ODIN Global förvaltarkommentar november

Under november har vi sålt hela innehavet i Amazon.

Nytt bolag i fonden
I november köpte vi in Edwards Lifesciences i fonden. Edwards Lifesciences är världsledande inom behandling av strukturella hjärtproblem. De har 70 procent av marknaden för kateterbaserade aortaklaffoperationer (TAVR). Bara i USA har 1,3 miljoner människor det dödliga tillståndet aortastenos. Endast tio procent av dessa behandlas i dag. Genom årtionden av forskning och utveckling har Edwards stadigt förbättrat sin teknik, vilket gör att fler människor kan behandlas med låg sannolikhet för komplikationer. Vi förväntar oss att Edwards kommer att ha många år av hög tillväxt framför sig, både inom TAVR, men också inom behandlingsmetoder för andra typer av strukturella hjärtproblem. Bolaget är extremt lönsamt med bruttomarginaler på cirka 75 procent och avkastning på kapital på över 30 procent.

En tillfälligt långsammare tillväxt för Edwards till följd av covid och på senare tid en brist på kvalificerad sjukhuspersonal i USA, gör att vi nu kan köpa aktien mycket billigare än den har handlats historiskt.

Fonden har nu cirka 11 procent direkt exponering mot hälsosektorn. Dessutom finns det indirekt exponering genom flera av våra industribolag.

Sålt hela innehavet i Amazon
Under november har vi sålt hela innehavet i Amazon. Trots att vi fortfarande gillar företaget och anser att Amazons framtidsutsikter är intressanta finns det två anledningar till att vi har valt att sälja, och dessa två anledningar hänger ihop. Vi bedömer att vår investeringstes har förändrats något, samtidigt som marknaden fortfarande prisar in en hög sannolikhet för fortsatt hög, lönsam tillväxt.

En gradvis ökning av marginalerna och förbättrat kassaflöde var en viktig del av vårt investeringsarbete när vi gick in i första halvåret 2020. Lönsamheten har inte utvecklats som tänkt vid tidpunkten för investeringen. Under hela pandemin investerade Amazon stora summor i nyanställningar, lager och materiella tillgångar. Det har varit nödvändiga investeringar för att möta ökad kundefterfrågan. Detta sammanföll med en ökad lönsamhet genom pandemin. Vi ser nu att dessa investeringar har resulterat i överkapacitet som sätter press på marginaler och lönsamhet. Detta kan vara tillfälligt, men vi ser det som en utmaning att bolaget inte får den förväntade avkastningen på dessa investeringar.

Vi baserade också vår investering på att Bezos hade flera år kvar som ledare och kulturbärare av företaget. Bezos gick i pension tidigare än vad som både var önskat och förväntat från vår sida. Detta är förmodligen mindre viktigt än ovanstående, med tanke på att det är mycket troligt att kulturen kommer att fortsätta med Andew Jassy, men Jassy har fått en tuff start med efterdyningarna av pandemin. Detta i kombination med ovanstående gör oss osäkra och är därför en bidragande faktor.

För många risker
För att försvara nuvarande prissättning måste företaget uppnå en kombination av hög topplinjetillväxt och expanderande marginaler under de kommande tio åren. Bolaget har historiskt visat en förmåga att göra just det, men för att Amazon ska fortsätta vara en intressant investering måste vi sätta stor sannolikhet på detta scenario. Vi är inte längre bekväma med att sätta sådana aggressiva tillväxt- och lönsamhetsförväntningar med tanke på att vår investeringstes har förändrats, och med tanke på prissättningen av aktien anser vi därför att utfallsintervallet är för stort i förhållande till vad vi är bekväma med. Det finns också en ESG-risk i bolaget, både relaterad till arbetsförhållandena i deras lager och till deras marknadsdominerande ställning, som vi anser inte är tillräckligt inprisad i den aktuella aktiekursen.

Månadsrapport med siffror

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.