Förvaltarkommentar ODIN Norden 2020

Effekter av pandemin i form av nedstängningar som drabbat företag plötsligt och brutalt har återigen visat oss vikten av diversifiering.

Efter ett starkt 2019 fortsatte den goda utvecklingen på marknaderna under årets första månader, något som fick en tvärvändning i slutet av februari. Mars blev en månad som kommer att skriva in sig i historien med stora fall på börserna runt om i världen. Coronavirusets utbredning och åtgärderna för att hejda smittspridningen kom att prägla både samhällen och ekonomier runt om i världen under hela det gångna året. Efter de branta nedgångarna i mars har börserna varit mycket starka med nollräntor och godkännande av vaccin som bidragande orsaker. För året totalt sett var börserna starka trots att pandemin och svag makroekonomisk utveckling präglade 2020.

Den globala nedstängningen av samhället har skapat enorma utmaningar för många företag. Centralbankerna bemötte konjunkturnedgången med ytterligare stimulansåtgärder och regeringar runt om i världen införde åtgärdspaket för att motverka de negativa effekterna av pandemin. Sammantaget har detta fått positiva dominoeffekter på världens börser.

Nedstängningarna har gått hårt åt vissa sektorer och industrier. Hotell, restaurang, flygindustrin och underhållning är branscher som är hårt drabbade, men fonden är inte exponerad mot dessa näringar. Andra sektorer har tvärtom tjänat på nedstängningarna och delar av detaljhandeln har sett både omsättning och resultat öka. För vissa företag har kostnaderna minskat och resultaten stärkts bland annat genom lägre reseaktivitet i verksamheten.

Vår målsättning för fonden är enkel. Med hjälp av våra verktyg och erfarenheter ska vi leverera en god och riskjusterad avkastning för våra andelsägare. Vi vill investera i bolag med dokumenterat goda resultat, som har starka positioner inför framtiden och som kan köpas till ett attraktivt pris. Vi är en långsiktig aktieägare som för att maximera våra investeringsidéer väljer att ha få bolag i portföljen. Vi vet att värdeskapande tar tid och att kursutvecklingen i våra bolag kan vara svagare under vissa år. Därför är det viktigt att identifiera de företag som är väl positionerade för att leverera god avkastning på lång sikt.

Diversifiering – en portfölj med olika investeringsslag minskar risken Effekter av pandemin i form av nedstängningar som drabbat företag plötsligt och brutalt har återigen visat oss vikten av diversifiering. Inte många hade kunnat föreställa sig en nedstängning av samhället på global nivå. Sektorer som tidigare varit mindre utsatta för stora fluktuationer är de som drabbades hårdast den här gången -, hotell, restauranger och en rad service- och handelsföretag har sett en stor del av sin omsättning gå om intet. De som har merparten av sin förmögenhet investerad i de här sektorerna har fått erfara att riskbilden snabbt kan slå om och plötsligt drabba företag och branscher som tidigare varit förskonade från stora skiften.

Ökade förmögenhets- och inkomstskillnader
Pandemin har vidgat inkomstklyftorna ytterligare eftersom det är låginkomsttagare i servicenäringar som drabbats hårdast och många har permitterats eller blivit uppsagda. Fastighets- och aktievärden har stigit i takt med att regeringen sänkt räntorna. Nedstängningarna och räntesänkningarna har bidragit till större förmögenhetsskillnader.

Under 2020 hade bolag med exponering mot hälsa, fritid och grön omställning stark medvind. Energi och traditionell handel hade det däremot tufft. De låga räntorna bidar förvisso till att mildra effekterna av pandemin. Våra bolag presterade överlag väl under året och trygga affärsmodeller har också visat sig vara motståndskraftiga i oroliga tider. Bland de positiva bidragen under 2020 hittar vi Addlife, Nibe, Munters och Neste i topp medan TGS, Intrum, Autoliv och Atea innehar jumboplatserna.

