Årskommentar ODIN Small Cap 2021

Med en avkastning på över 59 procent har år 2021 blivit ett exceptionellt första helår i ODIN Small Caps snart två år långa historia.

Fondens jämförelseindex har också haft ett mycket bra år. Vi har också sett starka uppgångar globalt, på de stora börserna i USA och Europa, och på flera av de asiatiska och sydamerikanska börserna.

Fondens utveckling 2021
För Stockholmsbörsens breda SIXPRX-index, som avkastat hela 39 procent, har 2021 varit det bästa året sedan 2009. Det året som börsen återhämtade sig efter finanskrisen som började 2008. År 2009 steg indexet med 53 procent. De enda börsåren som varit bättre än 2009 var IT-yrans 1999 samt SIXPRX-indexets första år, 1993, då indexet ökade med hela 57 procent båda åren. Ur ett historiskt perspektiv har alltså 2021 varit ett mycket bra år, även om det inte är det mest extrema vi sett.

Sedan starten den 28 januari 2020 har ODIN Small Cap avkastat över 128 procent, vilket är ungefär dubbelt så mycket som jämförelseindex. Vi fokuserar på långsiktigt värdeskapande, och det är de långsiktiga resultaten vi är mest stolta över. 

Vår övertygelse är att den långsiktiga avkastningen på en investering styrs av det fundamentala värdeskapandet som sker i de bolag vi väljer att investera i. Dessa fundamentala värden skapas inte av aktiekurserna utan av de människor som jobbar inne i bolagen. Det är deras hårda arbete och förmåga att se och ta de möjligheter som uppstår, även i tuffa perioder, som skapar värde.

Fondens förvaltade kapital har passerat 6 miljarder under året. Det är otroligt glädjande att ha fått det förtroendet från våra kunder. Vi tror fortfarande att fonden kan bli betydligt större utan att vi behöver begränsas av dess storlek.

Vår investeringsfilosofi och vår strategi är oförändrad. Vi utgår alltid från ODIN-modellen när vi bedömer olika investeringsalternativ och vi är övertygade om att den kommer hjälpa oss att hitta de bästa bolagen, som kan hantera både medgångar och motgångar på bästa sätt, även i framtiden. Vi kommer arbeta hårt för att lyckas med det. Om vi lyckas kommer även framtiden att vara ljus för ODIN Small Caps andelsägare.

Bidragsgivare 2021
Under ett mycket starkt börsår som 2021 går de flesta aktiekurser upp. Så även för ODIN Small Caps del. Av de 35 bolag som ingår i portföljen vid utgången av 2021 har endast fem bolag uppvisat en negativ kursutveckling under året. Den negativa kursutvecklingen har i flera av fallen haft en mycket begränsad effekt på portföljen, givet portföljvikt och köptillfälle.

Största positiva bidragsgivare
Ett antal aktier har haft en exceptionellt stark utveckling under året, och nio av portföljens 35 innehav har sett kursuppgångar på över hundra procent. Här är en kort sammanfattning av fem av de bolag som haft störst positiv effekt på portföljen.  

NCAB (+234%) har accelererat sin tillväxt och förbättrat sina marginaler avsevärt och dessutom fått en rejäl multipelexpansion på köpet, inte minst drivet av fyra förvärv som befäster bolagets position. Vi har minskat vår position något under året men har behållit en hög portföljvikt.

NP3 (+199%), har också varit mycket aktiva på förvärvsmarknaden under året och därmed accelererat sin tillväxt vilket aktiemarknaden belönat med en högre värdering.

CTEK (+193%), som börsnoterades under det tredje kvartalet (se under Ändringar nedan), fick en extremt stark kursutveckling redan den första dagen. Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet blev en besvikelse men eftersom det främst berodde på att en stor order försenats, varför en del av omsättningen inte kan bokas förrän nästa kvartal, blev inte konsekvenserna på aktiekursen så dramatiska. Efter att ha köpt mycket aktier i samband med noteringen har vi minskat vår position något, men behållit en hög portföljvikt. 

