Fondernas koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck visar en historisk ögonblicksbild av utsläppen från bolagen i en aktiefonds portfölj.

Vad är koldioxidavtryck?

Koldioxidavtryck (här mätt som koldioxidintensitet) är ett sätt att mäta fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag. Koldioxidavtrycket viser portföljbolagens utsläpp (CO2e under ett år) i förhållande till portföljbolagets intäkter (årlig omsättning i fondets valuta), justerat för portföljevikt.

Beräkningarna är inte kompletta eftersom de inte inkluderar alla indirekta utsläpp. Till exempel ingår företagets utsläpp i samband med inköpt el (vilket är ett indirekt utsläpp, Scope 2), men utsläpp från en underleverantörs inköpta el ingår inte (Scope 3). Vi har grundat det på den nya vägledningen som föreslagits av Fondbolagens Förening och har använt analysbyåren Sustainalytics för att utföra beräkningarna för oss.

Nyckeltalet är beräknat med användning av följande formel;

Analysbyrån Sustainalytics produserar en rapport som visar fondens karbonintensitet, tilsammans med en analys som visar vad som bidrar på sektor, geografi och bolagsnivå. Hur många av de företag som rapporterar utsläppsdata* varierar från fond till fond, och i många fall är mycket av uppgifterna baserade på uppskattningar. Modellen gör det möjligt för oss att mäta portföljens koldioxidintensitet även om inte alla företag rapporterar utsläppsdata, baserat på undersektortilhörighet, eller även peers om det anses som hänsiktsmässig.

Den sammanlagda koldioxiddatan på portfölj-, sektor- och företagsnivå ger oss en god förståelse för vår koldioxidriskexponering och även möjliga sätt att minska den.

* Totala utsläpp av växthusgaser definieras här som Scope 1 (företagets direkta utsläpp) + Scope 2 (företagets indirekta utsläpp från el, värme etc.).Totala CO2-utsläpp är en undergrupp av växthusgas-
utsläpp, och för de flesta företag står CO2 för > 90% av de totala växthusgasutsläppen.

Varför koldioxidavtryck?

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen.

Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:

  • Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,
  • Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
  • Endast vissa tillgångsslag mäts,
  • Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,
  • Information om fossila reserver inte ingår,
  • Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.