Här kan du se alla avkastningstal för ODIN Norden C

Starka kort
Addlife
hade en avkastning på nära 90 procent under 2020 och bidrog starkt till utvecklingen i ODIN Norden. Bolaget har som affärsmodell att köpa och utveckla lönsamma företag i hälsosektorn, med ledande ställning i sina respektive nischer. Addlife kombinerar fördelarna med små och stora företag genom att behålla flexibilitet och effektivitet samtidigt som man får tillgång till moderbolagets resurser och nätverk. Addlifes försäljning av hygien- och skyddsutrustning till hälso- och sjukvårdssektorn ökade till följd av pandemin. Bolaget fortsatte under perioden att göra en rad intressanta förvärv som i framtiden kommer att bidra till ett starkare resultat. Framöver är tillväxtutsikterna för bolaget goda och de förväntas växa såväl organiskt som genom förvärv.

NIBE ökade med över 60 procent under det gångna året. Bolaget är mest känt för sina bergvärmepumpar och har uppvisat solid tillväxt och god lönsamhet år efter år. 2020 blev inte heller något undantag. NIBEs värmepumpar är 40–50 procent mindre koldioxidintensiva än gasuppvärmning, som i sin tur är ett mycket bättre alternativ än oljebaserad uppvärmning. Med en marknadspenetration på 1 respektive 3 procent i Europa och USA har vi och ledningen stor tilltro till att bolaget ska stå starkt framöver. I Europa finns incitamentsystem och de politiska ambitionerna är stora. Både nya och befintliga fastigheter behöver nya lösningar för att kunna betraktas som hållbara och här kan NIBE spela en viktig roll i framtiden.

Munters lyfte vi in i portföljen i våras och aktien steg under det gångna året med hela 60 procent. Munters tillhandahåller lösningar för bättre luftkvalitet för både industri och jordbruk. Målsättningen är att bidra till högre kvalitet, ökad produktivitet och lägre energiförbrukning. Bolaget grundades 1955 och är idag världsledande inom sin nisch. Exempel på deras produkter är avfuktare, kylsystem, luftrenare etc. De har en bred kundbas i olika sektorer, inom allt från elektronik och läkemedel till växthus. Detta har delvis varit en helomvändning som redan fått positiva effekter. På senare år har man arbetat hårt med den strategiska inriktningen och vi känner oss trygga med att bolaget är väl rustat för framtiden.

Negativa bidrag
På minussidan hittar vi Autoliv, TGS och Intrum.  Energi, cyklisk konsumtion och bank var de sektorer som gick sämst under 2020. Efter nyheterna om godkännande av Covid-vaccin återhämtade de sig något mot slutet av året.

Autoliv ökade med omkring 10 procent under det gångna året. I maj sålde vi av våra aktier i Autoliv då vi räknar med att pandemin kommer att inverka negativt på nybilsförsäljningen. Som underleverantör till fordonsindustrin skulle detta påverka Autoliv och vi bedömde att det skulle ta tid för fordonsindustrin att återgå till gamla nivåer och valde därför att sälja våra aktier i bolaget.

Intrum minskade med 16 procent 2020. Vi sålde våra aktier i våras. Bolaget har dragits med höga skulder efter samgåendet med Lindorff och vi arbetade aktivt med bolaget under året för att få dem att minska sin skuldsättningsgrad. Under hösten blev vi tillräckligt förvissade om en förbättring tack vare en mer normal situation. Eftersom en stor del av deras verksamhet i Italien, Spanien och Frankrike påverkas av pandemin bedömde vi att en avsevärd del av kassaflödet skulle vara utsatt under en tid framöver. När man sedan valde att köpa tillbaka aktier istället för att betala av sina skulder, beslöt vi oss för att sälja samtliga av våra aktier i bolaget.

