FATCA / CRS

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är en lag som antagits i USA för att säkerställa efterlevnad av skatteskyldigheter och för att förhindra skatteflykt genom användning av utländska finansinstitut. ODIN Forvaltning AS omfattas av de så kallade FATCA-reglerna.

FATCA påverkar direkt utländska finansinstitut, inklusive ODIN Forvaltning AS, som bland annat är skyldiga att rapportera sina kunduppgifter till de amerikanska myndigheterna. Under 2013 ingick Norge och USA ett bilateralt avtal om bestämmelserna i FATCA, som ålägger vissa rapporteringsskyldigheter för norska finansinstitut enligt norsk lag.

Enligt avtalet kommer de norska myndigheterna att tillhandahålla nödvändig information till de amerikanska skattemyndigheterna. Avtalet trädde i kraft den 27 januari 2014 och blev en del av norsk lag när det införlivades i kapitel 5 i inkomstskattelagen (ligningsloven) genom lagen “samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 ”om tredje parts skyldighet att meddela. Enligt reglerna är norska finansinstitut skyldiga att identifiera och rapportera amerikanskägda finansiella konton, registrera sig hos de amerikanska skattemyndigheterna och tillhandahålla information om överföringen av betalningar med en amerikansk källa och tillhandahålla information om betalningar till icke-deltagande finansinstitut. (icke-FATCA).

ODIN Forvaltning AS: s upplysningsskyldighet för innehavare av finansiella konton innebär att vi måste utföra undersökningar för att identifiera potentiella amerikanska kunder. Vid skapandet av nya konton är ODIN skyldig att be kunden om sin egen deklaration och bedöma om informationen i den egna deklarationen är sann. ODIN måste också granska befintliga konton för att identifiera amerikanska kontoinnehavare.

Skatteförvaltningen har utfärdat riktlinjer för granskning av finansiella konton för implementering av FATCA-regler i Norge.

ODIN Forvaltning AS uppfyller kraven i FATCA-lagstiftningen. Företaget har registrerat sig hos de amerikanska skattemyndigheterna på FSCA-stegen i IRS och har fått ett så kallat Global Intermediary Identification Number (GIIN). GIIN-numret är ZU 66BD.00000.SP.578, och företagets status är ”Rapporterande enhet”.

ODIN Forvaltning AS och dess fonder är annars inte registrerade hos United States Financial Supervision Authority (SEC). Securities Act (Regulation S) kräver att alla värdepapper som marknadsförs eller säljs till investerare som omfattas av amerikansk lag, såsom investerare bosatta eller skattepliktiga i USA, ska ingå i tillsynsmyndigheters register. Syftet med detta är att skydda amerikanska investerares intressen och att säkerställa att de har tillgång till korrekt information om värdepapperen.

Eftersom ODIN Forvaltning AS inte är registrerat i SEC kan vi inte tillåta att denna kundgrupp tecknar våra fondandelar.

CRS – Common Reporting Standard i Norge

Norge har infört nya regler för att införliva CRS i norsk lag från och med den 1 januari 2016. CRS är ett internationellt ramavtal mellan länder om utbyte av skatteinformation mellan länder. Mer än 90 länder har hittills ratificerat CRS-avtalet.

CRS innebär att från och med 1 januari 2016 måste finansinstitut, inklusive ODIN Forvaltning AS, identifiera kontoinnehavare och verkliga ägare i företag som i allmänhet är skattepliktiga i andra länder än USA. De första rapporterna beräknas 2017.

När kontoinnehavaren är en fysisk person måste han tillhandahålla sin egen försäkran om var kontoinnehavaren är en skattskyldig person, oavsett belopp. Om kontoinnehavaren är skattskyldig i ett annat land beroende på sin bosättningsort, måste han uppge sitt utländska identifikationsnummer. Om numret inte kan erhållas kan inget kontoförhållande upprättas. Företagens verkliga förmånstagare måste ge sin egen försäkran om var personen är skattskyldig.