Årskommentar ODIN Emerging Markets 2021

Året som gick bjöd på en blandad utveckling på tillväxtmarknaderna men ODIN Emerging Markets parerade fallgroparna väl.

Året som gick bjöd på en blandad utveckling på tillväxtmarknaderna men ODIN Emerging Markets parerade fallgroparna väl och kunde uppvisa en positiv avkastning som med råge översteg avkastningen för fondens jämförelseindex. Marknadsutvecklingen var utmanande och till viss del tudelad. Länder som exempelvis Indien, Taiwan och Vietnam kan lägga bakom sig ett gynnsamt år efter återöppningen av coronarestriktionerna medan andra länder, och då speciellt Kina, utvecklades svagt efter regulatoriskt tryck samt oro och konkurser på fastighetsmarknaden. Mot slutet av året tillkom dessutom en ny virusmutation som innebar en försening av återgången till ett mera normalt fungerande samhälle.

Fond och marknadsutveckling
Det är fördelaktigt att investera i kvalitetsbolag med långsiktiga mål som har en gedigen bolagsstyrning. Vår filosofi är att företag som investerar för framtiden, och kan bygga sten på sten under lång tid, skapar bra värde på sikt. I motsats till detta finns det gott om korttidsbiljetter på börsen där företag prisas för tro, hopp och kärlek, och det kan vara lätt att ryckas med i drömmen om kortsiktig vinst. Vi fokuserar dock inte på sådana bolag och tror att grundläggande värderingar kommer att återspeglas i aktiekursen över tid. Därför är det viktigt att ha tålamod när du investerar på aktiemarknaden, och vara medveten om att det kommer perioder då fonden inte presterar lika bra. Aktieåret 2021, liksom 2020, har belönat kvalitet, vilket vi tror också kommer att skapa mervärde under lång tid, men är ödmjuka över att det kan finnas år då ”hype” kortsiktigt kan premieras framom kvalitet. Nedan beskriver vi fondens positiva och negativa bidragsgivare under året som gick, samt vilka kriterier vi letar efter vid val av nya bolag.

Positiva bidragsgivare
Garware är en indisk tillverkare av rep och nät för en rad olika användningsområden. Bolaget är en av de största leverantörerna till fiske- och vattenbruksnäringen, men har på senare år diversifierat sig till andra branscher som nät för sportbruk, linor för sjöfartsnäringen samt skyddsdukar för jordskred och översvämningsskydd. Deras starka företagskultur med fokus på innovation gör att företaget kan växa mer än de underliggande branscher de verkar i samt skapa en mer diversifierad produktportfölj. Nya affärsområden är noggrant utvalda efter Garwares förmåga att driva dem lönsamt. Detta har resulterat i en god fundamental utveckling som också har återspeglas i en bra avkastning för aktieägarna.

Indiska Mould Tek Packaging drivs av familjen Rao, som också är den största ägaren, och producerar lager för färgindustrin och konsumentvaror. Familjens fokus på innovation och nya hållbara förpackningar har resulterat i stark tillväxt och ökad lönsamhet. Bolaget är exponerat mot flera sektorer med långsiktiga tillväxttrender och deras förmåga att expandera lönsamt har materialiserats i aktiekursen under det senaste året.

Fondens bästa bidragsgivare under året blev vietnamesiska Digiworld, som också är ett av fondens nya innehav under 2021. Digiworld är distributör av IT-utrustning, mobiltelefoner och konsumentvaror i Vietnam. Företaget är inte bara en grossist, utan erbjuder helhetslösningar för företag med varumärken som vill ta sig in på den vietnamesiska marknaden. Detta har skapat en konkurrensfördel och lett till fler kontrakt och en mer diversifierad portfölj av partners. De har länge varit störst på IT-marknaden, med partners som HP, Acer, Dell, Toshiba, Asus, Lenovo mm, men har på senare år expanderat till mobilmarknaden med nya samarbeten med aktörer som Xiaomi, Huawei och Apple som stärkt tillväxtutsikterna. Vi gillar ledningens fokus på entreprenörskap och sökandet efter nya affärsområden och anser Digiworld vara mycket väl positionerat för att ta del av digitaliseringstrenden i Vietnam.

