Årskommentar ODIN Norge 2021

2021 präglades av ett relativt stort antal börsintroduktioner och om börsen är fortsatt ganska stark in i 2022 tror vi att detta kommer att fortsätta.

Januari började bra, med positiva marknader och vaccinutrullningen som kom i gång runt om i världen. Mot mitten av månaden upptäcktes dock en mutation av viruset i Norge som orsakade en avstängning på flera platser. Tanken bland många var att detta tillfälligt skulle påverka företag med exponering mot detaljhandel etc., men att man ur ett långsiktigt perspektiv fortfarande kunde vara någorlunda säker på att vaccinutrullningen skulle få en gradvis bra effekt.

Februari var också en bra månad för fonden. En mer positiv makrobild etablerade sig när vaccinationen ökade i omfattning, vilket fick räntorna att börja stiga. Under sådana räntehöjningar tenderar så kallade värdeaktier normalt att utvecklas bättre än tillväxtaktier, och detta satte sin prägel på aktiemarknaden även den här gången.

Under mars månad ökade turbulensen i samband med högre räntor i kombination med spridningen av nya virusvarianter och skapade viss turbulens. Denna månad var dock också ”1-årsjubileet” av att Världshälsoorganisationen förklarade spridningen av covid-19 som en pandemi. Det som till en början bara var ett lokalt virus i Kina blev något mycket större. Vi såg globala nedstängningar och osäkerhet rådde på aktiemarknaderna. Börsfallen vi såg i mars 2020 var de brantaste vi sett sedan 1987. Myndigheterna var tidigt ute med att genomföra kraftfulla åtgärder för att stödja företag och hushåll.

För våra kunder höll vi ett webbinarium då den norska marknaden hade fallit mer än 32 procent. Vi kommunicerade att på de nivåer vi var på då hade vi alltid haft en bra avkastning tre år framåt. Samtidigt klargjorde vi att vi inte kunde veta om det skulle falla lägre. Det visade sig vara ett gott råd, och det illustrerar varför man måste tänka långsiktigt. Det är omöjligt att säga något om de kortsiktiga rörelserna, men man kan säga något om möjligheterna på lång sikt.

April var en bra månad både på den norska marknaden och för ODIN Norge. De första indikationerna från rapportsäsongen tydde på att bolagen i portföljen levererade siffror som var genomgående goda. Under månaderna har vi minskat våra innehav i Norsk Hydro och initierat en position i Orkla. En relativt stor påverkan på aktiemarknaden gav oss möjlighet att göra vad vi anser vara förnuftiga justeringar av portföljen på längre sikt.

I april stärkte vi det nordiska teamet med en ny förvaltare. Atle Hauge tog över som förvaltare av fonden efter Vigdis Almestad, som kommer att fokusera på ODIN Norden i framtiden. Atle har lång förvaltningserfarenhet och är en dedikerad anhängare av ODIN:s investeringsfilosofi.

Rapportsäsongen för det första kvartalet var över i maj och vi kunde då dra slutsatsen att bolagen i portföljen tillhandahöll siffror som stödjer våra långsiktiga förväntningar på värdeskapande. Under de första två månaderna med en ny förvaltare gjordes få ändringar i portföljen, och ingen av dessa berodde på bolagens kvartalsresultat. Vi hade noterat bubbeltrender i delar av marknaden, men observerade nu lugnare börsintroduktionstakt, liksom prisrörelser i vissa enskilda aktier, som ett tecken på att lite mer nykterhet,

I juni månad deltog ODIN Norge som en ”cornerstone”-investerare i börsintroduktionen av Måsøval, ett attraktivt fiskodlingsföretag med lång historia, god verksamhet och attraktiva tillväxtmöjligheter. Vi ser att befintliga ägare i bra bolag är intresserade av långsiktiga investerare som ODIN och vi kom fram till en börsintroduktionsstruktur som mottogs väl. Börsintroduktionen blev en betydande framgång.

Under juli månad fortsatte en bra utveckling på den norska marknaden. Kvartalsrapporteringen för det andra kvartalet kom i gång och det var början på en mycket bra säsong inte bara i Norge utan i hela Norden.

I augusti månad var rapportsäsongen över och bolagen i portföljen hade levererat goda siffror som stödde våra förväntningar på långsiktigt värdeskapande.

Vid denna tidpunkt observerade vi att de bubbeltendenser vi hade talat om tidigare uppenbarligen var på väg att brista eller redan har gjort det. Aktiemarknaden kan vara en tuff skola att gå, och det var uppenbart att vissa investerare nu hade bränt sig på företag som inte hade en tillräckligt bra affärsmodell, position och finansiell styrka.

