närtid när liknande bolag haft det mycket tuft. Den första indikationen på en lägre tillväxttakt sågs i försäljningssiffrorna för november, vilket har hållit tillbaka aktien.

En av fondens sämre bidragsgivare under december är NOTE, som i samband med sin CMD guidade ner Q4 enbart ett par veckor efter att första guidning var satt. Ny guidning implicerar en låg ensiffrig försäljningstillväxt i Q4 2023 vilket är lägre tillväxt än NOTE uppvisat historiskt. Detta, i kombination med oro för konjunkturen 2024 och osäkerhet kring kontrakttillverkares cyklikalitet pressade aktien. Bolaget menar att utsikter och orderbok ser stark ut och spår tillväxt i 2024 trots konjunktur. Vi äger både NOTE och Hanza i ODIN Micro Cap, som båda är kontraktstillverkare. Vi är ödmjuka för konjunkturen men ser också att kundsituationen och affärsmodellen hos kontraktstillverkare är av lite annan karaktär jämfört med historiskt och det ska därmed bli extra spännande att följa under en eventuellt sämre marknad i 2024. 

Ändringar 2023
Vi har inte gjort några väsentliga förändringar i portföljen efter att positionerna köptes in.

Utsikter för 2024
Marknaderna har genom en kraftig uppgång de senaste två månaderna tagit fasta på framtida räntesänkningar men exakt hur djup eller långvarig lågkonjunktur som är inprisad är svårt att säga. På flera håll implicerar värderingarna att 2024 inte kommer bli så farligt, medan på andra håll är multiplarna betydligt lägre med oro för just industricykeln.

Vi vet inte hur börsen kommer utvecklas 2024 men vi vet att fokus är viktigt. Vi fokuserar inte på att förutspå makro och räntor. Vi väljer att fokusera på högkvalitativa bolag som har bevisat sig historiskt. Bolag som har en stark position som de kan fortsätta att kapitalisera på och som är attraktivt prissatta av marknaden (ODIN-modellen).

Analytikers estimat är att vinst per aktie ska öka i genomsnitt 15 procent* per år mellan 2022 och 2025 i ODIN Micro Cap. Vi går ödmjukt in i 2024 men ser också att flera av våra bolag följer sina egna cykler och har goda förutsättningar att fortsätta öka vinsterna. Vi har en portfölj av kvalitetsbolag med diversifierade drivare, och ser fram emot att ta del av det starka värdeskapande vi ser framför oss över de kommande åren.

*Källa: FactSet. Data, innehav och antal aktier per 2023-11-30. Estimat finns för 26 av portföljens 29 innehav.

ODIN Micro Cap är en månadshandlad specialfond som handlas på ODINs eget ISK.
Insättningskrav ODIN Micro Cap A – 5 miljoner
Insättningskrav ODIN Micro Cap B – 100 000 kr eller 5000 kr i månadssparande

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.