En föränderlig värld

Första halvåret 2022 kommer att gå till historien som ett av de svagaste på väldigt många år.

Börsutvecklingen under första halvåret
Nästan alla börser har fallit betydligt sedan nyår. Nästan allt som bidrog till börsuppgången under de senaste åren har vänts till motsatsen under 2022.

Först och främst har högre räntor och inflation gjort marknaden mycket mindre riskbenägen. Under de senaste 15 åren har kontinuerligt lägre räntor lett till högre värdering av alla riskfyllda tillgångsslag som aktier, fastigheter och obligationer. Samtidigt har massiva statliga stödpaket stöttat upp ekonomin ända sedan finanskrisen. Den utvecklingen nådde sin topp under coronapandemin. I de flesta länder lades enorma summor på att hålla hjulen igång.

Det vi nu ser är en omsvängning i både finans- och penningpolitiken i de flesta länder. Räntorna stiger. Man kan inte längre räkna med att staten ska dras med stora underskott för att stödja ekonomin och finansmarknaderna. Hittills har omställningen varit brutal, inte minst för aktiemarknaderna. Framför allt företag med hög förväntad tillväxt har haft en markant nedgång. Nasdaq-börsen i USA och Stockholmsbörsen har båda fallit med drygt 25 procent hittills i år. I Norge har kriget i Ukraina lett till höga oljepriser. Oslobörsen är därför en av de börser som utvecklats bäst i år och har legat på en i stort sett oförändrad nivå sedan nyår.

ODINs fonder släpar efter
Efter ett mycket bra 2021 har ODINs fonder fallit avsevärt under 2022. De flesta av våra aktiefonder har också utvecklats svagare än börserna hittills i år. Det finns flera anledningar till detta.

Hittills i år är investerarnas riskbenägenhet lägre. Det har våra fonder märkt av på flera sätt. Många av aktierna i våra portföljer steg kraftigt under 2021, vilket gav en relativt hög prissättning. I år har värdeaktier utvecklats mycket bättre än aktier med högre prissättning. Dessutom har det funnits en tendens att sälja vinnarna från 2021 och köpa aktier som utvecklades svagt förra året.

ODIN-fonderna har många aktier som utvecklades mycket starkt förra året. Högre räntor har också medfört att man inte vill betala lika mycket för framtida tillväxt. I ODIN investerar vi i kvalitetsföretag som vi anser har potential för lönsam långsiktig tillväxt. Även om företagen fortfarande utvecklas positivt och tillväxtpotentialen är oförändrad har priset på många av dessa företag fallit. Det är våra svenska fonder – ODIN Fastighet, ODIN Small Cap och ODIN Sverige – som har varit svagast i år. Tyvärr har våra andelsägare upplevt att värdena fallit med mellan 30 och 45 procent. En dramatisk utveckling som vi lyckligtvis inte upplever så ofta.

Stockholmsbörsen är som bekant en av de svagaste börserna i år med en nedgång på cirka 25 procent. Dessutom har vi haft enskilda bolag som fallit betydligt mer än så. I ODIN Sverige har Storskogen och Addlife fallit med cirka 60 respektive 75 procent. Enbart dessa två bolag har bidragit med nästan 5 procent av den minskade avkastningen i fonden. I ODIN Fastighet har vi även haft bolag som SBB och K2A. De har båda fallit med mer än 70 procent hittills i år. ODIN Small Cap har också en del aktiepositioner som har fallit markant i år. CTEK och Troax Group har båda fallit med mer än 60 procent i år, vilket bidrar till den stora nedgången för ODIN Small Cap. Det är de vinnande fonderna från förra året och fonderna har haft en god avkastning under de senaste två åren.

Föränderliga marknader 
De senaste 10–15 åren har aktiemarknaden präglats av en ökad riskbenägenhet bland investerarna. Generellt kan man säga att ju mer risk man har varit villig att ta, desto bättre avkastning har man haft. Kapital har varit praktiskt taget gratis och staten har utgjort ett ”skyddsnät” för finansmarknaderna. I ett sådant klimat kan bubblor snabbt uppstå och aktier övervärderas. Framför allt har många företag med svaga resultat och orealistiska tillväxtplaner fått enormt hög värdering på börsen. Inledningen på 2022 representerar slutet på den här perioden och början på en ny. I framtiden tror jag att marknaderna kommer att bli mer selektiva. Riskbenägenheten kommer inte att vara lika stor som tidigare.

Det gäller att investera i företag med goda resultat, bra balansräkningar och realistiska tillväxtambitioner. Geopolitiken kommer i större utsträckning att påverka ekonomierna och börserna. Ekonomierna blir mindre öppna och den globala handeln har nått en temporär toppnivå. Under pandemin och kriget i Ukraina har många länder insett att de behöver bli mer självförsörjande.  Trenden med ökad outsourcing av produktion tror vi kommer att upphöra eller förändras. Summan av detta blir högre inflation och lägre ekonomisk tillväxt. Det blir svårare att investera i ett sådant klimat. Man kan inte längre utgå från att riskbenägenheten hela tiden kommer att öka. Inflationen gör att företagens kostnader kommer att stiga och sätta press på resultatet. Då gäller det att hitta företag som befinner sig i en position där de kan höja priserna med mer än de stigande kostnaderna.

Det är just den typen av bolag vi inom ODIN försöker hitta till våra portföljer. Framöver handlar det om att hitta de bästa kvalitetsbolagen, snarare än de spännande berättelserna. Marknaden kommer sannolikt att straffa företag med luftiga och orealistiska tillväxtplaner. Jag tror att ODIN är väl positionerat för detta med vårt fokus på hållbara kvalitetsföretag med starka positioner och bra resultat.

Har vi det största börsfallet bakom oss?
Hittills under 2022 har börserna fallit kraftigt. Jag vågar förutspå att det inte kommer att bli så mycket värre framöver. Marknaden har redan räknat in betydligt högre räntor och inflation. De flesta börser nådde en bottennivå omedelbart efter Rysslands invasion i slutet av februari. Sedan dess har inte så mycket försämrats. Kanske var pessimismen som störst veckan efter invasionen. Vi vet att räntorna kommer att stiga och att vi inte kommer att bli av med inflationen i en handvändning. Det visste vi inte för ett halvår sedan, inte heller att ett stort krig skulle bryta ut mitt i Europa. Det man redan vet påverkar sällan marknaderna nämnvärt. Dessutom utvecklas de flesta bolag i våra portföljer fortfarande bra och vi kan köpa många av dem till ett helt annat pris än för några månader sedan. Det gör mig optimistisk.

Med förhoppning om ett bättre investeringsår kommande halvår,

Alexander Miller

Investeringsdirektör Alexander Miller

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.