Årskommentar ODIN Norden 2021

Efter ett starkt börsår 2020 fortsatte en stark utveckling på marknaden under 2021.

Efter ett starkt börsår 2020 fortsatte en stark utveckling på marknaden under 2021. Som ett resultat av pandemin började året med fortsatt global samhällsnedstängning i väntan på effekten av vaccinutrullningen. Sakta men säkert var en stor del av befolkningen dubbelvaccinerad, vilket bland annat resulterade i låga sjukhusvistelser. I augusti började de flesta nordiska länder åter öppna samhället. Till följd av ökade smittor efter återöppningen har flera länder återigen infört olika åtgärder för att stävja smitta under andra halvåret, med antal restriktioner, vaccinpass och nya avstängningar. Mot slutet av året framkom också nyheten om virusvarianten omikron, vilket tyder på att omikron är mer smittsam än deltavarianten, men med lägre sannolikhet att varianten orsakar allvarlig sjukdom.

Nedstängningar fortsätter att slå hårt mot företag inom hotell, restauranger, turism och underhållning. ODIN Norden-länderna har haft låg exponering mot dessa branscher. Andra sektorer har gynnats av nedstängningen, såsom delar av detaljhandels-, sport- och fritids- och teknikindustrin. Vi ser att företagen har fått anpassa sig till ett arbetsliv med mindre resande, mer oförutsägbarhet och utmaningar i värdekedjan.

Marknaden har varit stark, men också volatil under året. Under första halvåret 2021 satte rädslan för högre räntor och nya virusvarianter sina spår på marknaden. I september var det nyheten om det krisdrabbade kinesiska fastighetsbolaget Evergrande och oro för eventuella ringar på vattnet som kännetecknade de globala marknaderna. Rädslan för en ihållande högre inflation har stått i fokus. Högre råvarupriser, arbetskraftsbrist i många branscher, logistiska utmaningar och leveransutmaningar har lett till högre kostnader för många företag, och det råder stor osäkerhet om vad som är ett tillfälligt problem och vad som är permanent.

Störningar i leverantörskedjan är ett problem som uppstått under pandemin. Energibesparande åtgärder i Kina, covid-utbrott och nedstängningar har lett till fabriksnedläggningar och lägre aktivitet och förseningar i leveranser till EU och USA. Störningarna i leveranskedjan förväntas fortsätta och fraktpriserna är fortsatt höga. Bristen på datachips är också ett stort problem, där vissa branscher som fordonsindustrin drabbas hårt. Globalt upplever företagen nu betydligt högre fraktkostnader, betydande prisökningar på råvaror, höga energipriser och komponentbrist. Många förutspår att de också räknar med att påverkas under första halvåret nästa år. Även om portföljbolagen i varierande grad påverkas av störningar i leverantörskedjan har de överlag inte påverkats i någon större utsträckning. Det finns i allmänhet höga energi- och råvarupriser, höga transportkostnader och begränsad tillgång till vissa mellanprodukter. Det råder stor osäkerhet om vad som är övergående och vad som är permanent. Rädslan för högre inflation har varit och kommer att stå i fokus under den kommande perioden.

Företag med starka positioner och hög kvalitet är bättre rustade för att lösa dessa utmaningar.

Bidragsgivare
År 2021 har företag inom bank- och finans-, hälso- och fastighetssektorn klarat sig bäst. De svagaste sektorerna är allmännyttiga företag, telekom och konsumtionsvaror. Fortsatt låga räntor ger goda stimulanser och bidrar väl till en positiv ekonomisk utveckling och bidrar även positivt till bolagens värdering. Våra företag har konsekvent gjort bra ifrån sig, solida balansräkningar och säkra affärsmodeller har tillsammans visat sig vara en bra att investera i. Om vi tittar på de största positiva och negativa bidragsgivarna för 2020 hittar vi Addlife, Addtech och Instalco i toppen. Längst ner hittar vi Next, Munters och Simcorp.

Positiva bidragsgivare
Addlife har avkastat nästan 167 procent under 2021 och har bidragit väl till avkastningen i ODIN Norden. Bolagets affärsmodell är att köpa och utveckla lönsamma bolag som är ledande inom sina nischer inom hälso- och sjukvården. Addlife gör det möjligt för företag att fortsätta på egen hand så att de behåller flexibilitet och effektivitet, samtidigt som de får tillgång till moderbolagets resurser och nätverk. Addlife har gynnats av försäljningen av skyddsutrustning och testutrustning till hälso- och sjukvårdssektorn till följd av pandemin. Under perioden har de fortsatt att göra ett antal intressanta förvärv i Europa, varav två stora förvärv ger dem nya plattformar att växa från. Det första stora köpet gjordes av Vision Ophthalmology Group med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Polen. De producerar och distribuerar produkter relaterade till behandling av ögonsjukdomar. Det andra stora förvärvet var Healthcare 21, en irländsk life science-distributör med verksamhet i Irland och Storbritannien. Dessa två förvärv ger dem plattformar för att växa vidare i Europa. Framöver är tillväxtutsikterna för bolaget goda, de förväntas växa både organiskt och genom förvärv.

