ODIN Sustainable Equities Årskommentar 2022

Efter ett mycket starkt börsår 2021 inleddes 2022 med en abrupt vändning till det negativa.

Fonden och marknadens utveckling
ODIN Sustainable Equities föll under första halvåret, hämtade tillbaka lite, men slutade sitt första helår på minus.

Särskilt första halvåret hade ett krävande marknadsklimat för fonden. Kvalitetsbolag gick in i 2022 med en hög värdering efter många års återhämtning. Under första halvåret såg vi en rotation på marknaden där investerare avyttrade bolag med en god och lång historik till förmån för bolag med lägre prissättning, men också lägre kvalitet. Även om portföljbolagen fortsatte att leverera goda resultat bidrog rotationen till starka negativa kursreaktioner. Första halvåret präglades också av ett antal räntehöjningar och en inflation som låg kvar på höga nivåer. Covid-nedstängningar i Kina och kriget i Ukraina skapade utmaningar i leveranskedjan och press på råvaru- och energipriserna. Kriget i Ukraina har lett till politiska spänningar, och många västerländska företag har dragit sig tillbaka från Ryssland och Vitryssland. Energisektorn klarade sig särskilt bra till följd av höga energipriser och en önskan från väst att bli energioberoende av Ryssland.

Problemen följde med in i andra halvåret och vi har märkt att bolagen laddar för osäkra tider i större utsträckning. Vi såg dock inte lika starka kursreaktioner som tidigare under året. Vi har sett en stark efterfrågan på lösningar som bidrar till energieffektivitet och energioberoende, såsom värmepumpar från NIBE, elektriska komponenter från DiscoverIE, energieffektiva ventilationssystem från Johnson Controls och kablar för nätutbyggnad från Prysmian. En högre grad av försiktighet kan ses i byggbranschen, där SWECO rapporterar tecken på en svagare bygg- och fastighetsmarknad framöver, Bravida säger att det finns en högre osäkerhet kring nyinstallationer och Autodesk ser en något långsammare tillväxttakt hos nya kunder för sin designprogramvara för byggbranschen.

ODIN Sustainable Equities är en koncentrerad och aktivt förvaltad aktiefond som förväntas avvika från indexet, och vi arbetar hårt för att uppnå en överavkastning på lång sikt. Överavkastning skapas genom att fatta beslut som avviker från konsensus, samt att ha en grund byggd på sunda investeringsprinciper och beslutsprocesser. Vi tror att fondens arbetssätt kommer att ge goda möjligheter till en långsiktig överavkastning:

  1. Våra portföljbolag hjälper till att lösa komplexa globala miljömässiga och sociala utmaningar – fondens utvalda investeringsteman är exponerade för långsiktiga megatrender som elektrifiering, energieffektivitet, förnybar energi och förbättrad hälsa och livskvalitet.
  2. Bidrag till hållbarhetsmål skapar långsiktig konkurrenskraft – företag som tidigt bidrar med sina produkter, tjänster eller interna omstruktureringar får ett försprång gentemot sina konkurrenter och etablerar starkare konkurrenspositioner
  3. Vi undviker nya företag och oprövad teknik – ODIN:s investeringsprocess söker företag som redan har starka marknadspositioner och kan uppvisa lönsam finansiell historik  
  4. Vi undviker högt skuldsatta företag – skulder är ett tveeggat svärd som kan knäcka både bra och dåliga företag
  5. Vi är agila och flexibla – vi är en liten aktör på de stora globala aktiemarknaderna. Med mindre än en miljard i totala tillgångar kan fonden investera i mindre bolag som ofta har lägre analystäckning, långsiktiga tillväxtmöjligheter och starka nischpositioner.

Bidrag till hållbarhetsmålen
Vi tror att våra bolag har bidragit starkt till våra hållbarhetsmål under året, genom att beröra många olika branscher och olika delar av deras värdekedjor. Här är ett smakprov på olika typer av bidrag från våra portföljbolag:

Förnybar energi och energiomställning
Inom detta investeringstema har vi portföljbolag som bidrar med den faktiska produktionen av förnybar energi, produkter för energiinfrastruktur och infrastrukturentreprenörer samt producenter av produkter längre ner i värdekedjan för vind/solkraft.  EDPR, världens fjärde största producent av vind- och solkraft, ökade sin kapacitet till 14,3 GW under tredje kvartalet, vilket bidrog till att minska beroendet av fossila bränslen. DiscoverIE är en viktig del av värdekedjan för förnybar energi. Företaget tillverkar bland annat mätsystem för luftflöde, kraftinduktion och styrmekanismer för turbinblad, som hjälper till att möjliggöra vindkraftsproduktion.

