Förvaltarkommentar ODIN Global april

Rapportsäsongen för årets första kvartal är nu i gång, och hälften av våra bolag rapporterade i april.

Som vanligt är vi mest angelägna om att fånga upp eventuella förändringar i bolagens konkurrensposition. Det är också intressant att fånga upp om de huvudsakliga underliggande tillväxttrenderna har förstärkts eller försvagats. Huruvida intjäningstillväxten i kvartalet är en eller två procent bättre eller sämre än analytikernas förväntningar är däremot inte lika relevant, även om detta kan driva värdering och aktiekurser på kort sikt.

Ett innehav som kom med intressanta nyheter relaterade till sin konkurrensposition är Microsoft. Med lanseringen av OpenAIs ChatGPT är de flesta nu fullt medvetna om kraften i artificiell intelligens (AI). Microsoft, som har investerat i OpenAI, har ett avtal om att integrera Open AI:s GPT-modeller i sin programvara. Användare av Microsofts Office-produkter kommer successivt att börja se förbättringar i Excel, PowerPoint och Teams, som drivs av ny AI-baserad funktionalitet, men det är bara en liten del av de positiva effekter AI kommer att ha för Microsoft.

Microsoft kunde även rapportera om intresse från nya kundgrupper som nu överväger att använda bolagets molntjänst Azure för ”tunga” uppgifter, som att utveckla nya läkemedel, då AI integreras in i Azure. Microsofts GitHub, som används av programutvecklare för att bygga, leverera och underhålla programvara, har en ”AI copilot” som hjälper mjukvaruutvecklaren med kodning. Internt för nu Microsoft diskussioner kring hur de bästa ska prissätta sina tjänster inom AI.

Att AI kommer att påverka alla bolag och branscher framöver på ett eller ett annat sätt blir annars alltmer tydligt. Inom AI verkar Microsoft ha fått ett försprång vilket kommer att stärka deras konkurrensposition och tillväxtutsikter. Vi kommer framöver ägna en hel del tid åt att analysera och bilda oss en bild av hur AI kommer att påverka de bolag vi äger.

De mer generella iakttagelserna från rapportsäsongen är annars att tillväxten har hållit emot förvånansvärt väl även för de bolag som anses vara mer konjunkturkänsliga. Ett exempel är svenska Atlas Copco som rapporterade stark tillväxt och betydligt bättre orderingång än väntat. Vi noterar också en stark förbättring av kassaflödet efter en period av leveransproblem och lageruppbyggnad. Sammantaget har de flesta av våra innehav överraskat positivt hittills.

Under april fick vi ett starkt bidrag från Burford Capital vars aktie steg med hela 79 procent under månaden. Burford är den globala ledaren och leverantören av finansiering av rättstvister från tredje part. Den största rättstvisten ur ekonomisk synvinkel är en tråkig sådan relaterad till Argentinas kontroversiella nationalisering av oljebolaget YPF 2012. I slutet av mars nådde en amerikansk domstol ett positivt beslut i fallet, som potentiellt kan vara värt över 2 miljarder dollar för Burford. Mot bakgrund av bolagets marknadsvärde på 1,5 miljarder NOK (före prisuppgången) är detta så klart enormt. Burford har en stor portfölj av ärenden och vår investering är inte beroende av utfallet i enskilda fall utan det positiva resultatet i YPF-fallet är därför en bonus. Vi anser fortsatt att Burfords portfölj är undervärderad och förväntar oss en positiv utveckling i flera av Burfords rättsfall vilket kommer att driva ytterligare värdetillväxt på lång sikt.

Den enda förändringen i portföljen under april är försäljningen av vår position i Lumine Group, som delades ut av Constellation Software i mars. Constellation, som är fondens största position, äger 61 procent av Lumine, och givet den relativa prissättningen av de två aktierna ser vi det som mer lämpligt att äga Lumine genom vår position i Constellation.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.