Troax (+141%) har fått rejäl omsättningstillväxt under 2021 efter ett pandemidrabbat 2020. Bolagets beroende av bilindustrin har också minskat till fördel för lager och logistik som driver en allt större andel av omsättningen, vilket också båda gott för framtiden. Vi har behållit en relativt hög portföljvikt under året.

Sdiptech (+105%), som varit det största innehavet under stora delar av året, har fortsatt sin resa med hög tillväxt med god lönsamhet och gjort flera lovande förvärv, samtidigt som man också avyttrat ett par verksamheter som man haft problem med, under året. Detta har resulterat i att aktiemarknaden har värderat upp bolaget, från en relativt hög rabatt, till att nästan handlas i linje med övriga serieförvärvare (som också värderats upp under året). 

Negativa bidragsgivare
Eolus (-48%) är den aktie som haft den svagaste utvecklingen under 2021, främst på grund av flera förseningar i pågående vindkraftsprojekt. Det är förstås inte positivt, och vi följer utvecklingen noga. Eftersom portföljvikten minskades på relativt höga kursnivåer förra året, och varit låg hela året, har dock effekten på portföljens avkastning varit begränsad. 

Admicom (-36%) har också haft en svag kursutveckling i år. Bolaget har haft svårt att hitta en permanent ny VD, vilket troligen bidragit till att dämpa tillväxttakten. Förhoppningsvis hittar man snart en god långsiktig lösning så fokus återigen kan bli på den fina lönsamma tillväxten de uppvisat historiskt. Även här har dock effekten på portföljen varit begränsad, eftersom vi började köpa in aktierna i februari, vilket var efter det största kurstappet. Givet den svaga utvecklingen följer vi dock situationen extra noga.

Thunderful (-29%) har också haft en svag kursutveckling under 2021, men det stora tappet skedde i februari, medan vi började köpa in oss i november, varför effekten på portföljen varit minimal.

MedCap (-23%) har haft en svag utveckling då årets samtliga tre kvartalsrapporter varit något svagare än marknadens förväntningar, och i samtliga fall har det berott på olika negativa effekter från pandemin. Bolaget, som leds av en ny VD sedan ca. ett år tillbaka, har också sysselsatt betydligt mindre kapital i förvärv än tidigare år, vilket troligen också bidragit till den svaga kursutvecklingen. Vi följer utvecklingen noga men har än så länge inte hittat några tecken på allvarliga försämringar varför vi behållit vår position. Positionen är relativt liten (under 1% av portföljen) varför den negativa effekten är begränsad.

Lime Technologies (-16%) har också haft en svag kursutveckling under året, främst på grund av en något lägre organisk tillväxt då det varit svårt för bolagets säljare att besöka kunder under pandemin. Även här har effekten på portföljen varit begränsad, eftersom vi justerade ned positionen något i mars, och har haft en relativt låg portföljvikt. 

SimCorp, FastPartner, Duni och Loomis har sålts under året (se avsnittet Ändringar nedan).

Ändringar 2021
Vi har gjort ett ovanligt stort antal ändringar under 2021, då vi har gjort åtta byten – dvs. sålt åtta bolag och köpt in åtta andra bolag.

Första kvartalet
Under det första kvartalet köpte vi in Nimbus Group och Admicom, och sålde Duni och Loomis.

Nimbus Group var årets första nyinvestering där vi deltog som ankarinvesterare i börsnoteringen. Båtbranschen är tuff, men vår bedömning är att Nimbus, och inte minst människorna bakom, har goda förutsättningar för att fortsätta att ta marknadsandelar på en fragmenterad marknad, samtidigt som det ger portföljen ytterligare en alternativ drivkraft. Fundamentalt har bolaget utvecklats ännu bättre än våra förhoppningar under året.

Duni såldes ut för att inte överstiga 35 innehav i portföljen. Bolaget hade en osedvanligt tuff period både operationellt och sett till turbulens inom management. Vi tror att den nya ledningen har goda förutsättningar att förbättra verksamheten men vi valde trots det att investera i andra bolag där vi ser bättre långsiktiga förutsättningar.