Hållbara byggnader och infrastruktur
Detta är vårt största investeringstema i slutet av året och våra portföljbolag bidrar med allt från konsulter som projekterar byggnader och infrastruktur, tillverkare av mjukvara som används i design- och byggprocesser, tillverkare av vattenburen värme och ventilation, installatörer samt avancerad energihantering för byggnader. Xylem tillverkar olika produkter som pumpar, ventiler, filtreringslösningar, smarta mätare, sensorer och programvara som används för att transportera och behandla vatten samt övervakning av vatteninfrastruktur, vilket bidrar till effektiv vattenförsörjning och byggande av vatteninfrastruktur. Detta ger fler människor tillgång till rent dricksvatten och till hantering av översvämningar till följd av klimatförändringarna. Aalberts bidrar till energieffektiva byggnader i form av komponenter till vattenburna värmesystem. Produkterna omfattar rördelar, ventiler, rör och fästelement, där försäljningen till hållbara byggnader står för cirka 60 procent av försäljningen.

Hållbara transporter
Bidrag till hållbara transporter omfattar mjukvarutillverkare för buss- och tågföretag, tillverkare av järnvägsvagnar, spårvagnar och bussar samt sensorer för elbilar. Tracsis stödjer användningen av kollektivtrafiken genom att bidra till en effektiv och pålitlig tågtrafik med mjukvara och hårdvara i verksamhetsplanering, bemanning, övervakning samt betal- och biljettlösningar. CAF är en ledande tillverkare av såväl järnvägsvagnar som bussar. Ökade transporter med tåg, spårvagn och annan kollektivtrafik bidrar till att minska CO2-utsläppen från persontransporter.

Cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande
Våra portföljföretag bidrar till användningen av kartong- och aluminiumförpackningar i stället för plast, samt produkter för en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Smurfit Kappa tillverkar kartongförpackningar som används vid transport av produkter, vilket är ett mer hållbart alternativ än plastförpackningar. Ball producerar aluminiumförpackningar för drycker och andra produkter. Aluminium är ett mycket bra material för återvinning och återanvändning. DSM bidrar med sina produkter till ett effektivt resursutnyttjande och ett lägre koldioxidutsläpp från livsmedelsproduktionen. Företaget har till exempel foderprodukter som minskar metanutsläppen från kor med upp till 30 procent och algbaserade Omega-3-produkter, ett alternativ till fiskbaserade produkter.

Hälsa och livskvalitet
Inom hälsa och livskvalitet har vi företag med starka positioner inom kvinnors hälsa, smittskydd, produkter för hörselnedsättning och företag som stödjer inkludering i arbetslivet. FDM är ett konsultföretag som rekryterar personer som har stått utanför arbetslivet under en lång tid, har otraditionell akademisk bakgrund och bland annat veteraner från militären. De får utbildning i IT och placeras ofta hos stora kunder som HSBC. Sonova säljer hörapparater och cochleaimplantat som hjälper till att förbättra livskvaliteten för miljontals människor med hörselnedsättning.

Bidragsgivare till avkastning 2022
En 12-månaders tidshorisont på aktiemarknaden är en mycket kort tidsperiod, och marknadsvärdet på ett företag kan skilja sig avsevärt från dess grundläggande värde på kort sikt. Vi investerar i bolag som vi tror är positionerade för att leverera lönsam tillväxt över en längre tid, och så länge vi betalar ett rimligt pris kommer prisutvecklingen över tid att följa det värde som skapas genom lönsam tillväxt. Underliggande fundamental utveckling kommer naturligtvis att påverka den kortsiktiga prisutvecklingen i ett företag, men vi tror att förändringar i marknadens uppfattning om ett företag, liksom sentimentförändringar på företagstyper, branscher och sektorer eller aktiemarknaden som helhet, har en högre förklarande kurs för kursrörelser under en 12-månadersperiod.

Positiva bidragsgivare
Enphase Energy är vår starkaste bidragsgivare under första halvåret. Det amerikanska företaget producerar solmikro-växelriktare, programvara för övervakning av energiproduktion och produkter för lagring av batterienergi. Omsättningen ökade med 65 procent under de tre första kvartalen i år och bolaget gynnas av ökad efterfrågan och installation av solpaneler. Bolaget har levererat totalt 52 miljoner mikroväxelriktare, varav 4,3 miljoner under tredje kvartalet. Den underliggande lönsamheten, den starka försäljningstillväxten, den starka marknadspositionen och nuvarande såväl som förväntad efterfrågan på mikroväxelriktare har gett en kursutveckling på 45 procent i år och är ett starkt bidrag till portföljen. Å andra sidan har även marknadsvärderingen ökat och som ett resultat av detta har vi successivt minskat vår position under andra halvåret.