TGS aktiekurs sjönk med 51 procent under det gångna året. Fallande oljepriser, uppskjutna projekt och en svagare tro på marknaden för prospektering och utveckling i framtiden förklarar den kraftiga nedgången. TGS är ett kapitallätt bolag som sysslar med uthyrning av båtar och utrustning och är därmed bland de aktörer i sektorn som generellt sett klarar nedgångar på marknaden bättre. I många år framöver kommer det fortsatt att finnas behov att hitta olja. Oljepriset förväntas öka i takt med att samhällena successivt öppnar upp igen, och vi tror att prospekteringsaktiviteten kommer att återhämta sig något till följd av detta.

Grundläggande utveckling
Vid utvärderingen av 2020 tycker vi att det är viktigt att inte stirra sig blind på aktiekursen. Hur ser resultaten för våra bolag ut? Trots ett annorlunda år har våra bolag gjort bra ifrån sig. Tillväxten var generellt svagare men lönsamheten stärktes under loppet av året. För vissa företag har kostnaderna minskat och resultaten stärkts bland annat genom lägre reseaktivitet i verksamheten. Medan kvartalssiffrorna för det andra och tredje kvartalet mycket riktigt kom att präglas negativt av pandemin, blev resultaten trots allt bättre än befarat. Om vi tittar på den viktade sammansättningen av fonden steg försäljningen med 2,3 procent; EBIT steg med 6,4 procent och resultatet steg med 14,4 %.

Fondens värdeökning om 19 procent (C-klass) visar att våra bolag fick en ny prissättning under året. Därtill finns förväntningar om bättre omsättning och resultat framöver i takt med att vaccinationerna kommer igång och pandemin släpper taget.

Embracer, Instalco och DSV Panalpina är de bolag som uppvisade starkast försäljning under det gångna året  med en utveckling på 70, 21 respektive 22 procent. Det här är bolag som historiskt sett har vuxit genom lönsamma förvärv, och samtliga av dem fortsatte att göra förvärv under 2020. Om vi tittar på dem med svagare försäljningsutveckling hittar vi bland andra TGS och Neste vars efterfrågan sjönk som konsekvens av pandemin. När det gäller resultatutveckling sticker i synnerhet XXL ut. Bolaget har under en tid suttit på för stora varulager och lönsamheten i branschen har sjunkit på grund av ökad konkurrens. Med en ny ledning på plats, ökat lönsamhetsfokus i branschen, medvind från ”hemester”-trenden har lönsamheten i XXL emellertid förbättrats avsevärt.

Instalco som växt till ett av Sveriges största installationsbolag har med få undantag gjort det genom förvärv.

Ändringar i portföljen
Under året gjorde vi en del förändringar. Vi lyfte in tre nya bolag och sålde sex stycken.

I januari sålde vi våra aktier i finska Tikkurila och Harvia. I februari sålde vi även innehaven i Marimekko och svenska Intrum. Bolaget har dragits med höga skulder efter samgåendet med Lindorff och vi arbetade aktivt med bolaget under året för att få dem att minska sin skuldsättningsgrad. Under hösten blev vi tillräckligt förvissade om en förbättring tack vare en mer normal situation. Eftersom en stor del av deras verksamhet i Italien, Spanien och Frankrike påverkas av pandemin bedömde vi att en avsevärd del av kassaflödet skulle vara utsatt under en tid framöver. När man sedan valde att köpa tillbaka aktier istället för att betala av sina skulder, beslöt vi oss för att sälja samtliga av våra aktier i bolaget.

Istället tog vi in två nya bolag: norska Medistim som utvecklar och levererar medicinsk utrustning och svenska Munters. Munters tillhandahåller lösningar för bättre luftkvalitet för både industri och jordbruk. Bolaget grundades 1955 och är idag världsledande inom sin nisch. På senare år har man arbetat hårt med den strategiska inriktningen och vi känner oss trygga med att bolaget är väl rustat för framtiden. Under hela året har vi stärkt vår tro på Munters och har köpt fler aktier i bolaget.

