Halvårskommentar ODIN Small Cap

Sdiptech, vars aktie avancerat nästan 90 procent hittills i år har varit den klart starkaste bidragsgivaren.

Det första halvåret har präglats av starka börser världen över i takt med att vaccinutrullningar börjat ta fart och samhällen sakteligen börjat öppnas upp igen efter pandemins nedstängningar. Stockholmsbörsen har än en gång varit en av de marknader som gått starkast i ett internationellt perspektiv.

Ändringar i portföljen
Under första halvåret har vi sålt ut Duni i samband med att vi deltog i noteringen av båttillverkaren Nimbus Group där vi blev tredje största ägaren. Vi sålde Loomis när vi fick en möjlighet att få en bra position i det finska mjukvarubolaget Admicom.

Under det andra kvartalet deltog vi i IPOn av det välpositionerade bolaget Hemnet med fokus på marknadsföring av bostäder i Sverige. I samband med det sålde vi CellaVision. Vi sålde FastPartner i samband med att vi köpte in ALM Equity när en större privat ägare behövde minska sin position. ALM Equity är en bostadsutvecklare fokuserad på Stockholm med goda förutsättningar till bra tillväxt framöver.

Inga större ändringar har gjorts i portföljen under juni månad, förutom att vi utökat vår position i Sdiptech något och även ökat lite i några andra innehav.

ODIN Small Cap C:s månadskommentar

Positiva bidragsgivare
Sdiptech, vars aktie avancerat nästan 90 procent hittills i år har varit den klart starkaste bidragsgivaren eftersom det även är den största vikten i portföljen. Sdiptech förvärvar och utvecklar bolag som löser kritiska behov inom infrastruktursektorn. Bolaget har uppvisat god tillväxt sedan noteringen år 2017, men drabbades av sjunkande marginaler fram till sommaren 2019 vilket härrörde från bolagets hisserviceverksamhet. Sedan dess har den höga tillväxttakten fortsatt samtidigt som marginalerna förbättrats avsevärt, från ca. 6 procent EBIT-marginal i mitten av 2019 till nästan 15 på helårsbasis efter det första kvartalet 2021. Den starka vinsttillväxten de senaste två åren har drivit aktien från att ha varit en av de minst populära aktierna bland förvärvsintensiva bolag till en av de mest populära.
Vi kan konstatera att utvecklingen de senaste två åren varit imponerande och vår bedömning är att bolaget även förstärkt sin position avsevärt vilket även bådar gott för framtiden.

NCAB, som hjälper sina kunder med att designa och producera mönsterkort, har också haft en imponerande utveckling sedan börsnoteringen 2018. Bolaget gjorde två fina förvärv förra året, och har redan gjort ytterligare två förvärv i år, varav det ena är det största förvärvet bolaget gjort. Kombinerat med god organisk tillväxt och marginalförbättringar så har även NCAB gått från att vara ett relativt oupptäckt och lågt värderat bolag till ett uppskattat bolag på aktiemarknaden, vilket resulterade i en mycket stark kursutveckling förra året och aktien har avancerat ytterligare ca.
70 procent i år. Eftersom aktien även har haft en hög vikt i portföljen har NCAB varit en stark bidragsgivare hittills i år. Vår bedömning är att bolaget har en mycket stark position för framtiden och att denna position har fortsatt att förbättras ytterligare. Vår bedömning är att bolaget har en mycket stark position för framtiden och att denna position har fortsatt att förbättras ytterligare.

Green Landscaping, som förvärvar och utvecklar bolag som erbjuder trädgårds- och andra utemiljötjänster, har också utvecklats starkt hittills i år och aktien har i skrivande stund klättrat 100 procent, trots att den fallit tillbaka de senaste veckorna. Bolaget hade en del utmaningar och marginalpress förra året varför vi reducerade vår position något. Den mycket starka utvecklingen i år har därför inte fått lika stort genomslag i portföljen som t.ex. Sdiptech eller NCAB som har tyngre portföljvikter, men utvecklingen är ändå mycket glädjande. Förutom tillväxt och goda marginalförbättringar det senaste året har bolaget även gjort flera attraktiva förvärv i år, som vi tror kommer fortsätta att stärka deras långsiktiga positioner.

Negativa bidragsgivare
På den negativa sidan sticker Fjordkraft (-37 procent), Lime Technologies (-20 procent) och Eolus Vind (-15 procent) ut.

Fjordkraft, som är en norsk återförsäljare av förnybar el, har haft ett tufft år och aktien har backat med över 30 procent hittills i år. Dels har verksamheten påverkats av kraftigt höjda spotpriser på elmarknaden, men bolaget har även drabbats av negativ publicitet i Norge vilket vi har följt noga. Vår nuvarande bedömning är att dessa problem borde vara av övergående karaktär varför vi har passat på att utnyttja den svaga aktiekursen till att utöka vår position. Vi tror att Fjordkraft har goda förutsättningar att fortsätta den långsiktiga lönsamma tillväxtresa som de varit på de senaste åren, och eftersom inga sådana förväntningar ligger i nuvarande aktiekurs tror vi utvecklingen kommer bli exceptionellt god om det sker. Men det återstår förstås att se och vi utvärderar situationen löpande.

Lime Technologies, som utvecklar och säljer sin egen CRM-mjukvara för kundhantering till företagskunder hade en exceptionellt stark aktiekursutveckling under 2020 men i år har aktien fallit tillbaka något och är i skrivande stund ned ca. 20 procent hittills i år. Vår bedömning var att aktien blev lite väl högt värderad varför vi reducerade vår position något i början av året, men det har inte ändrat vår mycket positiva grundsyn på bolaget. Lime är ett enormt välskött bolag med en stark företagskultur och vi tror verksamheten är i trygga händer med Nils Olsson, som efterträtt Erik Syrén, som VD för bolaget. Nils började som trainee år 2006 och har arbetat på Lime sedan dess och haft flera ledande ställningar, och vi är övertygade om att han kommer se till att bolaget kommer fortsätta att utvecklas i rätt riktning. Operationellt har bolaget fortsatt att växa och öka sina marginaler, trots att det varit ett utmanande år på många sätt, så den långsiktiga utvecklingen ser absolut ut att fortsätta åt rätt håll.

Eolus Vind, som utvecklar vindkraftparker åt sina kunder, hade också en exceptionellt stark kursutveckling under 2020 (upp 116 procent) och har fallit tillbaka något hittills i år och aktien är i skrivande stund ned ca. 15 procent sedan årsskiftet. Vår bedömning är att en del av förklaringen beror på att fjolårets starka utveckling till viss del drevs av flöden i samband med att aktien inkluderades i diverse index. När sådana tillfälliga flöden inte längre funnits, kombinerat med att aktien hann bli relativt dyr förra året, är det naturligt att aktien faller tillbaka något. Det var också anledningen till att vi reducerade vår position något i januari, vilket har fallit väl ut på kort sikt, men det är inte något som påverkar vår långsiktigt positiva syn på bolaget.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.