Koldioxidavtrycket – 2018

Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. För att utföra beräkningarna har vi använt de riktlinjer som föreslagits av fondföreningen och Bloombergs Portfolio Carbon Footprint.

Nyckeltalet er beräknat med användning av följande formel;

TCFD Carbon Intensity Nyckeltalet visar fondens ägarandel av alla portföljbolagens utsläpp (CO2e under ett år) i relation till fondens ägarandel av alla portföljbolagens intäkter (årliga intäkter omräknat till MSEK). Utsläppen redovisas som ton CO2e per MSEK.

The Portfolio Carbon Footprint tool låter oss mäta portföljens koldioxidutsläpp även när företag inte rapporterar utsläppsdata. Tillsammans med tillskrivningsanalysen ger de samlade koldata på portfölj, sektor och företagsnivå en förståelse för vår koldioxidriskexponering och möjliga sätt att minska det.

Datakällor används i följande ordning:

 1. Bloomberg – Totala utsläpp av växthusgaser; om inte tillgänglig –
 2. Bloomberg – Totala koldioxidutsläpp om inte tillgänglig –
 3. CDP – Totala utsläpp av växthusgaser; om inte tillgänglig –
 4. Uppskattade data (CDP); om inte tillgänglig –
 5. Uppskattade data (Bloomberg)

Totala utsläpp av växthusgaser definieras här som Scope 1 (företagens direkta utsläpp) + Scope 2-utslipp (företagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga). Den totala koldioxidutsläppen är en undergrupp av växthusgasutsläpp och för de flesta företag står CO2 för> 90% av de totala växthusgasutsläppen.

Hur många av bolagene som rapporterar koldioxidutsläpp varierar från fond till fond, och i många fall är mycket av uppgifterna baserade på uppskattningar. Uppskattningarna är baserade på branschgenomsnitt och det är möjligt att välja mellan nivåerna 1, 2 och 3. Vi valde nivå 2. Vi ansåg nivå 3 vara för smal och genomsnittet kunde baseras på ett mycket litet urval av bolag. Nivå 1, å andra sidan, kan vara för bred och speglar inte de relevanta bolagen. Vi använder GICS.

Varför koldioxidavtryck?

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen.

Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:

 • Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,.
 • Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
 • Endast vissa tillgångsslag mäts,
 • Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,
 • Information om fossila reserver inte ingår,
 • Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle