Ljusare utsikter för tillväxtmarknaderna

Tillväxtländerna blomstrar, men aktiemarknaderna i den delen av världen har inte lyckats hålla jämna steg med de globala aktiemarknaderna.

Flera faktorer talar nu för att den bilden kan förändras framöver. Här berättar Dan Erik Glover som förvaltar ODIN Emerging Markets hur han ser på tillväxtmarknaderna framöver.

Medan västvärlden brottas med hög inflation och risk för recession är tillväxtländerna i stort sett i full gång. Tillväxtekonomiernas bidrag till tillväxten i världsekonomin är betydande och kommer att bli ännu mer markant framöver. Asien kommer att stå för 70 procent av den globala tillväxten i år, med Kina och Indien som främsta drivkrafter enligt Internationella valutafonden (IMF), som också förutspår att det faktiska bidraget till tillväxten kommer att vara högre från exempelvis Bangladesh än från Frankrike de närmaste 5-6 åren.

Men trots hög ekonomisk tillväxt har aktiemarknaderna i tillväxtekonomierna inte hållit jämna steg med utvecklade marknader de senaste åren. Frågan många nu ställer sig är om det snart är bäddat för en börscomeback för ”emerging markets”.

-Flera faktorer talar för att tillväxtmarknaderna kan ha en relativt bättre period framför sig än de har haft de senaste 10 åren”, säger Dan Erik Glover.

Stora skillnader i utveckling
Även om tillväxtmarknaderna har genererat lägre avkastning än globala aktiemarknader under de senaste tio åren har detta inte alltid varit fallet. Under perioden 2001-2010 var situationen den omvända. På samma sätt genererade tillväxtmarknaderna högre avkastning än de globala aktiemarknaderna under 1988-1994.

-Under de senaste 30 åren har tillväxtmarknader genererat ungefär samma avkastning som globala marknader, men marknaderna fluktuerar lite olika, säger Glover. 

Tillväxtekonomierna hade en högre avkastning än de globala aktiemarknaderna 1988-1994 och 2001-2010, men lägre avkastning under perioder då kurvan faller. Grafen visar det relativa förhållandet mellan aktieindex för tillväxtmarknader (World, Emerging, Equity Indices, MSCI, Mid & Large Cap, Index, Price Return, USD) och det globala indexet (World, Equity Indices, MSCI, Mid & Large Cap, Index, Price Return, USD). Följande länder ingår tillväxtmarknadsindex enligt MSCI: Indien, Kina, Indonesien, Korea, Malaysia, Filippinerna, Taiwan, Thailand, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko, Peru, Egypten, Kuwait, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Sydafrika, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen och Turkiet.

En förklaring till att marknaderna inte fluktuerar parallellt är att tillväxtekonomierna är beroende av den amerikanska dollarn. Den starka dollarn påverkar många av länderna negativt.

-Många av tillväxtekonomierna har inte tillgång till tillräcklig finansiering i lokal valuta och måste därför finansiera sig i säkrare valutor som den amerikanska dollarn (USD). När USD stärks ökar deras finansieringskostnader och marginalerna minskar. Detta har dock minskat under de senaste 15 åren, så jag tror att den effekten kommer att bli mindre i framtiden, säger Glover.

Internationella Valutafondens (IMF) tillväxtprognoser
 20232024
Världen2,83
USA1,61,1
Euroland0,81,4
Tillväxtmarknaderna3,94,2
Kina5,24,5
Indien5,96,3
Tabellen visar IMF:s prognos för olika länder och regioners BNP-utveckling, i procent.

Tillväxtmarknaderna är billigare
Dan Erik Glover påpekar att inflationstrycket fortfarande ligger på en hög nivå i många delar av världen, men att det inte finns samma inflationstryck i Asien som i västvärlden.

-Centralbankerna i Asien är inte lika trängda i ett hörn som många av centralbankerna i väst, som höjer styrräntorna för att minska den upphettade ekonomin. Nu är situationen för många av tillväxtekonomierna att man har lägre inflation och ökat stöd från centralbankerna, sade Glover.

