Principal Adverse Impact Statement

Uttalande angående de viktigaste negativa konsekvenserna för hållbarhet.

Bakgrund och omfattning

Detta uttalande är tillämpligt på ODIN Forvaltning AS och beskriver hur vi beaktar våra investeringsbesluts viktigaste negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i enlighet med artikel 4 i EU:s offentlighetsförordning (EU-förordning 2019/2088).

I offentlighetsförordningen fastställs krav på information som ska lämnas om finansiella produkters hållbarhet. Denna informationsplikt omfattar klimat- och miljöpåverkan, sociala och arbetstagarrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter och antikorruptionsarbete.  

Detta uttalande träder i kraft den 15 juni 2023 och kommer att revideras årligen.

Beskrivning av de viktigaste negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer (dvs. PAI-indikatorer)

I linje med ODINs nuvarande riktlinjer för ansvarsfulla investeringar integreras hållbarhetsaspekter i alla investeringsbeslut, bland annat genom övervakning av överträdelser av internationella normer, aktivt ägande och uteslutningskriterier. Dessa riktlinjer finns tillgängliga i sin helhet här.  

PAI-indikatorerna är ett standardiserat sätt att mäta våra investeringsbesluts viktigaste negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Vi strävar efter att minimera sådana negativa konsekvenser.

ODIN bedömer de viktigaste negativa konsekvenserna för hållbarhet på bolagsnivå och tillämpar PAI-indikatorerna på ESG-analys på fond- och mandatnivå.

ODIN kommer att samla in PAI-uppgifter om alla obligatoriska indikatorer samt ytterligare tre indikatorer enligt tabell 2. Förteckningen över PAI-indikatorer ses över årligen och uppdateras i takt med att tillgången till och kvaliteten på uppgifterna förbättras.

Följande obligatoriska PAI-indikatorer övervakas och bedöms:

Dessutom övervakas och utvärderas följande PAI-indikatorer:

Övergripande riktlinjer för att identifiera och prioritera negativa konsekvenser för hållbarhet

Med hjälp av vårt ESG-team övervakar våra förvaltare regelbundet de utvalda PAI-indikatorerna för enskilda investeringar i våra fonder och investeringsmandat. Syftet är att upptäcka faktiska negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer bland våra investeringar, eller ökad risk för sådana negativa konsekvenser. Detta görs antingen genom intern analys eller data som förvärvats från en tredjepartsleverantör. Om sådana negativa konsekvenser eller ökad risk för negativa konsekvenser identifieras i någon av våra investeringar blir investeringen föremål för en intern bedömning och ett beslut om vidtagna åtgärder, exempelvis dialog med bolag eller avyttring.

PAI-data används av våra kapitalförvaltare i ESG-analysen av våra investeringar och är en integrerad del av investeringsprocessen.

Metodik för kartläggning av negativa konsekvenser för hållbarhet

Våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar beskriver hur grundläggande överväganden om negativa konsekvenser för hållbarhet införlivas i investeringsprocessen. Dessa riktlinjer är förankrade i vår efterlevnad av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (sedan juni 2012) och består även av norm- och produktbaserad granskning och potentiell exkludering av alla våra investeringsprodukter. Vår metodik för att kartlägga negativa konsekvenser för hållbarhet bygger på våra etablerade riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.

Övervakning av PAI-indikatorerna

Vi får information om PAI-data direkt från de bolag vi investerar i och/eller från tredjepartsleverantörer. Insamling och bedömning av PAI-data för befintliga investeringar görs varje kvartal eller ad hoc i samband med analys av möjliga nya investeringar.

I vår bevakning av PAI-indikatorerna för befintliga investeringar använder vi en riskbaserad metod, där vårt fokus är att identifiera en riktningsändring i risknivån som medför en ökning av negativa konsekvenser för hållbarheten i en underliggande investering. Vi bedömer varje emittents PAI-resultat, övergripande och på enskilda indikatorer. En bedömning ska göras av vilka indikatorer som är mest relevanta för bolaget och en av bolagets resultat med avseende på de relevanta indikatorerna. Vilka indikatorer som är mest relevanta varierar mellan sektor, bolag och geografisk region.

Brott mot FN:s Global Compact-principer och inblandning i produktion av kontroversiella vapen är brott mot fondens riktlinjer och kommer att leda till uteslutning av bolaget.

Bolag med en negativ trend i PAI-prestanda, totalt eller på en väsentlig individuell indikator, analyseras av ESG-teamet och den ansvariga förvaltaren.För ett bolag där en risk för varaktig ökning av negativa konsekvenser för hållbarhet identifieras, genom dåliga PAI-resultat över flera PAI-indikatorer eller genom en väsentlig PAI-indikator för den sektor som bolaget tillhör, inleds en dialog direkt med bolaget med en begäran om att vidta åtgärder för att minska negativa konsekvenser på specifika PAI-indikatorer. Vi kan inleda en sådan dialog själva eller i samarbete med andra investerare. Om bolaget visar en vilja att vidta nödvändiga åtgärder övervakas utvecklingen kontinuerligt för en förbättring av PAI-prestanda av ESG-teamet och ansvarig förvaltare. Utöver dialogen med bolagen använder vi även vår rösträtt på bolagsstämmor för att påverka portföljbolagen i syfte att minska eventuella negativa konsekvenser.

Ett bolag kan sättas under observation om en händelse inträffar som har väsentliga negativa konsekvenser på en PAI-indikator. Till exempel är brott mot normbaserade principer skäl för observation. ESG-teamet och ansvarig förvaltare genomför en analys av händelsen och bedömer om den motiverar ihållande förhöjda negativa konsekvenser. Som en del av denna bedömning kommer vikt att läggas vid att bolagets kommunikation om incidenten visar en vilja och förmåga att vidta åtgärder som på ett tillfredsställande sätt avhjälper de negativa konsekvenserna.

Hänvisning till internationella standarder

Vi ska arbeta målmedvetet för att genom våra investeringsbeslut minska belastningen på klimat och miljö i linje med Parisavtalet, helst genom att sätta mätbara utsläppsminskningsmål för våra portföljer. Våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och användning av PAI bygger på internationella konventioner och normer, inklusive:

  • FN:s Global Compact
  • FN:s principer för ansvarsfullt ägande
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • OECD:s principer för ägarstyrning
  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
  • ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
  • Parisavtalet inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar 
  • Konventionen om klusterammunition