Så arbetar vi med hållbarhet på ODIN

Hållbarhet är en naturlig del i allt vi gör. Här berättar vi hur hållbarhet integreras i vårt arbete när vi letar efter de bästa investeringarna till fonderna.

Hållbarhet är viktigt för att hitta de bolag som har bäst förutsättningar att skapa värde, även i framtiden. Det handlar om hur bolagen tar hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter i verksamheten, men även hur de leds, organiseras och administreras. Hållbarhet är därför en naturlig och viktig del av vårt arbete när vi ska hitta de bästa investeringarna till fonderna. Företag som driver verksamhet som inte är hållbar och ansvarsfull kommer så småningom att stöta på patrull hos myndigheter och konsumenter. Företag som inte behandlar sina anställda väl kommer inte heller att kunna locka den bästa arbetskraften. Företag som inte behandlar sina aktieägare väl kommer med tiden att förlora förtroendet på kapitalmarknaden.

Ramverket för våra hållbara investeringar består av tre delar och är en naturlig del av ODIN-modellen:

  • Integration innebär att hållbarhet är en naturlig del av analyser, diskussioner och beslut med koppling till val av investeringar och förvaltningen av fonderna.
  • Aktivt ägarskap innebär att vi påverkar bolagen att bli bättre på hållbarhet, genom dialog och nyttjande av vår rösträtt på bolagsstämmor.
  • Uteslutning och observation – vi väljer bort vissa bolag på grund av deras beteende och/eller vilka produkter och tjänster de erbjuder.

Lyssna på vår analytiker Carolina Elvind och seniora säljare Jan-Ove Sundgren som berättar hur vi arbetar med hållbarhet i den här Förvaltarkvarten med tema hållbarhet.

Integration av hållbarhet i analysarbetet
Våra förvaltare integrerar hållbarhet i investeringsbesluten med förväntningen att företag som verkar på ett ansvarsfullt sätt även kommer att vara de företag som skapar störst långsiktig avkastning till sina aktieägare. När vi överväger att investera i ett bolag presenteras det för alla på förvaltningen där man gör en omfattande hållbarhetsbedömning. Det innebär att vi väger risker och möjligheter mot varandra när det kommer till hållbarhet, men även hur väl styrelsen och ledningen är lämpade att hantera det.

Noggrann uppföljning
Vi ser regelbundet över de bolag som finns i våra fonder med fokus på hållbarhet. För att kunna göra en bra bedömning krävs tillräcklig och korrekt information. Vi använder därför både offentligt tillgänglig information, som årsredovisningar och liknande, och information från möten med representanter för bolagsledningen.

Vi anlitar också externa analysbyråer för att få objektiva bedömningar av de enskilda bolagen. För närvarande arbetar i med välrenommerade Sustainalytics som ger oss tillgång till en omfattande databas och hållbarhetsanalytiker. De hjälper oss också att övervaka i vilken utsträckning bolagen är förknippade med oönskade produkter eller affärsverksamhet.

Aktivt ägarskap – dialog och engagemang
Aktivt ägarskap innebär att vi nyttjar vår rösträtt som aktieägare, både genom att rösta på bolagsstämmor och att föra en dialog med de bolag vi investerar i. Vi deltar också i valberedningar där vi hjälper till att få in rätt kompetens i bolagens styrelser. Därigenom bidrar vi till att öka medvetenheten om hållbarhet och påverka bolagen att bli bättre på detta område.

Genom det här gör vi bolagen ännu bättre rustade att hantera utmaningar som de kan ställas inför, samtidigt som det gynnar aktieägarna. Vårt mål är att rösta på alla bolagsstämmor i de bolag som vi investerar i. Det gör vi med hjälp av tjänster från ISS Proxy, Voting Service, där vi får förslag på hur vi kan rösta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Dialog som första steg
Vår dialog med bolagen är som regel kopplad till specifika händelser, rapportering eller frågor som vi vill sätta fokus på. Om något händer i ett bolag är vårt första steg att inleda en dialog.

Företag som bedriver sin verksamhet på ett sätt som inte är hållbart innebär en risk för bolagets resultatutveckling. När vi upptäcker den typen av risk i bolag vi har investerat i försöker vi påverka företagsledningen att förändra verksamheten i rätt riktning. Om företaget efter dialog inte visar någon vilja till förändring avslutar vi vårt ägarförhållande och säljer aktierna i bolaget.

Eftersom vi har koncentrerade portföljer innebär det att vi har relativt få bolag i varje fond och förvaltarna kan därmed använda mer av sin tid på varje enskild investering i portföljen.Vi är ofta stora ägare i de bolag vi investerar i och vår röst blir därför hörd. I de fall vi är mindre ägare i bolaget samarbetar vi med andra ägare för att få bättre gehör för våra synpunkter.

Uteslutningar och observation
Uteslutning och observation är instrument som vi använder om det sker något i bolagen som kan strida mot våra riktlinjer. Som aktiv fondförvaltare arbetar vi på att bolagsorienterat sätt, vilket innebär att alla bolag analyseras grundligt och väljs ut efter en omfattande och systematisk process. Till skillnad från andra förvaltare har vi därför inte lika stort behov av att göra långa listor över bolag som vi inte vill investera i.

Vi sätter ribban högt
När ett bolag utesluts, eller sätts upp på observationslistan, sker det efter en helhetsbedömning av bolagets riskprofil och framtidsutsikter där viktiga hållbarhetskriterier spelar in.

Dessutom finns det vissa bolag och sektorer som vi inte ens kommer att överväga att investera i på grund av att de produkter bolaget är förknippat med, och/eller hur verksamheten bedrivs strider mot våra krav. Valet av vilka bolag som ska uteslutas görs utifrån särskilda kriterier, vilka beskrivs nedan, samt krav fastställda av Statens Pensjonsfond Utland, Oljefonden.

Vi investerar till exempel inte i bolag som har

  • intäkter kopplade till kontroversiella vapen, ex. kärnvapen
  • fem procent eller mer av omsättningen kopplad till tobaksproduktion
  • fem procent eller mer av omsättningen kopplad till utvinning av oljesand
  • fem procent av omsättningen knuten till utvinning av termiskt kol, eller vars verksamhet i stor utsträckning är baserad på termiskt kol
  • fem procent eller mer av omsättningen kopplad till pornografi

Bolag som misstänks för allvarliga och systematiska brott mot allmänt vedertagna normer utesluts också. Vi förutsätter att de bolag vi investerar i ska agera korrekt och i linje med principerna i FN:s Global Compact vars syfte är att bidra till hållbara affärsmetoder.

Hållbarhet – centralt i ODIN-modellen
Vi tror att de bolag som inser vikten av hållbarhet kommer att ha en konkurrensfördel under de kommande åren. Bolagsledningar som uppvisar bristande vilja och/eller förmåga att ta hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer, ex. arbetstagares rättigheter, ser vi som ett tecken på dålig bolagsstyrning. Vi är därför måna om att säkerställa att de bolag vi investerar i har en stark ledning och bolagsstyrning, då detta bidrar till en långsiktig avkastning för våra kunder.