Admicom som är en ERP-leverantör till framförallt byggindustrin i Finland. Med en välutvecklad molnbaserad mjukvara så ökar de effektiviteten hos kunder och avlastar den administrativa bördan. Bolaget har uppvisat en kraftig tillväxt historiskt med god lönsamhet och vi tror att bolagets position skapar bra förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Loomis som tyngts rejält av pandemin men där bolaget operationellt agerat på ett bra sätt, såldes ut till fördel för Admicom. Trots att bolaget är välskött blir det allt svårare att prognostisera hur användningen av kontanter kommer att utvecklas framöver.

Andra kvartalet
Under det andra kvartalet köpte vi in ALM Equity och Hemnet, och sålde FastPartner och Cellavision.

ALM Equity drivs av Joakim Alm som är grundare, storägare och VD. Vi är imponerade över bolagets historiska prestation som skapat stora värden för aktieägarna över många år. Givet bostadsbristen i Stockholm tror vi det kommer finnas goda möjligheter för fortsatt värdeskapande från detta mycket kompetenta team.

FastPartner såldes för att finansiera köpet av ALM Equity givet den överlappande exponeringen mot fastigheter i Stockholm. FastPartner är i allra högsta grad ett kvalitetsbolag som vi tror kommer fortsätta skapa värden på lång sikt, men vi valde i detta fall att prioritera en investering i ALM som vi bedömer som relativt oupptäckt av aktiemarknaden. 

Hemnet var den andra börsnoteringen vi deltog i under året. Hemnet har en mycket god historisk prestation med lönsam tillväxt i många år, samt en utomordentligt stark position inför framtiden givet att det är den dominerande marknadsplatsen för bostäder i Sverige. Vi tror Hemnet kommer vara en god investering på lång sikt, men givet att det redan vid noteringen låg relativt höga förväntningar priset valde vi att endast köpa en begränsad position (då 1,3 procent av fonden).

CellaVision såldes för att finansiera köpet av Hemnet. CellaVision, som bl.a. automatiserar räknande av celler, är ett kvalitetsbolag med god historisk prestation och en stark position inför framtiden. Det har även varit ett av våra högst värderade innehav, och givet att ett antal nyckelpersoner valt att lämna bolaget valde vi att vara mer ödmjuka med den exponeringen. Vi valde därför att allokera om pengarna till Hemnet, som visserligen också är högt värderat, men där vi är ännu tryggare på styrkan i den långsiktiga positionen.

Tredje kvartalet
Under det tredje kvartalet köpte vi in Cary Group och CTEK, och sålde ut Self Storage Group och Beijer Ref.

Cary Group, äger bl.a. Ryds Bilglas i Sverige som gått från en liten spelare till solklar marknadsledare med överlägsen lönsamhet trots ett attraktivt kunderbjudande med låga priser. Positionen inför framtiden är stark och vi tror framgångsresan i Sverige kommer kunna upprepas på många europeiska marknader, och inom flera närliggande tjänster. Vi valde därför att vara ankarinvesterare i samband med börsnoteringen.

Self Storage Group, är ett välskött norskt bolag som såldes ut för att finansiera köpet av Cary. SSG var en liten position, och givet portföljens övriga fastighetsexponering valde vi att sälja ut den till fördel för Cary.

CTEK, som är global marknadsledare på 12-volts bilbatteriladdare och även har en snabbväxande verksamhet inom laddare till elbilar, var den fjärde börsnoteringen vi deltog i under 2021. Aktien har utvecklats exceptionellt starkt på kort tid.

Beijer Ref, som är ett kvalitetsbolag som ODIN ägt länge (och fortfarande äger) i flera fonder, såldes eftersom bolaget börjar bli för stort och knappast kan kallas ett småbolag längre. Då ODIN Small Cap ska fokusera på småbolag var det därför naturligt att sälja ut det.

Fjärde kvartalet
Under det fjärde kvartalet köpte vi in Lemonsoft och Thunderful, och sålde ut SimCorp och Fjordkraft.

Lemonsoft är ett finskt mjukvarubolag som säljer kompletta affärssystem (ERP-system) till små och medelstora bolag. Bolaget har en stark historik med god tillväxt och solid lönsamhet. Vi tror resan har goda förutsättningar att fortsätta varför vi valde att vara ankarinvesterare i börsnoteringen.