Under februari avyttrade vi holländska elcykeltillverkaren Accell Group som bidrog svagt positivt till årets avkastning. Riskkapitalbolaget KKR lade ett bud på bolaget i januari. När vi bedömde det som högst sannolikt att förvärvet kommer att slutföras valde vi att sälja vår position på marknaden till ett pris nära budkursen.

NIBE Industries har bidragit fint till avkastningen under 2022. NIBE är ledande inom värmepumpar på den nordiska och europeiska marknaden. ODIN Sustainable Equities tog en mindre position i februari i år och bolaget har haft en stark prisutveckling baserad på mycket eftertraktade produkter, stark lönsamhet och 26 procents tillväxt under tredje kvartalet i år. Företaget beskrivs vidare nedan.

Negativa bidragsgivare
Sweco är det bolag som har bidragit mest negativt till årets avkastning, även om bolaget levererade en historiskt hög organisk tillväxt på 9 procent i det tredje kvartalet. Med 14 procents försäljningstillväxt de senaste 10 åren och en stark avkastning på eget kapital hade Sweco också en relativt hög värdering mot slutet av 2021. Swecos efterfrågebild är nu något blandad; mycket stark efterfrågan inom segment som energi, industri, transportinfrastruktur och tjänster relaterade till miljön, medan bygg- och fastighetsbranschen ser indikationer på en avkylning. Bolaget redovisar en fortsatt god orderbok och bolaget spelar en viktig roll i att stödja och accelerera energiomställningen i samhället. Nyligen vann företaget ett uppdrag att omvandla den belgiska gasinfrastrukturen för att stödja transport av vätgas. 

Edwards Lifesciences gav också ett negativt bidrag till avkastningen under 2022. De är världsledande inom behandling av strukturella hjärtproblem och har 70 procent av marknaden för kateterbaserade aortaklaffoperationer (TAVR). I USA har 1,3 miljoner det dödliga tillståndet aortastenos och endast tio procent av dessa behandlas idag. Genom årtionden av forskning och utveckling har Edwards stadigt förbättrat sin teknik, vilket gör att fler människor kan behandlas med låg sannolikhet för komplikationer. Vi förväntar oss att Edwards kommer att ha många år av hög tillväxt framför sig, både inom TAVR, men också inom behandlingsmetoder för andra typer av strukturella hjärtproblem. Bolaget är extremt lönsamt med sina bruttomarginaler på cirka 75 procent och en avkastning på kapital på över 30 procent. Tillfälligt långsammare tillväxt för Edwards till följd av covid och på senare tid har brist på kvalificerad sjukhuspersonal i USA resulterat i en stark negativ prisutveckling i år. Vi har använt kursfallet för att öka vår position något.

DSM kom in i portföljen 2022 med en hög värdering och hade en stark prisnedgång under första halvåret. Resultatmässigt har bolaget gått bra. Samtliga affärsområden bidrog till hela 10 procent organisk tillväxt under de första 9 månaderna i år. I maj tillkännagav DSM och Firmenich planen att gå samman, med avsikt att skapa en ledande aktör inom kost, skönhet och välbefinnande. Förvärvet av Firmenich ger en mycket intressant position inom smak, doft och hälsa, men tillför också nya risker. Integration av två stora bolag skapar oftast brus i kärnverksamheten, förväntade synergier kan vara svåra att utvinna och förvärvet kan ha gjorts till fel pris.

Förändringar i fonden
Vi utnyttjade de svaga aktiemarknaderna i februari för att inkludera svenska NIBE i fonden. NIBE är ledande inom värmepumpar på den nordiska och europeiska marknaden. Värmepumpar är en nyckelteknik för att minska energiförbrukningen för uppvärmning av bostäder. Flera länder i Europa subventionerar installation av värmepumpar, och på kort sikt har höga elpriser också gjort det mer lönsamt att investera i värmepumpar. NIBE är ett mycket välskött bolag som leds av grundaren Gerteric Lindquist som äger ett betydande aktieinnehav i bolaget.

I juni investerade fonden i det amerikanska bolaget Verisk. Företaget säljer data och analyser till amerikanska försäkringsbolag, där mer eller mindre alla större amerikanska skadeförsäkringsbolag är kunder. Verisk bidrar bland annat med en stor forskningsbaserad databas som mäter globala klimatförändringar och dess risk för människor, egendom och finansiella tillgångar. Vi hjälper kunderna att förstå hur klimatrisken påverkar deras verksamhet och hur de kan skydda sig mot de negativa konsekvenserna. Bolaget har god organisk tillväxt, stark lönsamhet och låg skuldkvot, med produkter som tillför högt värde till kunderna.

