Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Corporate Bond juni

Fonden hade en positiv avkastning i juni, men ligger något efter sitt jämförelseindex den här månaden.

Fonden ligger dock på plus hittills i år och väl före sitt jämförelseindex. Under första halvåret har fonden investerat i tio gröna obligationer och tre vanliga obligationer. Fonden har allokerat mest kapital till hållbarhetstema Förnybar energi och Energieffektivisering samt Hållbara transporter och Infrastruktur under perioden.

Marknadskommentar
Juni präglades av fall i långa räntor. Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan sjönk 10 punkter för att avsluta månaden på 4,4 procent, medan den tyska motsvarande räntan sjönk 16 punkter för att sluta på 2,5 procent. Det ekonomiska Citi Surprise-indexet, som mäter var makroekonomiska indikatorer kommer in jämfört med förväntningarna, visar att marknaden överraskades negativt förra månaden. Detta satte press nedåt på ränteförväntningar.

Hittills i år har dock 10-årsräntan stigit med 0,5 procentenheter, både i Tyskland och i USA. Inflationen i USA och eurozonen har fallit tillbaka markant från toppen, men ligger fortfarande över målet på 2 procent och det har tagit längre tid att få ned styrräntorna än vad marknaden räknade med i början av året. Europeiska centralbanken (ECB) sänkte som väntat räntan i juni, men har inte konkretiserat när nästa sänkning kommer. Detta kommer att tas från möte till möte. Marknaden prisar in ytterligare en till två räntesänkningar i eurozonen under hösten, medan cirka två sänkningar prisas in i USA.

På den europeiska kreditmarknaden bidrog osäkerheten kring parlamentsvalet i Frankrike till högre riskpremier på kreditmarknaden i juni. Hittills i år är kreditmarginalerna ungefär i nivå med vad de var i början av året.

Investeringar i fyra gröna obligationer och en ordinarie obligation i juni
ODIN Sustainable Corporate Bond investerade i fyra gröna obligationer och en ordinarie obligation i juni.

Två av de gröna obligationerna emitteras av nätbolagen Stedin och Redeia, som utvecklar och driver elnätet i Nederländerna respektive Spanien. Omställningen från fossil till fossilfri energi kräver omfattande uppgraderingar av elnätet, inklusive infrastruktur för anslutning till förnybara energikällor som sol- och vindkraftsparker. Obligationernas gröna ramverk planeras att allokeras till utvecklingen av elnätet för att möjliggöra en ökning av andelen förnybara energikällor i energisystemen. Dessa två obligationer bidrar till fondens mål för hållbara transporter och infrastruktur.

Vidare investerade fonden i en grön obligation utgiven av det svenska energibolaget Stockholm Exergi. Företaget producerar energi i form av spillvärme och bioenergi, vilket främjar utnyttjandet av avfallsprodukter och minskar mängden avfall som skickas till deponi. Spillvärme bidrar också till att minska behovet av primärenergi genom att minimera energiförlusterna. Bolagets gröna ramverk möjliggör bland annat allokering till drift av anläggningar för ovanstående, samt allokering till bolagets nya anläggning för koldioxidinfångning. Obligationen bidrar till fondens hållbarhetsmål Förnybar energi och Energieffektivitet.

Fonden investerade även i en grön obligation utgiven av det norska gödnings- och kemiföretaget Yara. Gödselmedel är nödvändiga för att tillgodose livsmedelsbehovet hos den växande världsbefolkningen, och Yara har utvecklat ett mineralgödselmedel med betydligt lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med andra typer av gödselmedel. Den gröna obligationen kommer huvudsakligen att finansiera driften av anläggningar som producerar detta gödselmedel. Obligationen kommer också att bidra till utfasningen av fossila bränslen i livsmedelsproduktionen genom att investera i produktion av ammoniak med låga utsläpp, som traditionellt är en viktig utsläppsfaktor vid gödselproduktion. Obligationen bidrar till fondens hållbarhetsmål Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

Fonden investerade även i en vanlig obligation från det svenska telekombolaget Tele2. Detta är fondens andra position i bolaget, som är ledande inom flera hållbarhetsfaktorer inom telekombranschen. Bolaget har bland annat satt upp ambitiösa mål inom cirkularitet och presenterar en omfattande och transparent hållbarhetsrapportering. Även om telekommunikationsföretag står för en liten del av de globala utsläppen spelar de en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen från andra sektorer genom digitala lösningar. Detta inkluderar utbyggnaden av 5G, som har potential att främja hållbarhet på flera sätt. 5G stödjer bland annat IoT-lösningar som optimerar energianvändningen och minskar förbrukningen, till exempel genom smarta byggnader och industriell automation.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.