Förvaltarkommentar ODIN Sverige 2020

Trots en världsomfattande pandemi, som skakade om marknaden ordentligt, har våra innehav än en gång visat sin styrka.

År 2020 blev ytterligare ett bra år för ODIN Sveriges andelsägare – både i absolut avkastning men också relativt marknaden. Trots en världsomfattande pandemi, som skakade om marknaden ordentligt, har våra innehav än en gång visat sin styrka.

Händelser
Pandemin har varit brutal på många sätt. Framförallt är alla människoliv som förlorats en tragedi. Men många branscher har också drabbats hårt – flygindustrin, restaurang- och hotellbranschen är några exempel. Inbromsningen i vissa branscher har dock lett till ökad tillväxt i andra branscher. Och i flera fall är detta en förstärkning av megatrender som pågått i många år. Digitalisering och e-handel är kanske de tydligaste exemplen.

ODIN Sverige har gynnats av det på flera sätt. Vårt största innehav Embracer är ett exempel på digital underhållning som växer fram. Det är inget nytt – det är en megatrend som har pågått länge, men den har förstärkts under 2020. Fastighetsbolaget Sagax, som äger stadsnära logistikfastigheter, har gynnats av ökad e-handel. AddLife, som säljer utrustning till sjukvården har också gynnats av pandemin. Och Byggmax, som säljer byggmaterial till konsumenter, har gynnats av att allt fler är hemma och får mer tid att renovera och bygga altaner. Överlag har vi haft mycket låg exponering mot branscher och bolag som drabbats hårt, vilket bidragit till den goda avkastningen i det gångna året.

I skrivande stund har fondens förvaltade kapital precis passerat 16 miljarder SEK. Det är otroligt glädjande att ha fått det förtroendet från våra investerare. Vi tror fortfarande att fonden kan bli väsentligt mycket större utan att vi behöver begränsas av storleken. ODIN Sverige klassificeras fortfarande som en småbolagsfond av Morningstar och kommer fortfarande att ha ett all-cap mandat.

Under 2020 har fonden också fått nya förvaltare. Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud har fått förtroendet att ta över ansvaret för en väldigt välskött portfölj från Vegard Søraunet. Vegard är en skicklig förvaltare och har varit en mycket uppskattad kollega. De nya förvaltarna kommer fortsätta förvalta fonden enligt samma investeringsfilosofi som tidigare. ODIN-modellen är starkt förankrad i organisationen och den kommer hjälpa förvaltarna att hitta de bästa bolagen som kan hantera de svåraste situationer även i framtiden. De arbetar hårt för att lyckas med det och givet det tror vi att även framtiden kommer vara ljus för ODIN Sveriges andelsägare.

Ändringar i portföljen under 2020
Under 2020 har vi köpt in fyra nya bolag och sålt ut åtta bolag. Antalet innehav har därmed reducerats från 35 till 31 bolag.

Under det första kvartalet köpte vi in Vitec och Munters, och sålde ut EQT, Trelleborg, Intrum och Lundbergs. Vitec förvärvar och äger mjukvarubolag som utvecklar specialiserad mjukvara för flera olika branscher. Vi har följt bolaget länge och det har haft en fortsatt god utveckling sedan vi köpte in det. Munters köpte vi in efter att vi fått förtroende för en ny storägare och ledningsgrupp, som städat upp många av de problem som uppstod efter noteringen, och ger bolaget goda förutsättningar för en lönsam tillväxtresa som inte värderats in i priset på aktien.

Intrum sålde vi eftersom bolaget har stor verksamhet i länder som påverkades kraftigt av pandemin, kombinerat med hög skuldsättning som inte reducerades då man istället valde att återköpa aktier. EQT och Trelleborg sålde vi efter goda kursuppgångar varefter vi bedömde att det fanns bättre möjligheter i andra bolag. Lundbergs såldes också mitt under pandemin, men då på grund av att aktien knappt föll något, och pengarna istället kunde finansiera köp av andra aktier som blivit billigare, relativt vår bedömning av deras fundamentala värde.

Under det andra kvartalet köpte vi in Sagax i portföljen, medan vi sålde ut Atrium Ljungberg och Autoliv. Atrium Ljungberg, som har stor exponering mot detaljhandel och restauranger (som påverkats mycket av pandemin) såldes ut till fördel för Sagax som äger logistikfastigheter i tillväxtregioner, som bl.a. gynnats av ökad e-handel. Bytet mellan dessa fastighetsbolag har blivit mycket lyckat.