Negativa bidragsgivare
Till fondens svaga bidragsgivare under 2021 hör 2020:s vinnare Hartalega. Den malaysiska tillverkaren av engångshandskar har upplevt en fenomenal tillväxt i efterfrågan och ökade priser vilket har resulterat i en enorm resultatutveckling. Resultatet har ökat med över 500 % de senaste 4 kvartalen, jämfört med motsvarande period året innan. Men när nu vaccinationen har kommit igång på allvar har sentimentet påverkats negativt för tillverkare av engångshandskar på börsen. Ökad kapacitetsutbyggnad bland konkurrenter har även lett till lägre förväntat pris per handske. Vi anser dock att aktiekursnedgången är överdriven då det, givet nuvarande kurs, nästan verkar som om marknaden tror att efterfrågan på engångshandskar kommer försvinna helt efter pandemin. Vår bedömning är att fokus på smittskydd snarare kommer bli starkare efter pandemin än tidigare och har därför behållit bolaget i portföljen. Hartaleg är ledande inom kvalitet och är den enda tillverkaren som varit försiktiga med att höja priset när efterfrågan steg kraftigt. Hartaleg har därmed illustrerat sitt fokus på långsiktiga kundrelationer och vi tror att de kommer att fortsätta ta marknadsandelar från andra konkurrenter när efterfrågan normaliseras.

Alibaba är ett av världens största teknikföretag som har vuxit till digitala handelsplattformar för både privatpersoner och grossister i Kina och en rad andra länder. Företaget äger inga butiker själv utan fungerar som en plattform som kopplar samman kunder och säljare på ett digitalt köpcentrum. Konststycket Alibaba har lyckats med är att bygga upp ett stort nätverk bestående av över 700 miljoner aktiva användare med hjälp av integrerade digitala lösningar som t.ex. Youku (Kinas svar på Youtube) eller Alipay (en av de vanligaste betalningslösningarna i Kina). Dessutom har bolaget blivit Kinas största leverantör av molnbaserade lösningar till företag.

Alibaba är oerhört viktigt för utvecklingen av Kinas digitala ekonomi vilket också är en av anledningarna till att de hamnat i rampljuset hos myndigheternas. Myndigheterna önskar skapa kontroll genom regleringar vilket har skrämt många investerare det senaste året.

Historiskt har de stora kinesiska teknikföretagen visat en formidabel förmåga att anpassa sig till nya regelverk och ändå skapa bra affärsmodeller för lönsam tillväxt. Vi bedömer inte det vara annorlunda nu, och ser redan att Alibaba har ändrat sitt beteende anpassat till nya regler. Alibaba är väl positionerat för att ta del av både digitaliseringstrenden och den ökade medelklassen i Kina, som vi inte tror kommer försvinna av de kinesiska myndigheternas försök att kontrollera branschen.

Ping An är en av Kinas största finansinstitut med fokus på försäkring. Företaget är det enda företaget i Kina med licens att verka som bank-, liv- och skadeförsäkringsbolag samt som kapitalförvaltare, vilket ger goda skalfördelar och synergier. Under året som gått har turbulensen på fastighetsmarknaden skapat starkt negativt tryck på aktiekurserna för företag som är relaterade till fastigheter och finans i landet. Ping An har också påverkats negativt direkt av de investeringar de har i fastighetsbolag. Även om detta bara är 5% av portföljen har rädslan för en total kollaps i Kina straffat aktiekursen mycket under 2021.

Vi gillar bolagets position och med tanke på att de kinesiska myndigheterna lyckas begränsa effekterna av kollapsen i flera fastighetsbolag tror vi att Ping An kommer att ta sig stärkt igenom den här stormen. Vi följer utvecklingen i Kina och bedömer risk och möjlighet för Ping An löpande under de kommande månaderna.

Röd måne

Portföljförändringar
Under 2021 har vi tagit in fem nya innehav och sålt två befintliga i fonden. Förändringarna har medfört ökad bredd både när det gäller geografisk som affärsmässig exponering. Ett av våra viktigaste investeringskriterier när vi analyserar företag är ”Corporate Governance” eller bolagsstyrning.

Vi är måna om att hitta företag där vi är trygga i lednings- och ägarsituationen. Vi söker ägare med en kultur av innovation. Det är också viktigt med långa tillväxtmöjligheter, ofta utanför de egna gränserna. Företag som har etablerat en solid marknadsposition som är svåra för konkurrenter att bryta på grund av skal- eller nätverksfördelar är också företag vi har stor tilltro till. Inga bolag klarar av att uppfylla alla våra kriterier, men de bolag vi valt in i fonden tror att vi har goda möjligheter att skapa bra värden över tid.