Norska Medistim utvecklar medicinsk utrustning

I maj sålde vi våra aktier i Autoliv, då vi antog att det skulle ta tid för bilindustrin att återgå till gamla nivåer. Vi sålde även våra aktier i finska Ponsse. Detta är ett kvalitetsbolag som tillverkar skogsmaskiner. En fin nischprodukt till trots så innebär ökad konkurrens från nya aktörer och en cyklisk produkt att det kan dröja innan efterfrågan vänder åter. Vi har dessutom lagt ett halvår på att försöka bygga upp positionen utan att lyckas. Därför valde vi att sälja av hela vårt innehav.

I oktober lyfte vi in Embracer. Bolaget är baserat i Karlstad och utvecklar och publicerar spel för datorer och TV-konsoler. Grundaren, Lars Wingefors, har byggt upp bolaget under många år genom flera lyckade förvärv. Detta var också anledningen till att vi tog in bolaget i ODIN Norden när företaget behövde få in mer pengar för ytterligare förvärv. Vi tror att bolaget har goda tillväxtmöjligheter framöver. Med över 200 speltitlar, utvecklare och distribution håller de på att bygga upp en betydande koncern i den globala spelvärlden. Risken för misslyckade spel har blivit mindre givet den breda exponeringen. Sektorn har en god underliggande tillväxt och har fortsatt att växa under pandemin. Embracer är verksamma inom dator- och TV-spel med underhållning som syfte och ska inte förväxlas med penningspel eller vadslagning, vilket inte ingår i bolagets produkterbjudande.

Under hösten har vi minskat vår viktning i Handelsbanken något. Banken tillkännagav i september att man tänker lägga ned ett stort antal av sina kontor och att Oktogonen kommer att avvecklas. Samtidigt meddelade banken att miljardbelopp ska investeras i IT-utveckling. Den lokala närvaron och unika kulturen har legat till grund för vårt investeringsbeslut. Även om Handelsbanken enligt vår mening fortsatt är en av de bästa bankerna har vi minskat vårt innehav något.

Aktivt ägarskap
Vi är aktiva ägare och övervakar våra bolag ingående. Vi följer noga upp våra investeringar och har löpande möten med bolagsledningarna. Vi utövar aktivt ägarskap och under året lade vi 800 röster på 55 bolagsstämmor.

Vi sitter i valberedningar i portföljbolagen Munters, Addlife och XXL. En valberedning har till uppgift att utse styrelsen i ett bolag. I samtliga fyra valberedningar har vi valt in nya styrelseledamöter. Det här är ett viktigt arbete som vi bedriver tillsammans med andra stora ägare i bolagen.

Utsikter
På ODIN investerar vi i bolag snarare än i aktier. Vi har en tydlig femårshorisont för våra positioner, och vi vill exponera våra kunder mot bolagens utvecklingsresa. Om man äger de bästa bolagen med den bästa ledningen finns det också goda skäl till varför de klarar sig bäst i lågkonjunkturer.

De låga räntorna har kommit för att stanna och därför tror vi att aktiemarknaden på sikt kommer att tåla en högre prissättning än den vi har sett historiskt. Men oavsett hur marknaden utvecklas kommer vi även i fortsättningen att leta efter kvalitetsbolag med goda förutsättningar att skapa långsiktigt värde. Som vi ser det är de största riskerna knutna till ränteutvecklingen och stimulanspaket från centralbankerna. 10 år av sjunkande räntor har fungerat som ett dopingpreparat på ekonomin.

Fonden består idag av 33 procent små bolag, 30 procent medelstora bolag och 37 procent stora bolag. Det gångna årets börsuppgång har gjort att några av våra mindre och medelstora bolag har vuxit. ODIN Norden är en all cap-fond som ska ta del av de möjligheter vi hittar där ute, oavsett om bolagen är små eller stora. Som aktiv aktiehandlare har man alltid möjlighet att hitta bolag med goda utvecklingsmöjligheter. Därför tror vi att det är viktigt att vara selektiv under den kommande tiden. Det går alltid att hitta bolag med god kapitalavkastning, lönsam tillväxt och attraktiv prislapp.

Med förhoppning om ett gott investeringsår!

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.