Information om hållbarhet

Hållbarhetsrisker påverkar bolagens värdeskapande över tid och bedömningar av hållbarhet är därför en viktig del i alla investeringsbeslut.

Fonden väger in miljömässiga och sociala faktorer vid bedömningen av respektive bolag. Bedömningen av bolagsstyrning är helt central i våra analyser.

Vi tar hänsyn till de negativa effekter ett företag kan ha genom våra företagsanalyser. Det handlar om vad företagen gör och hur de gör det. Analyserna gör att vi utesluter vissa företag och sektorer som är involverade i produkter som exempelvis kontroversiella vapen, eller som opererar i strid med internationella normer. Detta inkluderar företag med en stor negativ klimat- och miljöpåverkan, företag som kränker mänskliga rättigheter eller företag där korruption och / eller ekonomisk brottslighet har bevisats.

Vi använder aktivt ägande för att påverka företagen till förbättringar. Det första steget är att bedöma den aktuella situationen. Därför mäter vi bland annat koldioxidavtrycket i våra fonder. Det gör att vi sätter företagens koldioxidutsläpp på agendan. Vi granskar också portföljerna regelbundet för att upptäcka eventuella brister som gör att de inte lever upp till våra krav och förväntningar. Upptäcker vi brister kommer vi som aktiva ägare att försöka påverka företaget att göra förbättringar.