Förvaltarkommentar ODIN Europa april

Den europeiska aktiemarknaden har utvecklats starkt sedan i höstas.

Stämningen har vänt och rädslan för en recession har avtagit, driven av en återöppning av ekonomin hos en av Europas viktigaste handelspartner, Kina, samt lägre energipriser och statliga subventioner som kollektivt har satt mindre press på företag och hushåll. Vi ser nu att globala investerare återigen börjar vikta upp i europeiska aktier efter 8 års försäljningar.

Resultatsäsongen har precis börjat för bolagen i fonden. Sammantaget ser tillväxten ut att hålla i sig, men orderingången mattas av. Lönsamheten är fortsatt solid, vilket indikerar en bra prissättning under en period av hög inflation. Kassaflödet till bolagen har återhämtat sig starkt efter ett svagt 2022 med hög orderingång och ökade lager. Vi tar hänsyn till svagare resultat framöver.

Vi har tagit in det franska företaget Legrand under månaden. Företaget har en globalt ledande position inom elektrisk och digital infrastruktur. De levererar lågspänningskomponenter till byggnader, industri och datacenter och har en produktportfölj på 300 000 produkter och 70 olika varumärken. Under flera decennier har företaget visat en stark förmåga att höja sina priser. Prissättningen beror delvis på elektrikernas preferens för produkter de känner till – som är lätta att installera och har få brister. Sett till en byggnads totalkostnad står el för cirka 8 procent, varav endast 20 procent är komponenter. Resterande 80 procent är installationskostnader (arbete).

Vi tror att företaget över tid kommer att dra stor nytta av strukturella trender som elektrifiering, smartare hem och städer, mer data och uppkopplade produkter samt energieffektivitet. Utöver detta har bolaget en bra konsoliderings- och förvärvsstrategi. Vi gillar företagets kultur och ledarskap som fokuserar på ett starkt innovationsfokus, långsiktig styrning och bra incitamentssystem. Vi anser att aktien är relativt attraktivt prissatt.

Vi har fått ett starkt positivt avkastningsbidrag från Burford Capital under månaden där aktien steg med 79 procent. Företaget är den globala ledande leverantören av finansiering av rättstvister från tredje part. Pandemin gjorde att de flesta rättsfall lades på is. Återöppnandet har lett till en catch-up-effekt där fler ärenden nu är avgjorda och realiserade. Burford är väl diversifierat med en exponering mot cirka tusen olika fall. Det största fallet ur ekonomisk synvinkel är en långvarig tvist relaterad till Argentinas kontroversiella nationalisering av oljebolaget YPF 2012. I början av den här månaden nådde den amerikanska domstolen ett positivt beslut i fallet, som potentiellt kan vara värt över 2 miljarder dollar för företaget. Mot bakgrund av bolagets marknadsvärde på 1,5 miljarder NOK (före prisuppgången) är detta enormt. Utfallet i detta enskilda fall har inte varit centralt för vår investeringstes, och vi tar detta som en bonus. Vi tror på en fortsatt stark utveckling för Burford och anser att deras portfölj av ärenden är undervärderad av marknaden. Dessutom är bolagets resultat oberoende av den allmänna ekonomiska aktiviteten och aktien passar därmed väl in i en portfölj ur en diversifieringssynpunkt.   

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.