Autoliv ser vi fortfarande som ett mycket fint kvalitetsbolag, men det såldes ut eftersom bilindustrin är inne i en tuff period som det kan ta tid att ta sig ur, kombinerat med att vi såg bättre möjligheter i andra bolag.

Under det tredje kvartalet sålde vi ut Hexpol och Handelsbanken. Hexpol såldes då bolaget befann sig i en tuff position med svag underliggande marknad, operationella utmaningar och en pågående process för att hitta en ny permanent VD. Handelsbanken såldes efter att banken bl.a. meddelade att man kommer behöva investera stora belopp i IT och samtidigt stänga ner ett stort antal kontor, samtidigt som man även börjar avveckla Oktogonen. Då den decentraliserade strukturen och unika kulturen varit centrala delar av vår investeringstes valde vi att kliva av. Vi tror både Hexpol och Handelsbanken har fattat kloka beslut, men vi valde att istället investera de pengarna i andra innehav med färre utmaningar.

Den sista stora ändringen vi gjorde under 2020 var att vi köpte in Sinch i det fjärde kvartalet. Sinch har en mjukvaruplattform som gör det möjligt för företag att automatiskt skicka meddelanden till sina kunder via flera olika kanaler, där SMS är vanligast förekommande. Sinch har troligen förmedlat över 100 miljarder SMS under 2020. Vi har följt bolaget i flera år och har ägt det i ODIN Small Cap sedan fondens start. Vi tycker bolagets starka fundamentala prestation, kombinerat med en ledande marknadsposition i en snabbt växande marknad, gör det attraktivt. Trots att aktien blivit dyrare tycker vi att de förvärv som bolaget gjort under året som ytterligare förstärkt deras position motiverar det höga priset.

Why Global Enterprise Messaging is a Sinch | Sinch

Bidragsgivare 2020

Här kan du läsa ODIN Sveriges produktblad med avkastningssiffror

Positiva
De två överlägset starkaste bidragsgivarna under 2020 var Embracer och AddLife. Båda bolagen har gynnats av pandemin på olika sätt. Trots den goda utvecklingen under det gångna året tror vi dock att dessa bolag även kommer vara goda investeringar framöver. 

Embracer äger rättigheterna till närmare 200 spel för PC och konsol (främst Xbox och Playstation). Koncernen äger och samarbetar också med ett stort antal studios som utvecklar dessa och nya spel, och koncernen äger även en omfattande distributionsverksamhet. Den globala TV-spelmarknaden är världens största underhållningsindustri till följd av god historisk tillväxt, och under 2020 ökade marknadstillväxten kraftigt när allt fler spenderade mer tid hemma. Utöver stark organisk tillväxt, som har varit ännu högre än den ökade marknadstillväxten, så har Embracer gjort ett mycket stort antal förvärv under 2020 varav Saber Interactive varit det allra största. Även om aktien har gått upp mycket under 2020 så är vår slutsats fortfarande densamma som när vi först investerade i bolaget i början av 2019 – så länge de fortsätter att göra vad de gör, vilket de har allt bättre förutsättningar för att göra, så tror vi Embracer kommer fortsätta att vara en mycket god investering även framöver.

Svenska Embracer Group köper ytterligare sju spelstudior. THQ Nordics  moderbolag storshoppar | Feber / Spel

AddLife, som genom sina dotterbolag levererar nischad medicin- och laboratorieteknisk utrustning till hälso- och sjukvården, växte kraftigt under 2020. Trots att pandemin medfört exceptionellt hög tillväxt för AddLife under det gångna året så tror vi även att krisen har stärkt bolagets långsiktiga position. Detta givet att pandemin har visat på svagheterna i sjukvårdssystemet världen över, och vi menar att AddLife har en utmärkt position för att gynnas av de förstärkningar av systemet som vi tror kommer behövas de kommande åren, vilket ytterligare förstärks av en åldrande befolkning och strukturell tillväxt inom hela sjukvårdssektorn.