I augusti investerade vi i det tyska företaget Friedrich Vorwerk, som är en ledande entreprenör inom energiinfrastruktur i Tyskland. Företaget designar och bygger infrastruktur för transport av el, naturgas och vätgas. Överföring av el och infrastruktur för transport av vätgas är de två stora tillväxtområdena för bolaget. Tyskland håller på att bygga fyra stora kraftkorridorer som ska transportera förnybar energi från norr till söder. Vätgas som energikälla befinner sig i en tidig utvecklingsfas, men EU:s vätgasstrategi kommer att kräva investeringar på 430 euro fram till 2030. Vorwerk har goda relationer med de stora ägarna av energiinfrastruktur i Tyskland och är erkänt för att leverera högkvalitativa projekt. På en marknad med brist på ingenjörskompetens har Vorwerk en stark position i konkurrensen om nya projekt. Över tid har Vorwerk levererat cirka 15 procents marginal på sin projektverksamhet. Bolaget ägs till 36 procent av MBB, som är ett tyskt familjeägt investmentbolag som investerar långsiktigt i industribolag. Vd äger 18 procent av aktierna.

I december utnyttjade vi det negativa sentimentet i bygg- och fastighetsbranschen för att få ett attraktivt ingångspris i det tyska mjukvarubolaget Nemetschek. Nemetschek säljer programvara som kan användas under en byggnads hela livscykel; från design och planering, till konstruktion och förvaltning av en byggnad. Byggbranschen är notoriskt underdigitaliserad och ineffektiv, och vi tror att avancerad programvara kommer att vara viktig för att möjliggöra effektiva, hållbara och prisvärda byggprojekt i framtiden. Bolagets produkter bidrar till hållbara byggnader och infrastruktur då effektiv projektering och konstruktion minskar råvaruanvändning och utsläpp i byggprocessen, minskade konstruktions- och byggfel leder till merarbete samt bidrar till högre återvinning och effektiv demontering av gamla byggnader. En effektiv byggprocess möjliggör också billigare bostäder så att fler får möjlighet att äga sina egna bostäder.

Som ett resultat av att amerikanska myndigheter antog en ny lagstiftning som innebär att från den 1 januari 2023 kommer det att bli 10 procents skatt på hela försäljningsunderlaget vid en försäljning av «Publicly Traded Partnerships» (PTP’s) sålde vi Brookfield Renewable Partners L.P före nyår. Försäljningspriset är för närvarande allokerat till olika andra portföljbolag.

Utsikter
Sammantaget var 2022 ett år då kvalitetsbolag med höga värderingar exponerades för ett utmanande marknadsklimat. I grunden har bolagen utvecklats väl – våra portföljbolag har levererat god organisk tillväxt med produkter och tjänster som bidrar till våra hållbarhetsmål, gjort värdeskapande förvärv och fortsatt visar stark lönsamhet.

Högre räntor, hög inflation, råvaru- och komponentbrist, arbetskraftsbrist och politisk instabilitet kommer att fortsätta att påverka företag och marknaden framöver. Vi vet inte vilken väg marknaden kommer att ta framöver, men vi tror att våra bolag står väl rustade för att klara de utmaningar som kan uppstå.

Våra bolag är exponerade för megatrender inom energiomställning och infrastruktur, energieffektivitet i bygg- och fastighetsbranschen samt hälsa och livskvalitet – trender som vi är övertygade om kommer att hålla i decennier framöver och fortsätta att ge vind i seglen i våra portföljbolag. Schneider Electric, Johnson Controls, Aalberts, Nemetschek, NIBE och Volution kommer att dra nytta av efterfrågan på energieffektiva fastigheter. Prysmian, DiscoverIE, EDP Renovaveis och Friedrich Vorverk kommer att dra nytta av övergången från användning av fossil energi till förnybar energi. Edwards Lifesciences, Hologic, Sonova och FDM Group kommer däremot att gynnas av ett högre fokus på bättre hälsa och livskvalitet för alla.

Vi vågar inte förutspå vad som väntar oss under det kommande året; Vi förutsåg inte pandemin och dess resultat eller kriget i Ukraina och dess påverkan, och förväntade oss inte heller att kunna förutse nästa yttre händelser. Ändå kommer vi att fortsätta att vända på allt fler stenar för att upptäcka kvalitetsbolag som bidrar till våra hållbarhetsmål. Fondens avkastning över tid drivs av värdeskapande i fondens bolag och vi kommer att fortsätta leta efter högkvalitativa bolag vad gäller verksamhet, balansräkning och förvaltning. Företag som kan anställa nytt kapital till en avkastning som är betydligt högre än avkastningskravet. Elbolagens värdeskapande kommer att återspeglas i stigande aktiekurser över tid. 

Med önskan om ett bra investeringsår!

Harald & Alexander

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.