Förvaltarkommentar ODIN Global juli

Juli blev en urstark månad på världens börser.

ODIN Global steg under juli, där avkastningen främst var driven av väldigt bra kvartalsrapporter från våra innehav. Rapporterna visade att underliggande försäljningstillväxt är fortsatt solid med höga marginaler – ett bevis på att företagen fortfarande kan föra vidare kostnadsökningar till sina kunder. En stor del av tillväxten beror på prisökningar, men vi ser att det i dagsläget inte sker på bekostnad av volymerna. Som väntat var bolagens kassaflöde svagare än vinstutvecklingen på grund av underliggande efterfrågetillväxt, lageruppbyggnad samt ökade kostnader från exempelvis resor och konferenser till följd av en normalisering efter covid. Samtidigt blir det alltmer tydligt att årets utmaningar hittills är en ”konsumentkris” som drabbar hushållen i form av stigande priser på främst energi och mat. Bolagens resultat och jobbmarknaden har hittills varit väldigt robusta.

Mycket bra rapportsäsong och börs i juli
Med start i juli började rapporterna att landa för årets andra kvartal. På aggregerad nivå var rapportsäsongen väldigt stark för vår portfölj med en stark top-line tillväxt om femton procent och en organisk om tio procent. Merparten av tillväxten härrör från inflation dvs. prisökningar men även från en fin volymtillväxt. I något fall noterar vi en marginalpress samt ökade kostnader vilket främst är ett arv från pandemin då exempelvis ökade kostnader för resor och mässor har ökat när ekonomierna öppnar upp. Över lag noterade vi ett något svagare kassaflöde än vanligt vilket dock var väntat då varulagren har ökat i år. Även slutmarknaden för B2C ser ut att ha försvagats något för bolagen totalt, vilket troligtvis beror på mer försiktiga konsumenter. Fondens exponering är dock främst mot B2B, vilket gör påverkan liten.

Starka kursreaktioner över lag
Vad det gäller framtidsutsikterna är det en majoritet av våra innehav som guidar upp snarare än sänker utsikterna för innevarande år. Efter ett svagt juni blev reaktionerna därför också starka på rapporterna och vi såg stora kursreaktioner på rapportdagarna från Alphabet, Beazley, Diploma, Microsoft, Etsy och Amazon som alla steg mellan fem och tio procent på rapportdagen. Kursutvecklingen i juli var särskilt stark i Etsy (US), Indutrade (SE), Atlas Copco (SE) och Diploma (UK) – där aktiekurserna steg med mer än 20 procent. De tre sistnämnda rapporterade en imponerande försäljningstillväxt på cirka 20 procent, varav hälften organisk vilket imponerar. Trots starka uppgångar är de dock fortfarande en bra bit ifrån toppnivåerna från slutet av förra året.
Specialförsäkringsbolaget Beazley har fortsatt att utvecklas väl och redovisade solida 87 procents totalkostnadsprocent och 26 procents premietillväxt. Vi investerade i aktien för ett år sedan och har fått bra betalt, då aktien är upp med 75 procent sedan köp.

Få svaga kvartalsrapporter
På den svagare sidan hittar vi enbart det tyska mjukvaruföretaget SAP och den amerikanska förpackningstillverkaren Ball. SAP har sänkt sina förväntningar på rörelseresultatet för 2022, vilket till viss del beror på svagare makro (och licensförsäljning), men främst på en ökad marginalpress till följd av snabbare skiften till molnbaserade intäkter. Utvecklingen är dock som förväntad och utgör en viktig del i vår investeringstes då framtida tillväxt framför allt kommer att ske inom molnet.

Den enda aktien som backade på rapportdagen var Ball, vår amerikanska tillverkare av aluminiumförpackningar. Ball levererade en stark försäljningstillväxt på 20 procent men en blandning av andra negativa förhållanden skickade ned aktien med 18 procent. Företaget upplever för närvarande utmaningar relaterade till hög (och okontrollerad) inflation och fallande efterfrågan på återvinningsbara aluminiumburkar. Det senare verkar ha kommit som en överraskning för ledningen som satsat stort på ökad kapacitet de senaste åren. Vi ser inte att den långsiktiga investeringstesen har förändrats – bolaget verkar i en relativt konsoliderad bransch och i en strukturellt växande marknad. Men vi kommer ändå att följa bolaget noga när det gäller hur de hanterar utmaningarna på kort sikt.

Ökad exponering mot läkemedelsindustrin
Under juli fortsatte vi att bygga upp en position i det schweiziska läkemedels- och diagnostikbolaget Roche som gör att vi får en större exponering mot läkemedelsindustrin. Under de kommande åren kommer världens befolkning att åldras och åldersrelaterade sjukdomar som cancer och Alzheimers kommer att vara det största hotet mot en god ålderdom.

Roche, som är världsledande inom cancerforskning- och läkemedel, har över åren byggt upp en position de har försvarat i många år genom branschledande forskning och utveckling. Vi har följt Roche under lång tid och vi bedömer att det nu ett bra tillfälle att kliva in i aktien. Bolagets exponering har även blivit mer diversifierad de senaste åren. Ledningen har exempelvis på ett imponerande sätt ersätt förlorad försäljning från läkemedel där patent gått ut med nyutvecklade. Inträdeshindren från konkurrenter är stora och främst så inom biologiskt framställda läkemedel, som i dag står för 80 procent av försäljningen, vilket gör affärsmodellen robust över tid. Vi gillar också deras långsiktiga fokus och förnuftiga kapitalallokering, som historiskt har imponerat.

Vad kan vi vänta oss framöver?
Rapportsäsongen visade med all tydlighet att bolagen fortsatt mår väldigt bra vilket ökar sannolikheten för en stark börshöst. Rapporterna visade också på att bolagens anpassningsförmåga fortsatt är imponerande givet hur föränderlig omvärlden har varit inte bara i år utan även de senaste åren. Med det sagt så kommer rapporterna för resten av året att vara väldigt viktiga. Eventuella avmattningar etcetera kommer sannolikt att leta sig in i rapporterna för tredje och fjärde kvartal. Men hittills verkar rådande omständigheter främst drabba bolag med en stor exponering mot slutkonsumenter, där det märks en viss avmattning, även om det knappast inte är i närheten av någon kollaps. I stället verkar årets utmaningar främst vara en ”konsumentkris” som drabbar hushållen i form av stigande priser på främst bränsle, el och mat. Bolagens resultat och jobbmarknaden har hittills varit väldigt robusta. Samtidigt kommer även försiktiga tecken om att inflationen så sakteliga är på väg att avta. Exempelvis föll den amerikanska inflation i juli från 9,1% (y/y) i juni till 8,5% (y/y). Juli månads inflationssiffra ökar därmed sannolikheten för att Fed kommer att minska åtstramningstakten genom att höja räntorna med 50 bps snarare än 75bps vid FOMC-mötet i september – även om augustis inflations- och sysselsättningssiffror fortfarande har potential att ändra utsikterna till dess.

Rapport med siffror

Bro i Paris

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.