Addtech har haft en avkastning på cirka 99 procent och bidrog väl till fondens avkastning under 2021. Hittills under perioden har bolaget haft en intäktstillväxt på 18 procent och en resultattillväxt på 45 procent. Ungefär hälften av intäktstillväxten kommer från förvärvade verksamheter. Företagets fina hantering av den globala komponentbristen har haft minimala negativa effekter på verksamheten. En sådan imponerande tillväxt på den nuvarande marknaden ligger till grund för Addtechs goda affärsmodell och förnuftiga diversifiering inom flera segment och branscher. Addtech förvärvar bolag som vill vara marknadsledande inom sina nischer. De har en skalbar modell och kan växa på många marknader. Historiskt sett har företaget fördubblat sin omsättning vart femte år. Vi tror att Addtech kommer att fortsätta leverera goda resultat framöver.

Instalco har haft en avkastning på cirka 75 procent under 2021. Bolaget fortsatte sin goda utveckling under 2021 med både organisk tillväxt och mervärdesförvärv. Förra året tillträdde Robin Boheman som vd efter Per Sjöstrand som har blivit styrelseordförande. Robin Boheman har lång erfarenhet på Instalco, han har varit ekonomichef och chef för förvärv och affärsutveckling. Vi tror att han med sin bakgrund och erfarenhet kommer att vara en bra ledare för företaget. Installationsmarknaden är fragmenterad och vi ser goda tillväxtmöjligheter under de kommande åren.

Negativa bidragsgivare
Neste: Värdet på Neste föll med cirka 25 procent 2021. Resultatet för 2021 har minskat något jämfört med föregående år till följd av en kraftig ökning av råvarukostnaderna medan priserna på deras slutprodukter såldes till ett på förhand fastställt pris. De kompenseras nu för de högre råvarupriserna så för 2022 väntas en fin vinstökning. De har investerat kraftigt i nya biodieselproduktionsanläggningar, vilket kommer att lyfta bolagets resultat framöver. Efterfrågan på biodiesel ökar snabbt. Next har gjort betydande investeringar och är idag den ledande producenten av biodiesel. Biodieselproduktionens höga lönsamhet kommer att locka fler konkurrenter. Med sina fördelar relaterade till råvaruförsörjning, teknik och storlek tror vi att Nestes biodieselproduktion kommer att fortsätta att vara mycket lönsam.

Munters: Värdet på Munters sjönk med cirka 15 procent under 2021. Munters är en ledande tillverkare av avfuktningsutrustning med produktion och försäljning över hela världen. Stora kundsegment är datacenter, batterifabriker samt livsmedelstillverkare som plantskolor, kyckling- och grisgårdar. Företaget är i en omstruktureringsprocess med målet att öka omsättning och lönsamhet. De är på god väg men har hindrats av komponentbrist som har kostat dem, så att lönsamhetsförbättringen har blivit lägre än man tidigare trott. Arbetet med lönsamhetsförbättringar har kommit långt och vi förväntar oss att lönsamheten förbättras ytterligare när störningarna i leveranskedjan minskar.

Simcorp: Värdet på Simcorp sjönk med cirka 20 procet under 2021. Avstängningar och reserestriktioner har gjort det svårt för deras konsulter att resa och förvärva nya kunder och driva merförsäljning med befintliga kunder, konkurrensen har också hårdnat. Simcorp utökar sitt erbjudande till att omfatta fler tjänster och har åtagit sig att öka intäkterna från befintliga kunder framöver. Simcorps system är integrerade i kundernas övriga system och resultatet och den befintliga kundbasen är mycket stabil. Fördelen ligger i merförsäljningen av produkter till befintliga kunder och ingåendet av avtal med nya kunder.

Grundläggande utveckling
Vi fokuserar på långsiktig fundamental utveckling i bolagen.  Det är svårt att förutsäga både prisutvecklingen och den grundläggande utvecklingen på kort sikt, och på lång sikt kommer aktiekursen att återspegla den grundläggande utvecklingen i ett företag. Sammantaget har resultaten i våra portföljbolag varit mycket goda under året som gått.
För 2021 visar en viktad sammansättning av fonden en beräknad försäljningstillväxt på 17 procent, rörelseresultatet har stigit med 27 procent och resultatet efter skatt har ökat med 22 procent. Detta sammanfaller väl med årets avkastning på fonden. Fonden har genererat en direktavkastning på 1,9 procent under året.

Sammantaget är vi nöjda med både intäkts- och vinstutveckling för våra portföljbolag.