Under september fanns det två huvudteman på finansmarknaden. Den första var det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande, där man fruktade stora negativa sekundäreffekter, och den andra var – och till synes viktigare – relaterad till inflation och logistiska utmaningar för många branscher.

På grund av mycket stimulanser och därmed köpkraft i västvärlden har efterfrågan på varor varit särskilt hög. Detta var först tydligt i detaljhandelsstatistiken och sedan inom producentsektorn, som var tvungen att öka aktiviteten kraftigt.

När detta skedde ganska samtidigt över hela världen, medan hälsoåtgärder relaterade till covid-19 fortfarande var i kraft, ledde detta till höga priser på många ställen, både i detaljhandeln och bland råvaror / producenter – och logistikkedjan mellan dem. Allt detta slog igenom i inflationssiffrorna, och diskussionen om varaktighet (”transitory inflation”) kom igång på allvar.

Oktober månad var också en stark månad på den norska marknaden. Rapportsäsongen för tredje kvartalet inleddes och erfarenheten var då att börsbolagen i genomsnitt levererade siffror för själva kvartalet som var något bättre än vad som fanns i konsensusförväntningarna (analytiker). Samtidigt hade flera företag av olika skäl något försiktiga tankar inför framtiden. Marknaden i Norge reagerade då negativt till viss del i vissa aktier.

November var en något mer krävande månad för marknaden och för fonden. Vi uppfattade påverkan på aktiekurserna som relativt stor i förhållande till hur mycket man kan anta att bolagens inneboende värde är.

Bolagen i ODIN Norge-portföljen levererade mestadels goda resultat – som alltid med viss variation inom ett kvartal. Det viktigaste för oss är att bedöma om det finns något i de rapporterade siffrorna eller något annat som gör att vår syn på långsiktigt värdeskapande förändras i grunden. Det har inte förekommit några sådana fall i denna runda.

I december var marknaden fortfarande inriktad på inflation och räntor, och det blev allt tydligare att världen, men kanske särskilt Europa, står inför stora utmaningar när det gäller energipriserna. Det finns både kortsiktiga och långsiktiga skäl till detta, och det kan tyckas att det inte finns några uppenbara snabba lösningar, och att detta kommer att fortsätta att vara ett viktigt ämne in i början av 2022.

Förändringar i portföljen
Vi har gjort några stora förändringar under året genom att sälja innehaven helt från Norsk Hydro, Aker ASA och TGS ASA.

Vi har initierat två stora nya positioner i Orkla – som nu är på topp-5-placering – och i det traditionella vattenbruksföretaget Måsøval.

2021 präglades av ett relativt stort antal börsintroduktioner och om börsen är fortsatt ganska stark in i 2022 tror vi att detta kommer att fortsätta – om än med fokus på något större bolag än under perioden 2020-2021. Det kommer förmodligen att finnas kapitalbehov i ett antal av de mindre bolag som är noterade de senaste åren, men i stor utsträckning är det bolag med en historia och en affärsmodell som inte är förenligt med ODIN:s investeringsfilosofi.

Bolagsrapportering
Vi har tidigare kommenterat rapportsäsongerna, men vill betona att vi inte fokuserar på om våra bolag levererar kvartalssiffror som är bättre eller svagare än konsensusestimat bland externa analytiker – en ”miss” kan sägas vara analytikernas ansvar snarare än bolagens. Vårt fokus ligger på om vi kan hitta tecken på att företagens kvalitet och tillväxt utvecklas annorlunda än önskat – och hittills under 2021 har rapporterade siffror bekräftat vår positiva syn på våra innehav.

Bidragsgivare
Förutom att hitta hållbara kvalitetsbolag att investera i är portföljbyggande en av de viktigaste sakerna en förvaltare gör. Vi strävar därför efter att skapa en portfölj där bolagen har olika drivkrafter och därmed uppnår god riskkontroll. I början av 2021 låg fokus på den norska marknaden på en het börsintroduktionsmarknad och många nya så kallade ”ESG-aktier” med kort historia och oklar marknadsposition. Efter påsk förändrades detta avsevärt, med svag kursutveckling i de aktierna, medan de så kallade ”värdeaktierna” (ofta cykliska) gick bäst under hösten.