Nedan följer en kort beskrivning av de bolag vi tagit in, samt sålt ut ur fonden. Digiworld är ett nytillskott till portföljen under året och har redan beskrivits under positiva bidragsgivare. De övriga nytillskotten är:

ACB är en av de största bankerna i Vietnam och som fokuserar på detaljhandelsmarknaden. Banken har en mycket konservativ hållning till risk och har uppvisat de lägsta kreditförlusterna under pandemin av alla vietnamesiska banker. En lönsamhet som ligger långt över genomsnittet i branschen, i kombination med hög exponering mot den starkt växande detaljhandelsmarknaden skapar en bra kombination sett ur ett investeringsperspektiv. Bankernas utveckling speglar ofta den allmänna utvecklingen av den ekonomi som de verkar i. Vietnam är en ekonomi i stark tillväxt som drivs av ökad export, mer öppenhet och tillgänglighet för utländska investerare, samt ökad levnadsstandard som i sin tur leder till ökad konsumtion. Detta kommer också att öka behovet av banktjänster. Vi tror därför att denna familjedrivna kvalitetsbank kommer vara en bra komponent i fonden.

Vijaya Diagnostic Center börsnoterades i september och vi valde att delta i börsnoteringen. Laboratorieföretaget är ett av södra Indiens största kedjor inom diagnostik, med en rad olika privata hälsotjänster och kontroller inom patologiska undersökningar och radiologi och företaget kan jämföras med aktörer som exempelvis Aleris här i Sverige. Vijaya har ett brett utbud av tjänster, ett välkänt och säkert varumärke och finns på ett stort antal platser vilka alla är viktiga parametrar för att nå kundnöjdhet. Bolaget verkar i en lönsam bransch och har stora tillväxtmöjligheter både organiskt och genom möjligheter till förvärv. Med stora satsningar på radiologi (CT-skanning, MR, röntgen, mammografi etc) de senaste åren skiljer de sig från de flesta konkurrenter genom att de kan erbjuda fler tjänster som de nu kan dra nytta av. Företaget är familjeägt och grundaren har fortfarande en viktig roll i driften av företaget, en faktor som vi värderar högt.

Fix Price är en lågpriskedja som kan jämföras med Dollar General i USA. Företaget är störst i Ryssland och andra OSS-stater där det finns få direkta konkurrenter. Fix Price har vuxit organiskt med formidabel lönsamhet tack vare en centraliserad inköpsstrategi och högteknologisk distribution. Detta kan göras på grund av företagets höga andel lokalt producerade varor och låga andel färskvaror vilket minskar komplexiteten i distributionsnätet. Vi bedömer att Fix Price står inför en långsiktig tillväxtresa då det finns goda möjligheter att etablera sig på flera orter samt genom att driva försäljningstillväxt per butik samt genom att utveckla produktsortimentet. Bolagets tillväxt har visat sig kräva låg kapitalbindning och nya orter har en återbetalningstid på investeringar på endast 9 månader. Detta gör Fix Price till en av de snabbast växande lågpriskedjorna i världen. Därmed har bolaget en mycket hög avkastning på investerat kapital, vilket i kombination med tillväxten ger goda förutsättningar att skapa bra värde över tid. Grundare och ledning är själva ägare till företaget vilket vi också gillar. Fix Price hjälper också till att diversifiera fonden eftersom detta utgör det enda innehavet med exponering mot dessa marknader i fonden.

I november deltog vi också som ankarinvesterare i börsnoteringen av den filippinska dagligvarukedjan Allday March. Företaget placerar sig i premiumsegmentet inom dagligvaruhandeln och riktar sig till medelklassen och uppåt i Filippinerna. De riktar sig alltså specifikt till en växande medelklass och ökad

köpkraft i landet. Företaget har som mål att tredubbla antalet platser under de kommande 5 åren. Det kan låta mycket, men Filippinerna är en stor marknad och en av de stora fördelarna med Allday är att majoritetsägaren är ett av landets största fastighetsbolag, vilket därmed säkerställer att företaget kan etablera sig på bra lägen och få fördelaktiga hyresavtal. Företaget har redan säkrat nästa års platser för nyetablering och arbetar nu med platserna för 2023 vilket ger trygghet i planeringen. Affärsmodellen är redan en av branschens mest lönsamma och tillväxten kommer att ge stordriftsfördelar som förväntas driva marginaltillväxten. Dagligvarubranschen karaktäriseras generellt av låga marginaler med hög omsättningshastighet, vilket gör att även en liten marginalökning kommer att ge ett stort relativt bidrag till tillväxten på slutresultatet. Allday har även en ledande position inom digitala lösningar vad gäller mathandel online. Företaget har ett antal uthämtningsställen vilket gett Allday en fördel när handelsmönstret förändrades under pandemin. Sammantaget ser vi Allday ha en bra affärsmodell, stark ägare samt befinner sig på en starkt växande marknad med lång tillväxthorisont. Vår bedömning är att det finns goda förutsättningar till att det kommer ge en god avkastning för aktieägarna.

