Årskommentar ODIN Sverige 2021

Med en avkastning på över 50 procent har år 2021 blivit ett av de bästa åren i ODIN Sveriges 27 år långa historia.

Med en avkastning på över 50 procent har år 2021 blivit ett av de bästa åren i ODIN Sveriges 27 år långa historia. Fondens jämförelseindex har också haft ett av sina bästa år, med en uppgång på 37 procent. Vi har också sett starka uppgångar globalt, på de stora börserna i USA och Europa, och flera av de asiatiska och sydamerikanska börserna.

Fondens utveckling under 2021
För både fonden och jämförelseindex har 2021 varit det bästa året sedan 2009, som var det år då börsen återhämtade sig efter finanskrisen som började 2008. Det året steg fondens jämförelseindex med 51 procent, och ODIN Sverige med dryga 62 procent. Det enda börsåret som under fondens livstid varit bättre än 2009 var IT-yrans 1999 då jämförelseindex ökade med hela 58 procent och ODIN Sverige hamnade något efter med knappa 52 procent. Ur ett historiskt perspektiv har alltså 2021 varit ett mycket gott år, även om det inte är det mest extrema vi sett.

Under sommaren 2021 passerade ODIN Sverige 10 000 procents avkastning, efter avgifter sedan starten år 1994. Under samma period har jämförelseindex, som antas vara helt avgiftsfritt, genererat en avkastning om ca. 2 300 procent. Det är långsiktigt värdeskapande vi fokuserar på att ta del av, och det är de långsiktiga resultaten vi är mest stolta över. 

Vår övertygelse är att den långsiktiga avkastningen på en investering styrs av det fundamentala värdeskapandet som sker i de bolag vi väljer att investera i. Dessa fundamentala värden skapas inte av aktiekurserna utan av de människor som jobbar inne i bolagen. Det är deras hårda arbete, och förmåga att se och ta de möjligheter som uppstår, även i tuffa perioder, som skapar värde.

Fondens förvaltade kapital passerade 26 miljarder precis innan årsskiftet. Det är otroligt glädjande att ha fått det förtroendet från våra kunder. Vi tror fortfarande fonden kan bli betydligt större utan att vi behöver begränsas av dess storlek. Fonden klassificeras fortfarande som en småbolagsfond av Morningstar och ODIN Sverige kommer fortfarande att ha ett all-cap mandat.

Vår investeringsfilosofi och vår strategi är oförändrad. Vi utgår alltid ifrån ODIN-modellen när vi bedömer olika investeringsalternativ och vi är övertygade om att den kommer hjälpa oss att hitta de bästa bolagen, som kan hantera både medgångar och motgångar på bästa sätt, även i framtiden. Vi kommer arbeta hårt för att lyckas med det, och om vi lyckas, tror vi att även framtiden kommer vara ljus för ODIN Sveriges andelsägare.

Bidragsgivare 2021
Under ett mycket starkt börsår som 2021 går de flesta aktiekurser upp. Så även för ODIN Sveriges del. Av de 35 bolag som ingår i portföljen vid utgången av 2021 har endast fyra bolag uppvisat en negativ kursutveckling under året.

Positiva bidragsgivare
På den positiva sidan sticker AddLife (+165%) ut mest i år igen. Andra aktier som gått mycket starkt, och dessutom haft en betydande portföljvikt, är Beijer Alma (+110%), Biotage (+88%) och Sagax (+80%).

AddLife (+165%) är den aktie i portföljen som gått allra starkast i år. Eftersom AddLife är fondens näst största innehav är det även den klart starkaste bidragsgivaren till fondens avkastning under 2021. Vi har successivt minskat portföljvikten under året, men valt att behålla AddLife som näst största innehav. AddLife är en tillverkare och återförsäljare av medicinteknisk utrustning till sjukvårdssektorn. Delar av verksamheten har gynnats av pandemin vilket ökat lönsamheten kraftigt de senaste två åren, även om vissa delar av verksamheten också missgynnats. Den ökade intjäningen har sysselsatts i flera attraktiva förvärv som positionerar AddLife inom nya attraktiva nischer, samtidigt som allt fler datapunkter indikerar att utrustning för virustestning m.m. fortfarande kommer behövas i relativt stor utsträckning framöver, vilket bidragit till den starka utvecklingen. Vår bedömning är att AddLife länge varit mycket välpositionerat för framtiden och att den positionen stärkts ytterligare det senaste året.