Om vi tittar på de viktigaste bidragsgivarna 2021 för ODIN Norge är Borregaard, Kongsberg Gruppen och Equinor högt upp i toppen. De två första gör det bara inom sina nischer, men särskilt Equinor har gynnats av höga gaspriser i Europa. Dessutom ser vi att det finns så många som tre banker bland de tio bästa. Det beror dels på goda resultat under hela året, men också på att banksektorn vanligtvis bara gör det när högre räntor väntas.

De svagaste aktierna i fonden under 2021 har varit Fjordkraft, TGS och Subsea 7. Vi anser att det inte beror på makroförhållanden eller covid-19-relaterade frågor, utan snarare på att marknaden har blivit mycket negativ till företagens längre framtidsutsikter. Aktierna verkar vara billiga, och det kommer att vara upp till företagen nu att bevisa sin position och sin förmåga att förändras.

Bolagen i portföljen har måttlig till låg skuldsättning. Vi tittar mycket på företagens balansräkningar, så att de klarar sig i både goda och dåliga tider. Fonden består av genomgående solida bolag med attraktiva positioner på sina marknader.

Vi kommer inte att försöka förutsäga marknaden för 2022, men vi ser att det finns vissa obalanser i ekonomin nu som kan påverka avkastningen på aktiemarknaden – mer än på länge. Vi upprepar därför vår ståndpunkt på hur viktigt det är att äga hållbara kvalitetsbolag som kan stå emot potentiellt tuffare tider.

Outlook
Vi gör inte spådomar om marknaden – de träffar sällan rätt. Vi kan dock förhålla oss till de trender och faktorer som särskilt påverkar ekonomin och finansmarknaden i nuet.

Det finns särskilt två faktorer som ser ut att påverka marknaden. Den första är inflationen och hur den påverkar den nominella räntan. När räntan ökar kommer investerare normalt att anta en högre avkastning för riskkapital, vilket har en negativ effekt på värderingen på marknaden och därmed på aktiekurserna. Inflationen är högre än på länge, och den stora diskussionen handlar om hur länge den kommer att pågå. Centralbankerna har signalerat en höjning av styrräntorna och lägre kvantitativa lättnader, men som alltid kommer ekonomins framtida realitet att styra hur det utvecklas.

Den andra faktorn som är värd att nämna är hur de enskilda bolagen kommer att utvecklas i förhållande till återöppning eller eventuellt fortsatt stängning av samhället på grund av pandemin.

Om man blickar längre än 2022 finns det också en viss osäkerhet kring hur investerare ska anpassa sig till ett ökat fokus på hållbarhet.

Makro
Vi lägger inte så mycket tid på makro, men vi följer med i vad som händer i makroekonomin eftersom det påverkar slutmarknaderna för de företag där vi är investerade. Världen kännetecknas fortfarande av åtgärder relaterade till att hantera pandemin, och detta sätter sin prägel på enskilda sektorer som uppenbarligen påverkas annorlunda. De logistiska problem som har varit mycket stora under en relativt lång tid fortsätter, och bara anekdotiskt ser vi att det i vissa branscher inte verkar försämras.

Centralbankerna befinner sig för närvarande i räntehöjningar och detta kommer också att påverka realekonomin – även om stora förändringar i ekonomin också påverkar centralbankens beteende.

Råvarupriserna är mycket höga inom många sektorer, men det bör noteras att detta inte beror på själva råvaruförsörjningen, utan på energikostnaderna för att ta fram råvarorna. Situationen i flera regioner kan knappast kallas något annat än en energikris, och om detta inte förbättras relativt snabbt kan det ha en betydande negativ effekt på världsekonomin.

En aktiv, ansvarsfull och långsiktig förvaltare
ODIN är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig förvaltare. Vår huvuduppgift är att skapa god, långsiktig avkastning för våra kunder, vilket innebär en grundlig bedömning av risker och möjligheter för bolagen. Detta inkluderar det som nu kallas ESG eller hållbarhetskriterier.

Tre instrument är centrala här:

  1. Integration – det vill säga ESG-överväganden integreras i investeringsbeslut
  2. Aktivt ägande – vi är aktiva ägare i bolagen genom dialog och utövande av rösträtt
  3. Uteslutningar och observationer – vissa företag väljs bort på grund av beteende eller vilka produkter som erbjuds

Under året har vi varit aktiva på hållbarhetsfronten mot våra portföljbolag och ser att det arbetet bär frukt.

Genom våra kunders förtroende har ODIN Norges en storlek som gör att vi kan utöva betydande inflytande i enskilda företag, och vi kommer att fortsätta att visa att vi är värda detta förtroende.

Månadsrapport med siffror

Reine Norge

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.