Negativa
Beijer Alma är en industrigrupp som består av de tre dotterkoncernerna Lesjöfors (specialfjädrar), Habia Cable (specialkablar) och Beijer Tech (industriell handel och övrig verksamhet). Bolaget har en lång historik av lönsam tillväxt och har varit ett relativt stort innehav i ODIN Sverige i många år. Pandemin har haft en negativ effekt på bolagets verksamhet och samtliga tre dotterkoncerner förväntas ha lägre lönsamhet 2020 än 2019. Bolaget är dock fortfarande mycket lönsamt, och vi tror att de har klarat sig bättre hittills genom krisen än vad många befarade. Den nya ledningen visade också under 2020 att man kan öka förvärvstakten vilket vi tror kan bidra till god avkastning även framöver.

Duni har också drabbats av pandemin, och går dessutom igenom ett VD-byte. Vi tror bolaget har goda förutsättningar, men kommer utvärdera investeringen närmre när den nya ledningen är på plats. 

Duni AB - Supplier of Goodfoodmood® - Mynewsdesk

Atrium Ljungberg, Intrum, Handelsbanken, Hexpol och Autoliv var negativa bidragsgivare som har sålts under året.

Utsikter för 2021
Vi vet inte hur börsen kommer utvecklas 2021. Precis som vi för ett år sen inte visste om hur börsen skulle utvecklas 2020. För ett år sen hade vi ingen aning om att vi skulle få en global pandemi, och att samhällen världen över plötsligt skulle stängas ner. Så omfattande nedstängningar har aldrig tidigare genomförts. När det väl hände och börsen rasade, och alla insåg allvaret i situationen, så visste vi inte att börsen skulle komma tillbaka så starkt och kraftigt som den gjorde. Året 2020 blev ett riktigt bra år för ODIN Sveriges andelsägare. Hur kommer det sig?

Vår ambition är att äga de bästa bolagen. De bästa bolagen har en stark företagskultur som gör att de kan se och ta de möjligheter som uppstår. De fokuserar på möjligheterna och inte bara på problemen. De har också skickliga medarbetare som kan ta vara på möjligheterna, och snabbt anpassa verksamheten när verkligheten ändras. Det såg vi många exempel på bland våra portföljbolag när coronakrisen slog till under det gångna året – bolag som vågade vara offensiva, gå in på nya marknader och göra nya förvärv, trots att osäkerheten i omvärlden ökade. Det har lönat sig under 2020, och vi tror även den sortens företagskultur kommer löna sig framöver.

På ODIN spekulerar vi inte i aktier, vi investerar i bolag. Många ser spekulation och investering som synonymt, men för oss är skillnaden enorm, och det genomsyrar allt vi gör. En spekulant fokuserar på priset, medan en investerare fokuserar på kvaliteten och det fundamentala värdet. Aktiekursen är bara priset på en aktie. Det viktiga är bolagets fundamentala värde, och hur det värdet utvecklas över tid. Det har sagts förut, men det tål att upprepas: Price is what you pay, value is what you get.

Vi försöker att uteslutande fokusera på den långsiktiga fundamentala värdeutvecklingen. Om vi gör vårt jobb väl, och faktiskt lyckas fortsätta hitta och investera i de bästa bolagen (som skapar stora fundamentala värden), så är vi övertygade om att det kommer reflekteras i aktiekurserna och skapa värden för oss som andelsägare även framöver.

Vi vet som sagt inte vad 2021 kommer bjuda på, men vi tycker att vi äger bolag som står väl rustade, oavsett vad som skulle hända. Vi har en väldiversifierad portfölj av högkvalitativa bolag som överlag har starka marknadspositioner, tillväxt, god lönsamhet, låg skuldsättning och inte minst en stark företagskultur och skickliga ledare. Priserna på aktier har visserligen gått upp, men givet fortsatt låga räntenivåer världen över så känner vi inte till något mer attraktivt tillgångsslag för den som har möjlighet att vara långsiktig.

ODIN Sverige har som sagt också fått ett nytt förvaltarteam på plats i Stockholm under året. Förvaltarna Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud har kompletterats av Carolina Elvind som dedikerad analytiker, och vi tycker att vi har de bästa tänkbara förutsättningarna för att lyckas över tid. Vi kommer fortsätta att arbeta hårt, helt enligt ODIN-modellen, och göra vårt yttersta för att framgångssagan ODIN Sverige ska få alla förutsättningar för att fortsätta sin lyckosamma resa.

Sverigeteamet – Carolina Elvind, Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.