Beijer Alma (+110%) var fondens svagaste bidragsgivare under 2020, men har varit en av de allra starkaste under 2021. Vi har justerat ned portföljvikten under året, men valt att behålla en medelhög vikt. Beijer Alma är en industrigrupp som består av de tre dotterkoncernerna Lesjöfors (specialfjädrar), Habia Cable (specialkablar) och Beijer Tech (industriell handel och övrig verksamhet). Pandemin hade en negativ effekt på alla tre dotterkoncerner under 2020, men under 2021 har vi sett en kraftig återhämtning i omsättning och de högsta marginalerna sedan 2011, vilket också gett effekt på aktiekursen.

Biotage (+88%), som gör instrument och förbrukningsvaror för separation, som bl.a. används inom läkemedelsindustrin, samt vid blodanalys och t.ex. vattenrening, har också utvecklats mycket väl under året. Även här har vi minskat portföljvikten, men valt att behålla en medelhög vikt.

Sagax (+80%), som förvärvar och förvaltar logistikfastigheter har fortsatt sin framgångsrika resa under året vilket belönats rikligen av aktiemarknaden. Även här har vi minskat portföljvikten under året, men valt att behålla en medelhög vikt.

Abisko vinter

Negativa bidragsgivare
Munters (-16% kursutveckling under 2021) har varit den svagaste och enda väsentligt negativa bidragsgivaren till portföljen under 2021. Aktien har straffats av ett par svaga rapporter under året och sentimentet kring aktien har försvagats. Munters har definitivt haft operativa utmaningar, men fundamentalt tycker vi ändå att bolaget utvecklas åt rätt håll eftersom man har lyckats förbättra lönsamheten väsentligt från 2017 till 2020, och förbättringarna har fortsatt i 2021 trots en mycket tuff miljö det senaste året med pandemirestriktioner, komponentbrist osv. De är fortfarande en bit ifrån att nå sina finansiella mål, men vi bedömer det inte som osannolikt att de kan klara det. Om de lyckas med det tror vi Munters kommer bli en god investering de kommande åren. Men som alltid är det upp till bevis för bolaget att leverera. Vi följer utvecklingen noga, och vi är exempelvis med i valberedningen eftersom vi är aktiva ägare som gärna påverkar i en positiv riktning där vi har möjlighet.

Sinch (-14%) har också haft en svag kursutveckling under året efter ett kraftig fall i samband med att Q3-rapporten publicerades i november.

Den negativa bidragseffekten har dock varit begränsad till följd av en relativt låg portföljvikt samt att vi minskade positionen ca. en månad innan Q3-rapporten. Rapporten i sin helhet var ungefär i linje med förväntan, men marginalerna var lägre än väntat drivet av både prispress från de största kunderna (världens största techbolag) och ökade kostnader från telekomoperatörer. Detta har skapat en oro kring huruvida lönsamheten i branschen strukturellt försämras. I en aktie som var upp över 800 procent på två år (innan det senaste fallet), där det dessutom gjorts många stora viktiga förvärv som nu integreras, så är det inte konstigt att marknaden är extra nervös. Vi tror Sinch har en mycket stark position och att kursreaktionen på rapportdagen var överdriven, men vi kommer följa utvecklingen mycket noga den kommande tiden.

Securitas (-6%) är det minsta innehavet i portföljen (0,5% av fonden), som vi också minskat under året, varför den negativa bidragseffekten varit minimal.

Embracer (-2%) är fondens största innehav (8,2% portföljvikt) men trots att aktiekursen sjunkit något under året har aktien gett ett positivt bidrag till portföljen, eftersom positionen minskades på relativt höga kurser i februari, och har därefter ökats på lägre kurser än vid årsslutet.

Ändringar 2021
De främsta förändringarna i år är att vi har valt att delta i tre börsnoteringar (Storskogen, Cary och Hemnet) och även investerat i ytterligare två bolag som noterats i år eller förra året. Det enda innehavet som har sålts under året är Ahlstrom-Munksjö, som köptes ut från börsen med tveksamma metoder vilket beskrevs utförligt förra året.