Innehav som vi sålt av under året

Solarpack har varit ett innehav i fonden sedan bolaget börsnoterades i december 2018. Sedan dess har bolaget byggt upp en gedigen portfölj av solcellsparker bland annat i Indien och Latinamerika vilket har resulterat i en tredubbling av aktiekursen under de tre år de var på börsen. Vi gillar företagets position och ledning som är viktiga för framgång i en konkurrenskraftig och snabbt växande bransch. I juni meddelade riskkapitalbolaget EQT att de skulle ta bolaget från börsen till en premie på 40 % vid senast omsatta kurs. Detta medförde att vi valde vi att sälja av innehavet och ta hem vinsten men är givetvis tacksamma över att fått vara med på en fin resa, om än det blev kort.

Vi har under året även sålt av våra sista innehav i Chevron Lubricants Lanka, som blandar och distribuerar olika smörjoljor och bromsvätskor till olika typer av fordon. Företaget är en av endast två aktörer i Sri Lanka som gör detta lokalt, och på grund av pandemin reglerades import från andra aktörer. Detta har skapat ett tillfälligt oligopol som varit positivt för företagets marknadsandel. Chevron Lanka är ett kvalitetsföretag med solid lönsamhet, men det är inte känt hur länge regelverket kommer att vara till företagets fördel. Vi bedömer vidare att tillväxtutsikter är svaga för branschen som helhet och att utrymme för företaget att ta ytterligare marknadsandelar som små. Därför valde vi att sälja ut innehavet i sin helhet efter den aktiekursuppgång vi tagit del av.

Marknadsutsikter

Inför 2022 tror vi att det kommer vara viktigt att följa Kinas hantering av fastighetssektorn. Fastighetssektorn är trots allt en mycket viktig bidragsgivare och står för cirka 30 % av Kinas BNP, vilket är högre än de flesta andra ekonomier som ligger mellan 15 % och 20 %. Nu när det är flera fastighetsbolag som sitter med förfallna amorteringar, varav Evergrande var störst, finns det en hög grad av osäkerhet förknippat med sektorn som helhet och de sidoeffekter detta kan medföra. Flera har försökt bedöma vilken effekt detta kommer få på ekonomin men det är svårbedömt. Som exempel kan nämnas att Goldman Sachs har tre scenarier där effekten beräknas minska tillväxten i den kinesiska ekonomin med allt mellan 1,5 och 4 procentenheter. En minskning med 4 procentenheter är inte primärscenariot, om än inte helt osannolikt, och skulle innebära en sänkning av den globala tillväxten med en procentenhet genom Kinas stora betydelse för den globala ekonomin som helhet. Även om detta scenario skulle bli utfallet tror vi inte att det kommer ha en allt för stor påverkan på resten av den kinesiska ekonomin, det är trots allt myndigheterna själva som har provocerat fram situationen nu då

de vill kyla av spekulativa inslag i fastighetssektorn och den tillhörande kraftiga skulduppbyggnaden. Målet sägs vara är att stävja ojämlikheter i samhället och fastighetsmarknaden är en av de marknader där myndigheterna nu ingriper. Samtidigt är det värt att notera att kinesiska myndigheter även anser det finns utrymme för ökad stimulans för att stabilisera ekonomin igen snarare än att fortsätta med ökade regleringar. Tecken finns således på att Kina kommer att stimulera i större utsträckning under det kommande året, vilket ofta brukar resultera i starkare börskurser.

Kina i all ära men det finns också ett antal andra asiatiska länder som kommer att fortsätta att växa fram som stora exportnationer när nu västvärlden försöker finna alternativ till Kina. Länder som kan nämnas i detta sammanhang är bland annat Malaysia, Vietnam, Indien, Filippinerna och Taiwan. Länder som vi därav har exponering mot i fonden.

Även om aktiekursutvecklingen på tillväxtmarknaderna till synes halkat efter de mer utvecklade länderna under senare år är det viktigt att komma ihåg att det är här de största tillväxttrenderna finns och det är här vi finner flest antal företag som deltar i en långsiktig utveckling mot ett mer västerländskt sätt att leva.

Med ODIN Emerging Markets vill vi erbjuda en aktiefond som består av innehav med stabila affärsmodeller, som genomgående har hög kapitalavkastning och god tillväxt och som kommer att vara väl positionerad för att möta välståndsökningen. Samtidigt är vi mycket måna om bolagsstyrning och att företagens ledning förvaltar bolagens marknadspositioner på ett förnuftigt sätt samt att det tas hänsyn till våra intressen som aktieägare. ODIN Emerging Markets är väl positionerad mot den långsiktiga välståndsutvecklingen i tillväxtekonomier med företag som kommer att fortsätta att skapa värde för oss och vi tror att detta även kommer att återspeglas i en god utveckling för de bolag vi äger under de kommande åren.

Med förhoppning om ett bra investeringsår!

Månadsrapport med siffror

Taj Mahal

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.