Thunderful är en utvecklare och distributör av spel (och till viss del även leksaker). Bolaget har ett antal egna titlar men har även varit ensam distributör av Nintendo i Norden i flera decennier. Vi har följt bolaget sedan innan börsnoteringen förra året. Trots ett olyckligt mottagande i samband med att den första kvartalsrapporten presenterades i februari har den underliggande utvecklingen varit god, och vi tror de har alla förutsättningar för att lyckas med sin långsiktiga strategi som kan bli mycket värdeskapande.

SimCorp är ett välskött och lönsamt bolag men det har varit bland de största bolagen i fonden (som ska förbli en riktig småbolagsfond) samtidigt som vi bedömde att aktiekursen reflekterade det långsiktiga värdet relativt väl, varför vi valde att omallokera kapitalet till Lemonsoft.

Fjordkraft är också ett fint bolag på en spännande resa, men vi valde att kliva av eftersom verksamheten visat sig vara lite mer känslig för ändringar i elpriset än vi hade trott samtidigt som den politiska inblandningen i deras affär varit större än vad vi förväntat oss. Förhoppningsvis tar de sig igenom denna period på ett föredömligt sätt, men vi känner oss tryggare med den långsiktiga potentialen i Thunderful varför vi flyttade kapitalet dit.

Utsikter för 2022
Vi vet inte hur börsen kommer utvecklas 2022. Precis som vi för två år sen inte visste hur börsen skulle utvecklas 2020. För två år sen hade vi ingen aning om att vi skulle få en global pandemi, och att samhällen världen över plötsligt skulle stängas ner. Så omfattande nedstängningar har aldrig tidigare genomförts. När det väl hände, börsen rasade, och alla insåg allvaret i situationen, så hade visste vi inte att börsen skulle komma tillbaka så starkt och kraftigt som den gjorde. Men både 2020 och 2021 blev ändå två mycket bra år för ODIN Small Caps andelsägare. Hur kommer det sig?

Vår ambition är att äga de bästa bolagen. De bästa bolagen har en stark företagskultur som gör att de kan se och ta de möjligheter som uppstår. De fokuserar på möjligheterna och inte bara på problemen, och kan snabbt anpassa verksamheten när verkligheten ändras. Det har vi sett många exempel på bland våra portföljbolag under pandemin – bolag som vågat vara offensiva, gå in på nya marknader och göra nya förvärv, trots osäkerheten i omvärlden. Det har lönat sig i både 2020 och 2021, och vi tror även den sortens företagskultur kommer löna sig framöver.

På ODIN spekulerar vi inte i aktier, utan vi investerar i bolag. Många ser spekulation och investering som synonymt, men för oss är skillnaden fullständig, och det genomsyrar allt vi gör. En spekulant fokuserar på priset, medan en investerare fokuserar på kvaliteten och det fundamentala värdet. Aktiekursen är bara priset på en aktie. Det viktiga är bolagets fundamentala värde, och hur det värdet utvecklas över tid. Det har sagts förut, men det tål att upprepas: Price is what you pay, value is what you get.

Vi vet som sagt inte vad 2022 kommer bjuda på, men vi tycker att vi äger bolag som står väl rustade, oavsett vad som skulle hända. Vi har en väldiversifierad portfölj av högkvalitativa bolag som överlag har starka marknadspositioner, tillväxt, god lönsamhet, låg skuldsättning och inte minst en stark företagskultur och skickliga ledare. Priserna på aktier har visserligen gått upp, men givet fortsatt låga räntenivåer världen över så känner vi inte till något mer attraktivt tillgångsslag för den som har möjlighet att vara långsiktig.

Vi kommer fortsätta att arbeta hårt, helt enligt ODIN-modellen, och göra vårt yttersta för att framgångssagan ODIN Small Cap ska få alla förutsättningar för att fortsätta sin lyckosamma resa. Om vi gör vårt jobb väl, och lyckas fortsätta hitta och investera i de bästa bolagen (som skapar stora fundamentala värden), så är vi övertygade om att det kommer reflekteras i aktiekurserna. Det kommer i så fall att fortsätta gynna oss som andelsägare även framöver.

Månadsrapport med siffror

ODIN Small Cap, hundar

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.