Storskogen utgör den största nyinvesteringen vi gjort under året och vi valde att var ankarinvesterare i samband med börsnoteringen. Bolaget är en serieförvärvare likt Indutrade, Lifco och Addtech som vi ägt i många år, men kännetecknas av ännu högre förvärvstempo och en ännu större spridning mellan olika branscher och geografier. Vi har känt till bolaget i flera år och hade ett första möte med ledningen i 2020, nästan ett år innan börsnoteringen. Eftersom vi initialt var skeptiska till den mycket högra förvärvstakten hade vi ett stort antal möten med ett antal personer inkl. grundarna, styrelseordförande, rådgivare, analytiker och övriga bekanta som arbetat med eller i bolaget, och vi granskade utvecklingen i ett stort antal av de bolag Storskogen förvärvat. Detta arbete gav oss förtroende för grundarna och den organisation de byggt. Vi tror bolaget har goda förutsättningar för att fortsätta den framgångsrika resa de gjort det senaste decenniet. Om de lyckas med det är vi övertygade om att Storskogen kommer bli en god investering för ODIN Sveriges andelsägare.

Cary Group utgör den näst största nyinvesteringen vi gjort under året och även där var vi ankarinvesterare i samband med börsnoteringen. Cary Group äger bl.a. Ryds Bilglas i Sverige som gått från en liten spelare till solklar marknadsledare med överlägsen lönsamhet trots ett attraktivt kunderbjudande med låga priser. Positionen inför framtiden är stark och vi tror framgångsresan i Sverige kommer kunna upprepas på många europeiska marknader, och inom flera närliggande tjänster, vilket bäddar för lönsam tillväxt i många år framöver. De är nu störst i Sverige och hade redan innan noteringen börjat bygga positioner i Norge, Danmark, UK och Spanien där det finns mycket kvar att göra. Efter noteringen har bolaget även klivit in på både den tyska och den portugisiska marknaden genom två attraktiva förvärv, samtidigt som man också gjort ytterligare ett förvärv i Norge som stärker positionen där. Även här är vi övertygade om att Cary kommer bli en god investering för våra andelsägare, så länge de fortsätter på den inslagna vägen i de kommande åren.

Electrolux Professional köptes in under maj månad. Bolaget, som tillverkar högkvalitativ köks- och tvättutrustning till professionella kunder, har varit den dolda diamanten i Electrolux-koncernen eftersom de uppvisat en stark historisk prestation med betydligt högre lönsamhet och tillväxt än övriga Electrolux. Pandemin har satt affärsmodellen på prov men vår bedömning är att bolaget ser ut att ta sig igenom krisen på ett imponerande sätt och går betydligt bättre tider tillmötes. Positionen inför framtiden är stark eftersom de är marknadsledare i Europa och har en stark balansräkning med tydlig ambition om att växa via förvärv i USA. Efter att de i oktober annonserade förvärvet av Unified Brands har de också visat att de exekverar på den kommunicerade planen. Trots att aktien gått mycket sedan noteringen mitt i krisen 2020 är vår bedömning att de långsiktiga förväntningar som ligger i priset är relativt låga jämfört med vad vi tror bolaget kommer kunna prestera över tid, vilket borde göra det till en god investering för våra andelsägare.

Hemnet noterades i april och vi deltog i noteringen genom att investera en liten andel av fonden (0,9 procent) i bolaget. Hemnet har en mycket god historisk prestation med lönsam tillväxt i många år, samt en utomordentligt stark position inför framtiden givet att det är den dominerande marknadsplatsen för bostäder i Sverige. Vi bedömer att värdet av Hemnets tjänster vida överstiger de priser som bostadssäljare i dagsläget betalar för att använda tjänsten, vilket möjliggör prisökningar och god vinsttillväxt i många år framöver. Priset på aktierna är dock inte heller lågt, men vår bedömning var att det fundamentala värdet översteg noteringskursen och att det därefter fortsatt att öka. Vi tror Hemnet kommer vara en god investering på lång sikt, men givet att det redan ligger relativt höga förväntningar i nuvarande pris har vi valt att endast ta en begränsad position.