Portföljförändringar
Hittills i år är de största förändringarna att vi har sålt Handelsbanken och TGS, minskat vår position i Beijer Ref, Addlife, Medistim och Embracer. Vi har ökat vår position i Tryg, Huhtamaki och Olvi och vi har gått in i Electrolux Professional och Salmar.

Under året har vi gjort en del förändringar i portföljen. Vi har sålt lite i Addlife och Beijer Ref. Efter en mycket bra kursutveckling i dessa två bolag har de successivt fått en relativt hög tillväxt i fonden. Vi har minskat våra innehav något, men det är fortfarande stora positioner i fonden. De verkar båda på nischmarknader med underliggande god organisk tillväxt där de även genomför mervärdesförvärv.

Vi sålde Handelsbanken sedan de aviserade en strategiförändring. Vi har också sålt TGS. Den seismiska marknaden har förändrats avsevärt, marknadsutsikterna är något annorlunda nu än de en gång var. TGS är en kapitallätt affärsmodell som har levererat god avkastning under lång tid. Med osäkra marknadsutsikter har vi valt att sälja bolaget.

Vi har ökat vår position i Tryg. Under våren gjorde Tryg ett förvärv av RSA Insuranse Group. Genom förvärvet stärkte de sin position i Norge och Sverige samt Danmark. Med sin starka position och underliggande goda lönsamhet på skademarknaden anser vi att detta är en attraktiv plats att investera på.

Vi har också ökat vår position i Olvi. Det är ett finskt bryggeriföretag med verksamhet i Finland, Estland och Vitryssland. Underliggande lönsamhet är god. De har en fin position på marknaden och de gör ibland förvärv av mindre bryggerier.

Vi har också ökat vår position i Huhtamaki något. I takt med att pandemin förhppningvis släpper taget kommer efterfrågan på Huhtameakis produkter att öka. Omställningen till hållbara produkter kommer också att gynna Huhtamaki.

Aktivt ägande
Vi är aktiva ägare och följer våra företag noga. Vi följer upp våra investeringar noga och har löpande möten med ledningen av bolagen. Vi arbetar med aktivt ägande och har under året avgett 800 röster vid 55 bolagsstämmor.

Vi sitter i tre valkommittéer i portföljbolagen Munters, Addlife och Thule. Valberedningens uppgift är att välja bolagets styrelse. Detta är ett viktigt arbete som vi gör tillsammans med andra stora ägare i bolagen.

Utsikterna
I ODIN investerar vi i bolag som vi tror kommer att skapa aktieägarvärde under lång tid. Värdet som skapas av bolagen är aktieägarvärdet hos våra andelsägare. Vi är långsiktiga eftersom vi investerar i bolag som skapar värde år efter år. Vi har en lång horisont på våra positioner och vi vill ta med våra kunder på en bra resa med våra bolag. Äger vi bra företag med goda positionerna kommer de över tid att leverera god avkastning som kommer att tillfalla andelsägarna.

Låga räntor har kommit att stanna och därför tror vi att aktiemarknaden på sikt kommer att stå emot högre prissättning än vi sett historiskt. Vart marknaden än går fortsätter vi att leta efter företag med god kvalitet och goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande.

De största riskfaktorerna vi ser nu är utmaningar i värdekedjan, hög inflation, betydande räntehöjningar och oförutsedda förändringar i pandemin. Detta förändrar dock inte hur vi arbetar – vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att se till att ODIN Norden innehåller högkvalitativa portföljbolag till rimliga priser.

ODIN Norden förväntas ge en utdelning på cirka 2,0 procent i år. Fonden prissätts till 25,8 gånger nästa års resultat, något högre än jämförelseindexet som prissatts till 18,3 gånger.

Vi bedömer att våra bolag i genomsnitt kommer att öka sitt resultat med 7,7 procent 2022 jämfört med föregående år.

På bokförda värden prissätts fonden något högre än ett index, vilket är relaterat till att fonden har en motsvarande högre avkastning på kapital.

I fonden har vi idag cirka 25 procent små företag, 23 procent medelstora företag och 53 procent större bolag. Börsuppgången det senaste året har resulterat i att några av våra mindre och medelstora bolag har blivit större bolag. Vi letar efter goda investeringsmöjligheter oavsett om det är små eller stora företag.

Det är omöjligt att förutsäga marknaden på kort sikt, vi fokuserar på att hitta attraktiva investeringar på lång sikt. Som aktiv investerare letar vi alltid efter bra investeringar, bolag som i framtiden kommer att skapa värde för aktieägarna. Vi tror att det kommer att vara viktigt att vara selektiv i framtiden. Det är alltid möjligt att hitta företag som kan visa god avkastning på kapital, lönsam tillväxt till ett rimligt pris.

Med önskan ett bra investeringsår!

Månadsrapport med siffror

Sognsvann Norge

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.