Bästa möjliga resultat

ODIN har skyldighet att arbeta för att uppnå bästa möjliga resultat i de fonder som vi förvaltar samt för dig som kund vid utförande av order. ODIN har väl definierade riktlinjer för att säkra bästa möjliga resultat.

Vid ett investeringsbeslut som fattas för en fonds eller enskild kunds räkning ska ODIN göra en konkret utvärdering av hur ordern bör utföras för bästa möjliga resultat. Beslut om hur en order ska utföras ska baseras på pris, kostnader, snabbhet, sannolikhet för att ordern leder till en transaktion samt att transaktionen kan genomföras, storlek, typ och andra relevanta omständigheter.

När ODIN utför en order för kunds räkning tas följande faktorer i beaktning:
• Kundens egenskaper (icke-professionell eller professionell kund)
• Kundorderns egenskaper
• Egenskaper hos de finansiella instrument som ordern avser
• Egenskaper hos de handelssystem som ordern kan vidarebefordras till

När ODIN utför en order för fonds räkning tas följande faktorer i beaktning:
• Fondens mål, investeringspolicy och risknivå så som dessa framgår av prospektet och eventuellt av stadgarna för fonden
• Typ av order
• Egenskaper hos de finansiella instrument som ordern avser
• Egenskaper hos de handelssystem där ordern kan läggas in

ODIN ska utföra order för kund och/eller fond på något av följande sätt:
• Ordern läggs in i ett handelssystem (reglerad handelsplats, MTF, market maker m.m.)
• Ordern förmedlas till ett värdepappersföretag
• Köp från eller försäljning till andra kunder (intern handel)
• Teckning av andelar i värdepappersfond hos den som fonden har beslutat att teckna andelar hos

ODIN har särskilda rutiner för val av mäklare och väljer ut värdepappersföretag med hänsyn bland annat till företagets kompetens och villkor, exempelvis priset i förhållande till den tjänst som tillhandahålls. En avgift (courtage) omfattar inte alltid samma tjänster hos olika värdepappersföretag, det är därför inte självklart att ODIN alltid måste välja det företag som erbjuder lägst courtage. Om ett företag erbjuder en bredare eller bättre tjänst som bättre motsvarar kundens eller fondens behov än det företag som har lägst courtage, kan hänsynen till bästa möjliga resultat göra att valet inte faller på det billigare företaget. Bedömningen ska alltid ta fasta på vad som totalt sett ger bästa möjliga resultat för kunden eller fonden.

Om ODIN både ska köpa och sälja samma finansiella instrument för kunders och/eller fonders räkning och dessa kan matchas internt genomför ODIN normalt transaktionerna för kundernas och/eller fondernas räkning. ODIN ska noga värna om parternas intressen och fastställa priset enligt närmare angivna bestämmelser. Ett villkor för att sådan intern handel ska kunna genomföras är att det finns ett dokumenterat sälj- och köpbehov hos berörda kunder/fonder.

ODIN har flera interna kontrollmekanismer för att utvärdera bästa möjliga resultat och val av orderutförande.

Se riktlinjer för bruk av röstning