Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Corporate Bond april

ODIN Sustainable Corporate Bond genererade en positiv avkastning i april.

Mer bankoro i april
Bankoron i USA blossade upp igen mot slutet av månaden, då den redan utpekade banken First Republic Bank rapporterade betydligt sämre resultat och en större inlåningsflykt än väntat. Under sista helgen i april hittade man en lösning där banken stängdes av amerikanska myndigheter och togs över av JPMorgan. Ur ett marknadsperspektiv framstår detta som en rimlig lösning och effekterna på kreditmarknaden var begränsade. Både europeiska räntor och kreditmarginaler var relativt oförändrade under hela månaden och fondens positiva avkastning beror främst på upplupen ränta på de underliggande obligationerna.

Ökad satsning på A2A
Det var en begränsad aktivitet i primärmarknaden för europeiska obligationer i april, och ODIN Sustainable Corporate Bond deltog inte i några nyemissioner under månaden. Fonden ökade dock sin position i en grön obligation utgiven av det italienska kraftbolaget A2A. Företaget är en av de största kraftproducenterna på den italienska marknaden, och har ett starkt grönt ramverk med fokus på bland annat förnybar energi (sol- och vindkraft) och energieffektivitet. Satsningen bidrar därmed till fondens hållbarhetstema Förnybar energi och energieffektivitet.

Fonden gjorde inga försäljningar under månaden och det var inte heller några obligationer som kom till förfall. Det finns för närvarande 50 obligationer i fonden. Placeringar i gröna obligationer utgör 74 procent medan sociala obligationer utgör 4 procent och 17 procent är placerade i vanliga obligationer utgivna av företag som genom sin verksamhet bidrar till ett eller flera av fondens utvalda hållbarhetsteman.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.