ODIN Sustainable Corporate Bond Årskommentar 2022

ODIN Sustainable Corporate Bond startade den 31 maj och har haft sju månaders förvaltning under 2022.

Fonden har sedan starten levererat bättre avkastning än sitt jämförelseindex.

Volatila finansmarknader 2022
Den makroekonomiska bilden det senaste året har präglats av ihållande hög inflation, stigande centralbanksräntor och geopolitisk osäkerhet. Mot denna bakgrund har finansmarknaderna haft en volatil resa under året. Obligationsmarknaden har påverkats av stigande marknadsräntor och höjda riskpremier, vilket har resulterat i negativ avkastning för flera obligationer under året. Det långsiktiga utfallet av denna utveckling kommer dock att bidra till en mer attraktiv investeringsprofil för obligationer och räntefonder, som på sikt kan generera högre avkastning på sina investeringar genom högre räntenivåer och obligationsriskpremier.

ODIN Sustainable Corporate Bond klassificeras som en artikel 9-fond enligt EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Det innebär att fonden, förutom att fokusera på att generera avkastning, har hållbara investeringar som syfte. Fondens mandat innebär att varje investering ska bidra till minst ett av fondens sju utvalda hållbarhetsteman, samtidigt som den inte orsakar väsentlig skada på övriga teman. Fondens sju utvalda hållbarhetsteman är:

1) Förnybar energi och energieffektiviseringar
2) Lågt koldioxidavtryck
3) Cirkulär ekonomi
4) Hållbara transporter och infrastruktur
5) Vattenförvaltning
6) Skydd av den biologiska mångfalden
7) Hälsa, livskvalitet och social delaktighet

Fondens största sektorexponeringar
ODIN Sustainable Corporate Bond är vid utgången av 2022 investerad i 42 obligationer i 42 bolag. Fondens största sektorexponering finns i banker som står för 50,2 procent av portföljen. Bankerna spelar en viktig roll för en hållbar utveckling genom sin finansieringsverksamhet, och de obligationer vi investerat i bidrar till fondens utvalda hållbarhetsfrågor, till exempel genom finansiering av energieffektiva byggnader och förnybar energiproduktion. Ett exempel på en bankobligation där fonden är investerad är en grön obligation från den holländska banken ING Groep. ING Groep är en global bank med majoriteten av sin verksamhet i Europa. Obligationens gröna ramverk informerar om att lånebeloppet kommer att fördelas till finansiering av energieffektiva byggnader i Nederländerna, Tyskland, Polen och Belgien, samt finansiering av förnybar energi i form av vind- och solkraft. Obligationen utgör 3,6 procent av fondens portfölj och bidrar främst till fondens hållbarhetstema ”Förnybar energi och energieffektivisering”. En större andel av obligationen förväntas vara i enlighet med EU:s taxonomi.

Fondens näst största sektorexponering är infrastruktur. De obligationer som fonden har investerat i bidrar till produktionen av förnybar energi samt utvecklingen av elnätsinfrastrukturen. Ett exempel på ett elbolag där fonden är investerad är en grön obligation från det danska energibolaget Ørsted. Lånebeloppet för obligationen kommer huvudsakligen att fördelas mot produktion av vindkraft, men delar kan också distribueras till produktion av solenergi. I likhet med den gröna obligationen från ING Groep förväntas obligationen från Ørsted vara i enlighet med EU:s taxonomi. Obligationen står för 2,2 procent av fondens portfölj och bidrar främst till fondens hållbarhetstema ”Förnybar energi och energieffektivitet”.

Investeringar i gröna obligationer
Vid årsskiftet var 69,4 procent av fonden investerad i gröna obligationer, där lånebeloppet riktar sig till specifika hållbara aktiviteter. Förnybar energiproduktion genom vind- och solenergi är fondens största investering i gröna obligationer, följt av investeringar i energieffektiva byggnader.

Det har varit en solid tillväxt i emissionen av gröna obligationer de senaste åren och det är en positiv utveckling att fler företag allokerar mer kapital till en mångfald av hållbara verksamheter. Men även om en obligation klassificeras som grön betyder det inte att vi anser att obligationen är en ansvarsfull investering för fonden. En grön obligation kan vara otillåten för fonden, vilket kan vara på grundval av de aktiviteter mot vilka obligationens lånebelopp ska fördelas, svagheter i det gröna ramverket som täcker obligationen eller företagsspecifika faktorer som exempelvis påverkar sociala överväganden eller bolagsstyrning.

Det finns därför flera exempel på gröna obligationer som fonden inte har investerat i efter att ha bedömt det emitterande bolaget och obligationens gröna ramverk. Som aktiva investerare försöker vi också kommunicera med det bolag som emitterar obligationen om varför vi väljer att inte investera i en obligation och vad vi tror kan förbättras i deras gröna ramverk.

Investeringar i vanliga obligationer
Hållbara investeringar är mer än gröna obligationer. Dessutom strävar fonden efter att investera i vanliga obligationer utgivna av företag som vi anser har en ansvarsfull företagsprofil och bidrar till fondens utvalda hållbarhetsteman. Vid årsskiftet var 22,8 procent av fonden investerad i vanliga obligationer. Fondens ordinarie obligationer inkluderar investeringar i banker och telebolag. Bland telebolag är fonden investerad i svenska Telia, spanska Telefónica och brittiska BT Group.

En effektiv och ansvarsfull drift av telenätet är nödvändig för samhällets ökade behov av dataöverföring, och vi anser att de telekommunikationsföretag som fonden är investerad i är ledande inom denna bransch. Förutom ansvarsfull verksamhet har telekommunikationsföretag också potential att digitalisera och minska koldioxidutsläppen inom olika delar av ekonomin genom tjänster där dataöverföring krävs, till exempel genom effektivisering av byggnader genom digitala lösningar, molnlagring och konferenssamtal.

Vid årsskiftet placerade fonden i en social obligation som utgör 2,9 procent av fonden. En social obligation finansierar projekt med sociala syften. Obligationen som fonden är investerad i emitteras av den belgiska banken KBC-gruppen och går till att finansiera tillgången till hälso- och sjukvård och utvecklingen av sjukhus i Belgien. Obligationen syftar till att stödja en ökad andel av den åldrande befolkningen, brist på läkare och sjuksköterskor, samt klyftor mellan olika inkomstgrupper i Belgien, och bidrar till fondens hållbarhetstema ”Hälsa, livskvalitet och social inkludering”.

Med önskan om ett bra investeringsår!

Mariann och Nils, OSCB
Fondens förvaltare Mariann Stoltenberg Lind och Nils Hast

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.