Ersättningsmodell på ODIN Forvaltning AS

ODINs ersättningsmodell beslutas av styrelsen för ODIN Forvaltning AS efter behandling i en särskild kommitté. I det följande beskrivs ODINs ersättningsmodell.
ODIN ska erbjuda konkurrenskraftiga ersättningsvillkor. Sammansättningen av den fasta och den rörliga delen av ersättningen ska vara balanserad och den fasta delen så pass hög att ODIN skulle kunna underlåta att betala ut den rörliga delen av lönen.

Fast lön
Lönenivåerna sätts utifrån en marknadsbedömning. ODIN Forvaltning AS har som policy att erbjuda konkurrenskraftiga villkor utan att vara ledande på lönefronten.

Rörlig ersättning
Syftet med den rörliga delen av ersättningen är att uppmuntra till goda resultat och lönsamhet såväl för kunder som bolaget på kort och lång sikt. På ODIN Forvaltning AS har vd, anställda inom förvaltning, försäljning och distribution avtal med rörlig ersättning.

Vd
Det är styrelsen som på förslag från kommittén fastställer kriterier för rörlig ersättning och som bedömer måluppfyllelse samt beslutar om utbetalning av den rörliga ersättningen. Kriterierna för vd:s rörliga ersättningsdel är kopplade till ODIN Forvaltnings ekonomiska kriterier såsom årsöverskott före skatt, avkastning för fonderna samt tillväxt av förvaltat kapital. Delar av den rörliga ersättningen är också kopplade till hur väl vd genomför och presterar i förhållande till rådande strategi och styrelsebeslut. Den högsta rörliga delen av ersättningen är 100 procent av den fasta lönen.

Anställda i ledningsgruppen
Investeringschefen omfattas av ett särskilt upplägg för anställda inom förvaltning. Försäljnings-, distributions- och marknadschefer omfattas av ett särskilt upplägg för försäljning, distribution och marknad. Inom ramen för ersättningsmodellen är det vd som fastställer den rörliga delen av ersättningen till ovan nämnda chefer. Övriga chefer har avtal som endast är baserade på fast lön.

Anställda inom försäljning och distribution
Bonuskriterierna för medarbetare inom försäljning och distribution är kopplade till nyförsäljning och överskott före skatt och bonus. Den högsta rörliga delen av ersättningen är 200 procent av den fasta lönen. Inom ramen för ersättningsmodellen är det vd som fastställer den rörliga delen av ersättningen för anställda inom försäljning och distribution.

Anställda inom förvaltning
Bonuskriterierna för investeringsdirektör och medarbetare inom förvaltning är kopplade till uppnådda förvaltningsresultat samt överskott före skatt och bonus. Den högsta rörliga delen av ersättningen är 300 procent av den fasta lönen. Inom ramen för ersättningsmodellen är det vd som fastställer den rörliga delen av ersättningen till anställda inom förvaltning. För anställda på icke ledande befattningar, och som inte omfattas av bestämmelserna om uppskjuten betalning av rörlig ersättning, betalas hälften av bonusen ut kontant. Resterande hälft ges i form av andelar i valfri ODIN-fond med en bindningstid på minst ett år.

Allmänt bonussystem
Övriga anställda på ODIN Forvaltning AS, med undantag för anställda med kontrolluppgifter, omfattas av ett allmänt bonussystem. Kriterierna fastställs av styrelsen på årsbasis och det är styrelsen som avgör om någon bonus ska betalas ut.

Styrelsen
Styrelseledamöterna i ODIN Forvaltning AS får ingen rörlig ersättning.

Uppskjuten utbetalning av rörlig ersättning
Vd och medarbetare i ledningsgruppen som får rörlig ersättning definieras som anställda på ledande befattningar och omfattas av bestämmelserna om uppskjuten utbetalning av rörlig ersättning. För dessa befattningar upparbetas den rörliga ersättningen under en tvåårsperiod och betalas ut över en treårsperiod.
För anställda inom förvaltning med arbetsuppgifter av stor betydelse för riskexponeringen för den förvaltade fonden, och/eller för ODIN Forvaltning AS, gäller samma begränsningar som för anställda på ledande befattningar. För närvarande omfattas samtliga förvaltare på ODIN Forvaltning AS av detta.

Villkorad utbetalning av rörlig ersättning
För befattningar som omfattas av bestämmelser om uppskjuten utbetalning av rörlig ersättning, delas hälften av den anslagna rörliga ersättningen ut i samband med bonusutdelningen.
All form av rörlig ersättning, inklusive den del som delas ut direkt, ska till lika delar utgöras av kontanter och fondandelar. Fondandelarna är belagda med en bolagsbestämd bindningstid om sex månader.
För den del av ersättningen som utgörs av värdepappersfonder ska andelar investeras i en till tre av ODINs värdepappersfonder. Anställda i dessa befattningskategorier väljer själva i vilka av ODINs värdepappersfonder som den uppskjutna rörliga ersättningen ska investeras.
Den uppskjutna bonusutbetalningen betalas ut som lön, jämnt fördelad över en period om tre år.

Bortfall eller reducering av uppskjuten rörlig ersättning
Styrelsen i ODIN Forvaltning AS kan under vissa förhållanden reducera den uppskjutna rörliga ersättningen för anställda. Följande leder till delvis eller total reducering av uppskjuten bonusutbetalning: underskott som innebär att bolaget inte längre lever upp till kraven på eget kapital/kapitaltäckningskraven; att den anställde bryter mot lagar, föreskrifter, direktiv eller interna regelverk; att den anställde är frånvarande under en längre period, alternativ avslutar sin anställning på bolaget, oavsett orsak.

Årlig genomgång
Tillämpningen av ersättningsmodellen utvärderas årligen av en oberoende kontrollfunktion.