Samtidigt ökar efterfrågan från Kina som sakta men säkert öppnar upp igen efter tre år av strikta restriktioner.

-När det gäller tekniksektorn i Kina är det inte heller samma motvind nu som det har varit de senaste tre åren. Nu finns det en dämpad reglering och snarare stöd till tekniksektorn i Kina från myndigheterna. Samtidigt ser jag risken för ytterligare valutamotvind från dollarn liknande den vi sett de senaste 10 åren som begränsad, sade han.

Dessutom är marknaden lågt prissatt.

-Marknaden har varit billig de senaste fem åren, men tidigare har vi inte haft lika många faktorer som talar för att marknaden skulle ses som attraktiv. Det har vi nu. Tillväxtmarknader var faktiskt något dyrare än utvecklade marknader runt 2010, så det är inte så att tillväxtmarknader alltid måste vara billigare än utvecklade marknader. Förhållandet mellan marknadsvärden och bokförda värden (P/B) ligger nu på en mycket låg nivå. Det finns knappast ett enda fall historiskt där man med dagens prissättning har fått negativ avkastning de närmaste fem åren, berättar Glover.

Många fallgropar på tillväxtmarknader
ODIN Emerging Markets är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på långsiktigt värdeskapande på tillväxtmarknader och skiljer sig markant från tillväxtmarknadsindex.

-Vi har en övervikt av kapitallätta bolag inom IT och industri och undervikt i klassiska tillväxtmarknadssektorer som energi, råvaror, samhällsservice och fastigheter. Vi har en betydligt lägre andel i Kina än index, och en större andel i Indien och Afrika, säger Glover.

Han är ansvarig förvaltare av fonden och han letar ständigt efter solida kvalitetsbolag med en stark konkurrensposition.

-Vi minskar risken genom att leta efter bolag med en solid balansräkning och fokus på hållbarhet. Det finns många fallgropar på de här marknaderna. Tillväxtmarknadsindexet inkluderar många företag som är verksamma inom branscher som tobak, spel, vapen, oljesand, palmolja och kol. Därför anser vi att det är viktigt att ha ett aktivt tillvägagångssätt för att undvika att investera i sådana företag. Totalt finns det 190 bolag i fondens jämförelseindex som vi inte skulle investera i utifrån våra hållbarhetskriterier. Precis som på andra håll inom ODIN jobbar vi mycket med ESG och totalt sett är till exempel fondens koldioxidavtryck lägre än indexets, säger Glover.

Börja spara i ODINs eget ISK här

En bra diversifieringseffekt
Dan Erik Glover förklarar också att de globala megatrenderna är minst lika starka på tillväxtmarknader som på andra håll i världen.

– Det som är mest populärt förändras lite varje år, men både artificiell intelligens (AI), grön tech, digitalisering, e-handel, 5G och molnbaserade lösningar är långsiktiga trender som ligger bakom mycket av det som händer inom teknik i världen, inklusive tillväxtmarknader. Inom många av dessa områden är företag i Asien eller Latinamerika ledande inom sitt område. Vi har flera bolag i vår portfölj som gynnas av just dessa trender. Tillväxtmarknaderna har också en växande medelklass och ökad köpkraft, vilket förändrar köpmönster och skapar goda tillväxtmöjligheter för flera av bolagen i fonden, menar Glover.

Han påpekar också att fonden har en god diversifieringseffekt.

– Utvecklingen för fonden ODIN Emerging Markets skiljer sig åt i jämförelse med många andra fonder, vilket gör att den kan bidra till att minska fluktuationerna i en portfölj. Överraskande nog är detta också en fond som ligger relativt lågt på riskskalan jämfört med många andra fonder, även om många kanske anser att en tillväxtmarknadsfond är exotisk. Det verkar inte intuitivt, men jag tror att det beror på att det är låg korrelation mellan bolagen i fonden. Detta bidrar till att minska svängningarna i fonden totalt sett, avslutar Dan-Erik Glover.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.