Cint var den sista nyinvesteringen vi gjorde under 2021, i samband med att bolaget genomförde en emission för att finansiera förvärvet av sin största konkurrent, Lucid. Cint tillhandahåller en digital marknadsplats där köpare av konsument-undersökningar (ex. stora globala varumärkesbolag) på ett automatiserat sätt kan upphandla konsumentundersökningar från ett stort antal så kallade panelbolag som har direktkontakt med flera hundra miljoner konsumenter globalt. Vi spenderade mycket tid på att analysera Cint inför börsnoteringen i februari, men valde att avstå då vi inte landade helt i ett par frågor. Sedan dess har bolaget rapporterat tre kvartal med mycket stark organisk tillväxt och hög lönsamhet, och våra frågetecken besvarades. Förvärvet av Lucid gör dessutom Cint till den dominerande globala marknadsledaren vilket vi tror förflyttar dess marknadsposition från mycket stark till exceptionellt stark. Aktien är dock dyr, och förvärvet är inte riskfritt, varför vi enbart investerade en liten andel av fondens medel (strax under en procent) i emissionen.

Utsikter för 2022
Vi vet inte hur börsen kommer utvecklas 2022. Precis som vi för två år sen inte visste hur börsen skulle utvecklas 2020. För två år sen hade vi ingen aning om att vi skulle få en global pandemi, och att samhällen världen över plötsligt skulle stängas ner. Så omfattande nedstängningar har aldrig tidigare genomförts. När det väl hände, börsen rasade, och alla insåg allvaret i situationen, så anade vi inte att börsen skulle komma tillbaka så starkt och kraftigt som den gjorde. Men både 2020 och 2021 blev ändå två mycket bra år för ODIN Sveriges andelsägare. Hur kommer det sig?

Vår ambition är att äga de bästa bolagen. De bästa bolagen har en stark företagskultur som gör att de kan se och ta de möjligheter som uppstår. De fokuserar på möjligheterna och inte bara på problemen, och kan snabbt anpassa verksamheten när verkligheten ändras. Det har vi sett många exempel på bland våra portföljbolag under pandemin – bolag som vågat vara offensiva, gå in på nya marknader och göra nya förvärv, trots osäkerheten i omvärlden. Det har lönat sig i både 2020 och 2021, och vi tror även den sortens företagskultur kommer löna sig framöver.

På ODIN spekulerar vi inte i aktier, utan vi investerar i bolag. Många ser spekulation och investering som synonymt, men för oss är skillnaden fullständig, och det genomsyrar allt vi gör. En spekulant fokuserar på priset, medan en investerare fokuserar på kvaliteten och det fundamentala värdet. Aktiekursen är bara priset på en aktie. Det viktiga är bolagets fundamentala värde, och hur det värdet utvecklas över tid. Det har sagts förut, men det tål att upprepas: Price is what you pay, value is what you get.

Vi vet som sagt inte vad 2022 kommer bjuda på, men vi tycker att vi äger bolag som står väl rustade, oavsett vad som skulle hända. Vi har en väldiversifierad portfölj av högkvalitativa bolag som överlag har starka marknadspositioner, tillväxt, god lönsamhet, låg skuldsättning och inte minst en stark företagskultur och skickliga ledare. Priserna på aktier har visserligen gått upp, men givet fortsatt låga räntenivåer världen över så känner vi inte till något mer attraktivt tillgångsslag för den som har möjlighet att vara långsiktig.

Vi kommer fortsätta att arbeta hårt, helt enligt ODIN-modellen, och göra vårt yttersta för att framgångssagan ODIN Sverige ska få alla förutsättningar för att fortsätta sin lyckosamma resa. Om vi gör vårt jobb väl, och lyckas fortsätta hitta och investera i de bästa bolagen (som skapar stora fundamentala värden), så är vi övertygade om att det kommer reflekteras i aktiekurserna vilket kommer fortsätta att gynna oss som andelsägare även framöver.

Månadsrapport med siffror

Sverige, Flagga, Gamla Stan, byggnader

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.